Susipažino su švenčių tradicijomis

Susipažino su švenčių tradicijomis / Autorės nuotr. Vakarėlyje – įvairūs personažai.

Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, vyk­dy­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, su­lau­kė sve­čių iš Ru­mu­ni­jos ir Ma­ke­do­ni­jos. Pro­jek­to tiks­las – pa­ly­gin­ti šių ša­lių ir Lie­tu­vos mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas, aiš­ki­nan­tis Vė­li­nių bei He­lo­vi­no pras­mę.

Tai – tarp­tau­ti­nis jau­ni­mo mai­nų pro­jek­tas, ku­rio pa­raiš­ką cen­tras tei­kė Jau­ni­mo tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo agen­tū­rai. Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas pa­gal „Eras­mus+“ pro­gra­mą, skir­ta per 11 000 eu­rų. Į šią su­mą įė­jo sve­čių ke­lio­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, pro­jek­to veik­lų iš­lai­dos. 

Pro­jek­to es­mė – pa­ly­gin­ti Vė­li­nių ir He­lo­vi­no šven­tes, jų iš­ta­kas, ap­tar­ti, kaip jos mi­ni­mos skir­tin­go­se ša­ly­se. „Idė­ja gi­mė kal­ban­tis su jau­ni­mu apie He­lo­vi­no va­ka­rė­lius, mo­liū­gų, ma­kia­žų po­rei­kį, apie tai, jog He­lo­vi­nas – links­my­bės, o Vė­li­nės – nuo­bo­du. Įdo­mu su­ži­no­ti, kaip – ki­to­se ša­ly­se, pa­dis­ku­tuo­ti, ar ver­ta pai­sy­ti sko­lin­tų šven­čių, o gal ne­kreip­ti į tai dė­me­sio. Tam ir su­gal­vo­jom pa­si­kvies­ti sve­čių iš už­sie­nio“, – sa­ko Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė. 

Pro­jek­to da­ly­viai – 16–22 me­tų jau­nuo­liai. At­vy­ko po 6 jau­nuo­lius iš ki­tų ša­lių, ku­riuos ly­dė­jo va­do­vai. „Ru­mu­nus kvie­tė­mės spe­cia­liai iš Tran­sil­va­ni­jos – Dra­ku­los gim­ti­nės, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė. – Taip pat no­rė­jom, kad da­ly­viai bū­tų skir­tin­gų re­li­gi­jų. Ru­mu­nai – pro­vos­la­vai, pas juos bū­na tik au­kų pri­si­mi­ni­mo pro­ga. Ma­ke­do­nai – or­to­dok­sai, Vė­li­nių jie ne­šven­čia – tu­ri ka­pų pa­ger­bi­mo me­tą bir­že­lį.“

 Pa­sak D. Prans­ke­vi­čie­nės, da­ly­viai iš mū­sų ra­jo­no į pro­jek­tą pa­te­ko pa­gal at­ran­ką. Ja­me da­ly­va­vo mo­ki­nių sa­vi­val­dos, skau­tų at­sto­vai. 

Jie ir sve­čiai sa­vai­tę tru­ku­sio pro­jek­to me­tu gy­ve­no vai­kų glo­bos na­muo­se. „Mū­sų cen­tre vy­ko po­kal­biai apie mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas pas mus ir už­sie­ny­je, te­mų pri­sta­ty­mai. Šne­kė­ta­si apie tai, kas yra mir­tis, kaip kiek­vie­no gi­mi­nė­je pri­si­me­na­mi iš­ėju­sie­ji. Pro­jek­to veik­las jau­nuo­liai ap­ra­šė die­no­raš­čiuo­se, or­ga­ni­zuo­ti na­cio­na­li­niai va­ka­rai, pri­sta­tant kiek­vie­nos ša­lies kul­tū­rą, tra­di­ci­jas, mais­tą, mu­zi­ką“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. 

Da­ly­viai mo­kė­si lie­ti žva­kes, lan­kė­si ka­pi­nė­se Vil­niu­je, tvar­kė Duks­ty­nos ka­pi­nes, už­de­gė žva­ke­lių ant par­ti­za­nų ka­pų. Ben­dra­vo su uk­mer­giš­kiais, klau­si­nė­jo apie Vė­li­nių tra­di­ci­jas. 

Bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys – He­lo­vi­no va­ka­rė­lis Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre. Jau­nuo­liai ga­mi­no­si kau­kes, mar­gi­no pie­ši­niais vie­ni ki­tų vei­dus, kū­rė de­ko­ra­ci­jas, vy­ko pri­sis­ta­ty­mai, kos­tiu­mo kon­kur­sas, te­ko pa­ro­dy­ti an­glų kal­bos ži­nias at­sa­ki­nė­jant į klau­si­mus.   

Cen­tro va­do­vė už pa­gal­bą tal­ki­nant pro­jek­te dė­kin­ga pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rei Ži­vi­lei Dra­gū­nei bei mo­ky­mų va­do­vui iš Vil­niaus To­mui Ku­rap­kai­čiui.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Susipažino su švenčių tradicijomis / Autorės nuotr. Vakarėlyje – įvairūs personažai.

Susipažino su švenčių tradicijomis / Autorės nuotr. Vakarėlyje – įvairūs personažai.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *