Sulaukė sukčiaus skambučio, bet nepasimetė

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro bu­hal­te­rė ne­se­niai iš­gar­si­no sa­vo dar­bo­vie­tę kaip pir­mą mies­te, pi­ni­gus pa­tik­liai pa­do­va­no­ju­sią suk­čiams. Tuo tar­pu ge­ro­kai ap­suk­res­ni mū­sų pen­si­nin­kai ne tik ne­pa­si­duo­da suk­čių vi­lio­nėms, bet ir krei­pia­si dėl ap­ga­vys­čių į po­li­ci­ją.

Pir­ma­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo ką tik ben­dra­vu­si su te­le­fo­ni­niu suk­čiu­mi. Ka­dan­gi ma­to skam­bi­nu­sio­jo nu­me­rį, jį už­si­ra­šė ir ke­ti­na pra­neš­ti po­li­ci­jai. Tik pra­šė jį pri­min­ti.

Pen­si­nin­kė pa­sa­ko­jo, kad skam­bi­nęs vy­ras pri­sis­ta­tė FNTT pa­rei­gū­nu ir pa­reiš­kė, kad iš jos są­skai­tos plau­na­mi pi­ni­gai, esą dėl to teks ry­toj at­vyk­ti į Vil­niu­je, Šer­mukš­nių gat­vė­je esan­čią jų įstai­gą.

Ap­ga­vi­kas ban­dė iš­peš­ti in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis, tuo­met mo­te­ris ti­ki­na iš kar­to su­pra­tu­si – ben­drau­ja su suk­čiu­mi.

O ir šis tuoj su­vo­kė, kad mo­ters ap­gau­ti ne­pa­vyks, tad nu­me­tė te­le­fo­no ra­ge­lį.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ko­ne kiek­vie­ną die­ną gau­na­ma po ke­lis gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie tai, kad jiems pa­skam­bi­no te­le­fo­ni­niai suk­čiai.

Skam­bi­nu­sy­sis daž­niau­siai pri­sis­ta­to Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus dar­buo­to­ju, sa­ko, ne­va nau­do­jan­tis žmo­gaus są­skai­ta yra plau­na­mi pi­ni­gai, to­dėl rei­ka­lin­gi elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo duo­me­nys.

Daž­niau­siai gy­ven­to­jai ant to­kio kab­liu­ko ne­pa­kim­ba. Po­li­ci­jai ne vie­nas žmo­gus pra­ne­šė jiems skam­bi­nu­sių suk­čių te­le­fo­nų nu­me­rius. Šią in­for­ma­ci­ją kau­pia ir ana­li­zuo­ja suk­čia­vi­mams tir­ti pa­skir­tas at­sa­kin­gas kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

Dėl te­le­fo­ni­nių suk­čia­vi­mų šie­met ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te jau pra­dė­ti še­ši iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Per­nai per vi­sus me­tus bu­vo pra­dė­ti pen­ki to­kie iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Trys iš jų per­duo­ti tir­ti į ki­tus ra­jo­nus, dvie­jų ty­ri­mas tę­sia­mas.

R. Kiš­kio tei­gi­mu, tai yra su­dė­tin­gi nu­si­kal­ti­mai, ku­riuos iš­aiš­ki­nant už­trun­ka­ma ne­ma­žai lai­ko. Juos or­ga­ni­zuo­jan­tys as­me­nys vei­kia gru­pė­mis, daž­nai kei­čia te­le­fo­nų kor­te­les, to­dėl ir su­sek­ti rei­kia daug pa­stan­gų.

2010–2011 me­tais mū­sų Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no tris gru­puo­tes, tad ku­riam lai­kui te­le­fo­ni­nių suk­čia­vi­mų bu­vo su­ma­žė­ję.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *