Su­kvie­tė į žie­mos šven­tę

 

Sek­ma­die­nį šim­tai uk­mer­giš­kių rin­ko­si į žie­mos šven­tę Sie­si­kuo­se. Tai tra­di­ci­nis kas­met ant Sie­si­kų eže­ro or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys.

Taip jau su­ta­po, kad šie­met drau­gėn su­si­rink­ti bu­vo ne vie­na pro­ga – Va­sa­rio 16-oji, Už­ga­vė­nės ir kaip tik sek­ma­die­nį mi­nė­ta Va­len­ti­no die­na.

 

 

Ro­kas iš Tau­jė­nų pre­kia­vo sa­vo dar­bo su­ve­ny­rais ir ar­ba­ta.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Edi­ta ir Vi­da iš Pet­ro­nių prie Sie­si­kų eže­ro iš­vi­rė ir su­si­rin­ku­sie­siems iš­pils­tė 100 lit­rų žu­vie­nės.

Ant eže­ro vy­ko ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės, au­to­mo­bi­lių šou, bai­ke­rių klu­bo „Blit­zkrieg“ at­rak­ci­jos. Ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės, kaip ir per­nai, ne­ap­siė­jo be in­ci­den­tų – vie­nas žir­gas pa­si­bai­dė, pa­bė­go ir ne­val­do­mas lė­kė tris tra­sos ra­tus. Jo ne­įsten­gė su­val­dy­ti nei šei­mi­nin­kas, nei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai. Nuo eže­ro nu­bė­gęs iki pat mies­te­lio, žir­gas me­tė­si į žmo­nių bū­rį ir tik dėl lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo nie­ko ne­su­ža­lo­jo….


Daug ra­mes­nės bu­vo žve­jų var­žy­bos. Dvi va­lan­das dau­giau nei 20 žve­jų grę­žė eke­tes, mik­li­no meš­keres ir vie­ną po ki­to iš eke­čių trau­kė eše­riu­kus, pūgž­lius ir kuo­jy­tes. Vy­rai sa­kė, kad le­do sto­ris pa­ti­ki­mas: apie pu­sę met­ro, tad iš­gręž­tos eke­tės – ne tik sėk­min­ges­nės vie­tos pa­ieš­ka, bet ir de­guo­nies in­jek­ci­ja žu­vims.

Dau­giau­siai žu­vų pa­ga­vę var­žy­bų da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais ir at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis.

Mi­nią su­ša­lu­sių šven­tės da­ly­vių vos spė­jo mai­tin­ti su di­džiu­liais ka­ti­lais į pa­e­že­rę at­vy­kę žu­vie­nės, žir­nie­nės, ar­ba­tos vi­rė­jai, bly­nų ke­pė­jai. Val­gy­to­jai su­kir­to 100 lit­rų žu­vie­nės, 60 lit­rų žir­nie­nės, ke­lias de­šim­tis kep­tu­vių bly­nų.

Kon­cer­ta­vo kai­mo ka­pe­los „Vie­ver­sa“ mu­zi­kan­tai, o Už­ga­vė­nių dva­sią šven­tei su­tei­kė per­si­ren­gė­liai, Ka­na­pi­nis, La­ši­ni­nis, Už­ga­vė­nių lau­žas ir įspū­din­go sto­to Mo­rė.

„U. ž.“ in­form.

To­liū­nų ir Be­la­za­riš­kių ben­druo­me­nės mo­te­rys ke­pė bul­vi­nius bly­nus.

Vi­sus ban­dė iš­ju­din­ti mu­zi­kan­tai ir per­si­ren­gė­liai.

Ap­do­va­no­ji­mą ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nių pir­mo­jo ra­to nu­ga­lė­to­jui Gin­ta­rui Ra­dze­vi­čiui įtei­kė Sie­si­kų se­niū­nas Al­gir­das Kau­šas.

Pa­bė­gu­sio žir­go ne­su­val­dė nei va­de­lio­to­jas, nei šven­tės or­ga­ni­za­to­riai.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *