Stotelės paviljoną pagamino ukmergiškiai

Ne­se­niai Kau­no gat­vė­je, prie pie­ni­nės esan­čio­je ga­li­nė­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je, bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas pa­vil­jo­nas. Skir­tin­gai nei ki­ti au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nai, šis bu­vo pa­ga­min­tas Uk­mer­gės įmo­nė­je ir kai­na­vo tri­skart pi­giau už ori­gi­na­lus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

09-21-3_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie nau­jos sto­te­lės iš­klo­tas ir trin­ke­lių grin­di­nys.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad sun­kme­tis iš­mo­kė ati­džiau skai­čiuo­ti lė­šas. Jau se­niai bu­vo svars­to­ma ga­li­my­bė prie pie­ni­nės pa­sta­ty­ti nau­ją pa­vil­jo­ną. Se­na­sis jau bu­vo ge­ro­kai ap­lū­žęs. Ta­čiau se­niū­ni­ja vis ati­dė­lio­da­vo, ne­tu­rė­da­ma pi­ni­gų. Mat au­to­bu­sų sto­te­lės pa­vil­jo­nas kai­nuo­ja apie 12 tūks­tan­čių li­tų.

Pa­ga­min­ti pa­na­šų pa­vil­jo­ną už ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nę kai­ną pa­si­siū­lė UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Vie­to­je stik­lo įmo­nė nau­do­jo plas­ti­ko plokš­tes, ku­rios taip pat daug pi­ges­nės už stik­lą.

Pa­sak S. Jac­kū­no, mies­te pa­sta­ty­tus pa­vil­jo­nus nuo­lat iš­dau­žo gat­vė­se siau­tė­jan­tys chu­li­ga­nai. Ypač daž­nai už­kliū­va prie Duks­ty­nos ka­pi­nių esan­ti au­to­bu­sų sto­te­lė. Vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras stik­lo kai­nuo­ja apie 200 li­tų. Šiuo me­tu no­rint su­tvar­ky­ti vi­sus mies­te nu­nio­ko­tus pa­vil­jo­nus kai­nuo­tų be­veik 10 tūks­tan­čių li­tų.

„Gal­vo­ja­me sa­vo jė­go­mis pa­si­ga­min­ti to­kių sta­ti­nių ir dau­giau. Dar la­bai rei­kė­tų Sta­ti­kuo­se – žmo­nėms, lau­kian­tiems au­to­bu­so, da­bar nuo vė­jo ar lie­taus pa­si­slėp­ti nė­ra kur“, – se­niū­nas sa­ko, kad vėl už­sa­ky­ti pla­nuo­ja „Uk­mer­gės pa­slau­go­je“. Jis ti­ki­si, kad pa­va­sa­riop pa­vil­jo­nas au­to­bu­sų sto­te­lė­je jau tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *