Sukilo į kovą prieš smarvę ir žalą sveikatai

Sie­si­kuo­se už­si­mo­ta tręš­ti lau­kus iš Vil­niaus ve­ža­mu nuo­te­kų dum­blu. Gy­ven­to­jus no­ri­ma įti­kin­ti, esą jie ne­bus nuo­di­ja­mi. Ta­čiau žmo­nės bai­mi­na­si dėl grės­mės svei­ka­tai ir smar­vės, ku­rią tu­rės kęs­ti. Tre­čia­die­nį jie ban­dė su­truk­dy­ti ver­sli­nin­kų pla­nus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

09-02-1_straipsnio_1_nuotr

Kęstučio Motiejūno nuotr. Siesikų apylinkes pasiekusias perdirbtas vilniečių fekalijas teko vežti atgal.

Mėš­lą į Sie­si­kų apy­lin­kes ga­bens Kau­no UAB „In­ver­sis“. Ši įmo­nė lai­mė­jo UAB „Vil­niaus van­de­nys“ pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są vež­ti per­tek­li­nį dum­blą. Įmo­nės at­sto­vė Si­mo­na Ska­laus­ky­tė in­for­ma­vo, jog į Uk­mer­gės ra­jo­ną, kaip ir į ki­tas ša­lies te­ri­to­ri­jas, bus ve­ža­mas ati­tin­ka­mo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis nu­sau­sin­tas dum­blas.

Mū­sų ra­jo­ną kau­nie­čiai nu­si­žiū­rė­jo dar me­tų pra­džio­je. Su­tar­tys dėl lau­kų trę­ši­mo su­da­ry­tos su tri­mis ša­lies ben­dro­vė­mis, grū­di­nes kul­tū­ras au­gi­nan­čio­mis Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je. Dum­blu ke­ti­na­ma tręš­ti apie 500 hek­ta­rų plo­tą.

Su­ma­ny­mas to­kiu bū­du kel­ti že­mės ūkio ge­ro­vę pa­pik­ti­no sie­si­kie­čius. Kal­bos apie su­bruz­du­sius gy­ven­to­jus ne­tru­ko pa­siek­ti dum­blo ve­žė­jus. Jie tei­gia, esą ne­ri­mau­ja­ma be rei­ka­lo.

 

Ne­ri­mą lai­ko be­pras­miu

 

UAB „In­ver­sis“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Au­re­li­jus Si­maš­ka ti­ki­no, kad jų veik­la ati­tin­ka vi­sus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tus Nuo­te­kų dum­blo nau­do­ji­mo trę­ši­mui bei re­kul­ti­va­vi­mui rei­ka­la­vi­mus. Juos ren­giant, va­do­vau­ta­si ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos nu­ro­dy­mu dėl dir­vo­že­mio ap­sau­gos že­mės ūky­je nau­do­jant nuo­te­kų dum­blą. Tai­gi esą ne­nu­si­žen­gia­ma Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čiai tvar­kai.

Anot pa­šne­ko­vo, im­tis dar­bų Uk­mer­gės ra­jo­ne lei­džia at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­niai dir­vo­že­mio, dum­blo ty­ri­mai. Te­ko pa­reng­ti įvai­riau­sių pla­nų, su­rink­ti ga­ly­bę duo­me­nų apie tai, kiek dum­blo ga­li­ma įterp­ti į dir­vo­že­mį, ko­kios leis­ti­nos nor­mos. At­li­kus vi­sus žings­nius, su­ti­ki­mas gau­tas iš ra­jo­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų.

A. Si­maš­ka svars­to, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai la­biau­siai prie­ši­na­si dėl to, jog bi­jo už­terš­tu­mo sun­kiai­siais me­ta­lais. „No­rint pa­im­ti mak­si­ma­lią lei­džia­mą nor­mą, reik­tų į vie­ną hek­ta­rą įterpt iki 300 to­nų dum­blo, – aiš­ki­no jis. – O mū­sų tu­ri­mas kie­kis – 10–11 to­nų į hek­ta­rą, ir azo­to į dir­vo­že­mį ne­pa­tek­tų dau­giau, ne­gu yra lei­džia­ma.“

Į Sie­si­kų lau­kus iš sos­ti­nės nu­ma­ty­ta at­ga­ben­ti apie 5500 to­nų ža­lia­vos. Pa­tręš­ti ir apar­ti že­mę pla­nuo­ja­ma per tris sa­vai­tes. Pa­sak pa­šne­ko­vo, tas pats plo­tas trą­šo­mis vėl bū­tų „mai­ti­na­mas“ ne­bent po tre­jų me­tų.

Su siau­bu ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai gal­vo­ja ir apie pa­skli­sian­čią smar­vę. Tuo me­tu ben­dro­vės at­sto­vas tvir­ti­na, jog apa­rus lau­kus, po 4–5 die­nų kva­po ne­be­lie­ka. „Vis­ką da­rom ofi­cia­liai, nie­ko ne­nu­odi­jam“, – tei­gia jis.

 

Ža­da kon­tro­liuo­ti

 

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas pa­tvir­ti­no, jog ben­dro­vė dar­bams pa­si­ren­gė taip, kaip rei­ka­lau­ja­ma. Mi­nė­ta­me do­ku­men­te nu­ro­dy­ti at­stu­mai iki gy­ve­na­mų­jų ob­jek­tų, ki­tos są­ly­gos. Ar kau­nie­čiai jų pai­so, bus ma­ty­ti. Mat, anot J. Či­vo, jų veik­lą ža­da­ma kon­tro­liuo­ti, kad nu­sta­ty­tos nor­mos ne­bū­tų pa­žeis­tos.

Ta­čiau Sie­si­kų se­niū­nui Al­gir­dui Kau­šui toks ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, pa­ra­šais pa­lai­mi­nu­sių šiuos pla­nus, po­žiū­ris at­ro­do keis­tas. Jį se­niū­nas va­di­na sa­vo kraš­to ne­ger­bi­mu ir ken­ki­mu jam.

 

09-02-1_straipsnio_2_nuotr_copy

Gedimino Nemunaičio nuotr. Aurelijaus Simaškos (kairėje) argumentai dėl nekenksmingo nusausinto dumblo Siesikų seniūno Algirdo Kaušo neįtikino.


Apie ver­sli­nin­kų už­mo­jus A. Kau­šas sa­ko su­ži­no­jęs vi­sai ne­se­niai, kai į jį krei­pė­si že­mės sa­vi­nin­kų bei dum­blą ve­šian­čios ben­dro­vės at­sto­vai. Jie at­vy­ko pa­ro­dy­ti pa­reng­tus pla­nus ir su­de­rin­ti su se­niū­ni­ja dar­bų lai­ką.

 

Ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no

 

Se­niū­nas ste­bi­si, ko­dėl tręš­ti pa­si­rink­tos bū­tent Sie­si­kų val­dos. Ne­sle­pia tu­rįs abe­jo­nių dėl at­lik­tų ty­ri­mų – ma­no, jog ren­giant pla­nus, kas nors ga­lė­jo lik­ti apei­ta. Ne vi­sai tik­ri jam pa­si­ro­dė ir ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­mi­nė­ti skai­čiai. „Iš pa­tir­ties ži­nau, jog vie­nam hek­ta­rui rei­kė­tų 50–100 to­nų mėš­lo, no­rint, kad dir­vo­že­mis pa­si­sa­vin­tų or­ga­ni­nes me­džia­gas“, – sa­kė se­niū­nas.

„Kam vež­ti čia, o ne prie Vil­niaus? Jei­gu bū­tų vis­kas ge­rai, jo­kios ža­los, o tik nau­da – vi­si ūki­nin­kai ten tos trą­šos ne­pa­si­da­ly­tų. Be to, ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dos di­džiu­lės“, – svars­to A. Kau­šas.

Sie­si­kie­čius ka­muo­ja klau­si­mas, kiek kenks­min­gų bak­te­ri­jų pa­teks į ap­lin­ką. Jau­di­na­ma­si dėl dir­vo­že­mio, kur au­gi­na­ma pro­duk­ci­ja, ir pa­sek­mių svei­ka­tai. Dar bai­siau pa­gal­vo­ti apie dum­blo kva­pus. Ar­gu­men­tas dėl eu­ro­pie­čių pa­tir­ties jiems nė­ra sva­rus. „Juk ne­ma­tėm, ko­kios būk­lės Eu­ro­po­je ta vi­sa me­džia­ga“, – tvir­tai sa­vo nuo­mo­nės lai­ko­si se­niū­nas.

 

Kro­vi­nio ga­ben­to­jus iš­gu­jo

 

Tre­čia­die­nį Sie­si­kus pa­sie­kė pir­ma­sis itin ne­ma­lo­nus kro­vi­nys. Ke­le­tas au­to­mo­bi­lių, vie­ti­nius ke­lius nu­bars­čiu­sių ap­dirb­tų nuo­te­kų ga­ba­lais, pri­sta­tė dum­blą. Jis at­vež­tas į Be­la­za­riš­kių ir Ta­ra­kų kai­mų lau­kus. Ta­čiau iš­vers­ti pa­ruoš­ta trą­ša taip ir li­ko ne­iš­pil­ta. Su­si­rin­kę gy­ven­to­jai te­ri­to­ri­ją už­ba­ri­ka­da­vo au­to­mo­bi­liais.

Žmo­nės ne­nu­si­lei­do ir at­vy­kus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, ko­men­ta­vu­siems eg­zis­tuo­jan­čius lei­di­mus. Pa­gal­bos jie krei­pė­si į šia­me gin­če da­ly­va­vu­sį Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką, ku­ris pa­ra­gi­no gi­nant tei­ses į šva­rią ap­lin­ką su­rink­ti pa­ra­šus.

Įvy­kio vie­to­je lan­kė­si sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Ra­jo­no va­do­vas sa­ko šio­je si­tu­a­ci­jo­je taip pat ne­pa­lai­kan­tis ver­sli­nin­kų, ku­rie, anot jo, „bet ko­kia kai­na no­ri da­ryt pi­ni­gus“. Svars­to, kaip re­a­guo­tų jie ar­ba že­mę Sie­si­kuo­se įsi­gi­ję ben­dro­ves val­dan­tys už­sie­nie­čiai, jei pa­tys gy­ven­tų šio­se apy­lin­kė­se.

Pa­si­bai­sė­jo me­ras ir dum­blo, ku­riuo ap­taš­ky­ti ke­liai, ga­be­ni­mo są­ly­go­mis. „Jo­kiu bū­du ne­ga­lim leis­ti vež­ti čia tą ne­kvap­nią ma­sę“, – sa­kė jis, ti­kin­da­mas, kad tam rei­kia už­kirs­ti ke­lią.

Ben­druo­me­nei su­ki­lus ir at­vy­kė­liams nie­ko ne­pe­šus, tre­čia­die­nį kro­vi­nys iš­ke­lia­vo at­gal. Žmo­nės pa­si­ry­žę at­rem­ti ir ki­tus pa­si­kar­to­sian­čius at­ve­jus. O kol kas lau­kia­ma ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, pa­ža­dė­ju­sių spręs­ti „mėš­li­ną“ pro­ble­mą, veiks­mų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *