Šurmuliavo Miesto mugė

Kas­met ant­rą­jį spa­lio mė­ne­sio šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Der­liaus die­na. Kaip tik tą­dien Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo Mies­to mu­gė, į ku­rią ūki­nin­kai at­ga­be­no pa­čių už­au­gin­to šių me­tų der­liaus krai­tes. Uk­mer­giš­kiams mu­gė ta­po pui­kia pro­ga pa­si­žmo­nė­ti, vi­so­kių gro­žy­bių pa­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

10-12-1_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gražiausia rudens šventė Ukmergėje – Miesto mugė.

Į mu­gę su­gu­žė­jo ūki­nin­kai, me­ni­nin­kai, par­da­vė­jai, ke­pė­jai ir vi­rė­jai iš vi­so Uk­mer­gės ra­jo­no. Cen­tri­nė­je aikš­tė­je jie de­monst­ra­vo se­nuo­sius liau­dies ama­tus ir pre­kia­vo pa­čia įvai­riau­sia pro­duk­ci­ja: vais­ta­žo­lė­mis, me­du­mi, krep­šiais, su­ve­ny­rais, rank­dar­biais, mo­li­niais in­dais ir vi­so­kiais ki­to­kiais da­ly­kais.

Be­ne sma­giau­sia pra­mo­ga šven­tė­je ta­po di­džiau­sios dar­žo­vės rin­ki­mai. Di­džiau­sias bu­ro­kė­lis at­ras­tas pas Lau­mė­nų kai­mo žem­dir­bius. Jis svė­rė ki­log­ra­mą ir 200 gra­mų.

 

10-12-1_straipsnio_2_nuotr

Links­mas der­lius.


Di­džiau­sią, 390 gra­mų, bul­vę į šven­tę at­ve­žė del­tu­viš­kiai.

Daug kon­ku­ren­čių su­lau­kė mor­kos rin­ki­mai. Pa­svė­rus jas nu­tar­ta, kad pa­ti di­džiau­sia į mu­gę at­ke­lia­vo iš Že­mait­kie­mio.

Ko­pūs­tu ga­liū­nu šie­met ga­li di­džiuo­tis Sie­si­kai. Jų kraš­te už­au­go 5 ki­log­ra­mus ir 300 gra­mų svė­ręs ko­pūs­tas.

Mo­liū­gai šie­met už­de­rė­jo tik­ri mil­ži­nai. Jų, sve­rian­čių iki 45 ki­log­ra­mų, ūki­nin­kai at­ve­žė iš įvai­rių ra­jo­no kam­pe­lių: Kul­niš­kių, Vep­rių, Sie­si­kų, Že­mait­kie­mio, Graužiečių.

 

10-12-1_straipsnio_3_nuotr

Pra­mo­ga vai­kams – pa­si­va­ži­nė­ji­mas po­nio trau­kia­mu ve­ži­mai­čiu.


Ta­čiau pa­svė­rus Le­li­jos so­dų ben­dri­jo­je už­au­gin­tą mo­liū­gą ko­mi­si­ja nu­ta­rė: jam šie­met mū­sų ra­jo­ne ly­gių nė­ra. Šis mo­liū­gas, ku­rį sa­vo kie­me­ly­je de­monst­ra­vo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la, už­au­go net iki 85 ki­log­ra­mų.

Šmaikš­čio­sios šven­tės ve­dan­čio­sios Dė­die­ny­tė ir Ago­čiu­kė, stip­rių vy­rų pa­de­da­mos, vi­sas dar­žo­ves pa­svė­rė, o nu­ga­lė­to­jus ap­do­va­no­jo.

 

10-12-1_straipsnio_4_nuotr

Vir­vės trau­ki­mo rung­tis.


Bu­vo ap­do­va­no­ti ne tik dar­žo­vių au­gin­to­jai, bet ir Sie­si­kų kraš­te di­džiau­sią me­džio kem­pi­nę su­ra­dę sie­si­kie­čiai.

Vi­si, kas tik ūpo tu­rė­jo, šven­tė­je ga­lė­jo rung­tis spor­ti­nė­se rung­ty­se. Stip­ruo­liai ki­lo­jo 35 ki­log­ra­mus sve­rian­tį mo­liū­gą, taik­lią akį tu­rin­tieji run­gė­si smi­gi­nio rung­ty­je. Taip pat vy­ko au­li­nio ba­to mė­ty­mo, vir­vės trau­ki­mo ir ki­to­kios var­žy­bos.

 

10-12-1_straipsnio_5_nuotr

Po mies­to aikš­tę pa­skli­do žu­vie­nės kva­pas.


O kas spor­tuo­ti ne­ga­lė­jo ar ne­no­rė­jo, šil­dė­si gar­džia ar­ba­ta, žir­nie­ne, žu­vie­ne ar ūsus mir­kė alaus pu­ta.

Mies­to mu­gė­ Uk­mer­gė­je ug­do gra­žią tra­di­ci­ją – ap­siei­na be po­li­ti­kų svei­ki­ni­mų ir nuo­bo­džių kal­bų…

 

10-12-1_straipsnio_6_nuotr

Tautodailininkai prekiavo savo dirbiniais.


10-12-1_straipsnio_7_nuotr

Kaip pa­sver­ti šį mil­ži­ną?


10-12-1_straipsnio_8_nuotr

Ba­tą nuo aukš­ty­bių pa­siek­ti ne­bu­vo pa­pras­ta.


10-12-1_straipsnio_9_nuotr

Di­džiau­sias gry­bas.


10-12-1_straipsnio_10_nuotr

Daugiausiai kartų moliūgą iškėlė Irmantas.


10-12-1_straipsnio_11_nuotr

Ko­kia mu­gė be „el­ge­tų“?


10-12-1_straipsnio_12_nuotr

Ant suo­lų su­tū­pė mez­gė­jos.

 

 

 

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *