Stiprina jaunimo gebėjimus

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją, svar­bu iš­ma­ny­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įta­ką bū­si­mam dar­bui. Apie tai kal­bė­ta ra­jo­no jau­ni­mui su­reng­ta­me fo­ru­me „IT – ta­vo ryt­die­nai“. Ja­me jau­nuo­liai su­pa­žin­din­ti su dar­bo rin­kos reik­mė­mis, pa­sa­ko­ta apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį įmo­nė­se.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

11-30-3_straipsnio_nuotr

Au­to­rės nuotr. Aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Kri­ži­naus­kie­nė ir UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius.

Ren­gi­ny­je su­lauk­ta ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­vių, ku­riuos do­mi­na pro­fe­si­nės kar­je­ros pla­na­vi­mo bei tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo ga­li­my­bės. Vie­nas jo tiks­lų – pa­dė­ti su­pras­ti, ko­kių ži­nių ir ge­bė­ji­mų rei­kia, no­rint sėk­min­gai baig­ti stu­di­jas ir gau­ti dar­bą.

Fo­ru­mas bu­vo su­reng­tas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Jo or­ga­ni­za­to­riai – aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“, vyk­dan­ti skait­me­ni­nį raš­tin­gu­mą ug­dan­čius pro­jek­tus, ir tarp­tau­ti­nė ben­dro­vė „Mic­ro­soft“.

Pa­sak „Lan­go į at­ei­tį“ di­rek­to­rės Lo­re­tos Kri­ži­naus­kie­nės, Uk­mer­gė­je vy­kęs fo­ru­mas – bai­gia­ma­sis šių or­ga­ni­za­ci­jų su­reng­tas su­si­ti­ki­mas. Taip pat lan­ky­ta­si Klai­pė­do­je, Ute­no­je, Aly­tu­je, Šal­či­nin­kuo­se.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­sa­ko­jo, jog Lie­tu­vo­je jau­nų žmo­nių ne­dar­bas yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ren­gi­ny­je kal­bė­ta ir apie tai, jog spar­čiai au­ga in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų, ku­rių trūks­ta, po­rei­kis. To­dėl sie­kia­ma jau­ni­mą in­for­muo­ti, kaip tech­no­lo­gi­jas pa­si­telk­ti, pa­vyz­džiui, ver­sle ar vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Ren­gi­nio me­tu spe­cia­lis­tai skai­tė pra­ne­ši­mus ir pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą moks­lei­viams. Šie ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ku­rio­je au­di­to­ri­jo­je – „At­ra­di­mų“, „Pa­ži­ni­mo“ ar „Ga­li­my­bių“ – da­ly­vau­ti ir klau­sy­tis ati­tin­ka­mų te­mų.

Su klau­sy­to­jais ben­dra­vo UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius, sve­čiai iš AB TEO LT bei ki­tų ben­dro­vių, ban­kų at­sto­vai. Jie pa­sa­ko­jo apie sa­va­ran­kiš­ko fi­nan­si­nio gy­ve­ni­mo pra­džią, pa­ta­rė, kas ga­li pra­vers­ti, ieš­kant dar­bo. Su pro­fe­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis su­pa­žin­di­no vieš­nios iš Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus.

Moks­lei­viai su­ži­no­jo, kur dar be žai­di­mų ar so­cia­li­nių tin­klų nau­do­ja­mos in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, kam ga­li pa­si­tar­nau­ti in­ter­ne­tas. Kal­bant apie jį, ak­cen­tuo­ta pri­va­tu­mo in­ter­ne­te bei sau­gaus nau­do­ji­mo­si svar­ba. Anot L. Kri­ži­naus­kie­nės, šiais klau­si­mais švies­ti jau­ni­mą pri­va­lu, nes ty­ri­mai ro­do, kad Lie­tu­vos jau­nuo­liai – pa­tik­liau­si in­ter­ne­to var­to­to­jai.

Re­zul­ta­tai taip pat at­sklei­dė, jog Lie­tu­vo­je in­ter­ne­tą kas­dien nau­do­ja 97 pro­cen­tai 16–24 me­tų jau­nuo­lių.

In­for­ma­ci­nė­je mu­gė­je fo­ru­mo da­ly­viai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų sten­dus, pra­mo­gų zo­no­je – iš­ban­dy­ti kū­nu val­do­mą kom­piu­te­ri­nį spor­to žai­di­mą.


Gali būti aktualu: Dynamics 365

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *