Stovykloje vasarą nenuobodu

Šią va­sa­rą Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las vėl su­lau­kė gau­sy­bės sto­vyk­lau­to­jų. Čia vyks­tan­ti tra­di­ci­nė sto­vyk­la „Šven­to­sios vin­gis“ jiems kas­dien pa­tei­kia staig­me­nų. Pir­mo­ji čia ap­si­lan­kė „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pa­mai­na.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

stovykla1

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi šo­kių ir ak­ro­ba­ti­kos.

Šio­je pa­mai­no­je sto­vyk­la­vo 8–17 me­tų vai­kai ir jau­nuo­liai. „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pro­jek­tą pa­tei­kė pe­da­go­gės Vil­ma Vir­ba­lie­nė, Vai­da Žie­de­lie­nė ir Ra­sa Pa­kie­nie­nė. Pri­si­jung­ti prie sto­vyk­lau­to­jų bu­vo pa­kvies­ti ir glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai.

Į sto­vyk­los me­tu įgy­ven­di­na­mą pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mą da­ly­viai pa­žvel­gė kū­ry­biš­kai. Pi­lie­tiš­ku­mo, drau­giš­ku­mo, gra­žaus ben­dra­vi­mo jie mo­kė­si at­lik­da­mi me­ni­nes už­duo­tis, spor­tuo­da­mi, pra­mo­gau­da­mi.

Kar­tu su „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pro­gra­mos su­ma­ny­to­jo­mis vai­kus į Vep­rius at­ly­dė­jo mo­ky­to­jai To­mas Striu­kys, Žyd­ra Ja­kiū­nie­nė ir Dan­guo­lė Gri­guo­lie­nė. Pe­da­go­gams te­ko už­duo­tis mo­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti dau­giau kaip 60 atos­to­gau­to­jų.

Vi­sas aš­tuo­nias sto­vyk­los die­nas da­ly­viai ne­tu­rė­jo ka­da at­si­kvėp­ti. Jie įvei­kė dau­gy­bę kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo To­mo pa­siū­ly­tų spor­to rung­čių, da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se, mo­kė­si li­ni­ji­nių šo­kių ir daug re­pe­ta­vo. Kar­tu su dai­lės mo­ky­to­ja Dan­guo­le kū­rė es­ki­zus, mo­de­lia­vo ir de­monst­ra­vo dra­bu­žius.

Šok­ti uk­mer­giš­kiai taip pat mo­kė­si lan­ky­da­mie­si lais­va­lai­kio cen­tre šei­mai Vil­niu­je „7 mū­zos“. Čia su­ži­no­jo apie hip­ho­pą, est­ra­di­nius šo­kius, ak­ro­ba­ti­ką.

 

stovykla2

Į miš­rai­nių po­pie­tę su­si­rin­ko jau­nie­ji ku­li­na­rai.


Sma­gios bu­vo ir sto­vyk­lau­to­jų krikš­ty­nos, kai da­vus prie­sai­ką te­ko iš­tver­ti stip­rią van­dens sro­vę, ir Tė­vų die­na. Į sto­vyk­lą at­vy­kę tė­vai kū­rė ben­drą sa­vo vė­lia­vą, links­mi­no­si va­ka­ro­nė­je, lau­že ke­pė bul­ves.

Pa­si­puo­šę pa­čių riš­tais pa­puo­ša­lais, pin­tais vai­ni­kais ir juos­to­mis vi­si rin­ko­si į lie­tu­vių liau­dies va­ka­ro­nę „Skam­bėk, su­tar­ti­ne, vai­kų lū­po­se“. Jo­je skam­bė­jo tarš­ky­nės, pliaus­kos, brauk­tu­vės, ki­ti rit­mi­niai in­stru­men­tai. Vai­kai iš­mo­ko se­no­vi­nių ra­te­lių, žai­di­mų, Uk­mer­gei ir ki­tiems kraš­tams bū­din­gų su­tar­ti­nių.

Miš­rai­nių po­pie­tė­je jie ta­po jau­nai­siais ku­li­na­rais. Kruopš­čiai lanks­tė ser­ve­tė­les, pjaus­tė pa­puo­ši­mus, iš žo­ly­nų py­nė pa­dėk­lus pa­ga­min­tiems ska­nės­tams.

Svar­bios sto­vyk­los pro­gra­mo­je – ben­dra­vi­mo, drau­gys­tės te­mos. Vai­kai ra­šy­da­vo ge­ru­mo laiš­kus ir mai­nė­si jais vie­ni su ki­tais. Su­si­do­mė­ję klau­sė­si psi­cho­lo­gės Kris­ti­nos Ke­tu­ra­ky­tės pa­skai­tos, nag­ri­nė­jo pa­ty­čių pro­ble­mą, žiū­rė­jo fil­mą apie pa­aug­liš­ko gy­ve­ni­mo sun­ku­mus.

Įvai­rių pa­mai­nų sto­vyk­los Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­le vyks­ta, cen­trui įgy­ven­di­nat „Šven­to­sios vin­gio“ pro­jek­tą. Pa­tei­kus jį Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­dui, bu­vo gau­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do. Kiek­vie­nam sto­vyk­lau­to­jui ski­ria­ma 30 pro­cen­tų fi­nan­suo­ja­mų lė­šų. Li­ku­sią da­lį ap­mo­ka vai­kų tė­vai, rė­mė­jai, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *