Sulaikyti vogtoje mašinoje

Sulaikyti vogtoje mašinoje / Sulaikyti vogtoje mašinoje

Lap­kri­čio 4-osios anks­ty­vą ry­tą, apie 5 val. 30 min., uk­mer­giš­kis pa­ma­tė, kad aikš­te­lė­je nė­ra jo „Opel Ast­ra“ mar­kės au­to­mo­bi­lio. Trans­por­to prie­mo­nės šei­mi­nin­kas krei­pė­si į po­li­ci­ją. 19 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lį jis įver­ti­no 800 eu­rų.

Pa­rei­gū­nams grei­tai pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go au­to­mo­bi­lis, bei su­lai­ky­ti va­gis. Po­li­ci­jos bu­dė­to­jams apie 8 val. 45 min. pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė, kad va­ži­nė­ja „Opel Ast­ra“ au­to­mo­bi­lis, ku­rio vai­ruo­to­jas yra ga­li­mai ne­blai­vus.

Pa­tru­liai nu­vy­kę į nu­ro­dy­tą kai­mą iš gy­ven­to­jų su­ži­no­jo, kad toks au­to­mo­bi­lis pa­su­ko link III Ant­akal­nio kai­mo. Nu­vy­kus už par­duo­tu­vės pa­ste­bė­ta gru­pe­lė jau­nų vy­rų, sto­vin­čių prie pa­na­šios ma­ši­nos. Trys iš gru­pe­lės pri­si­pa­ži­no ja va­ži­nė­jan­tys.

Tri­ju­lė bu­vo pri­sta­ty­ta į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Tai po­li­ci­jai ge­rai pa­žįs­ta­mi mies­to gy­ven­to­jai. Du iš jų – jau teis­ti. Vi­si bu­vo ne­blai­vūs: 25-erių me­tų vy­riš­kiui nu­sta­ty­tas 2,19 prom.,  24-erių – 1,41 prom., 29-erių – 3,04 prom. gir­tu­mas. Įta­ria­mie­ji dviems pa­roms už­da­ry­ti į areš­ti­nę. Jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai įvyk­džius va­gys­tę.

PK inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *