Sutartį dėl atliekų tvarkymo paskelbė niekine

Sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip re­a­guo­ti į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mą. Tar­ny­ba da­vė nu­ro­dy­mą nu­trauk­ti su­tar­tį su da­bar­ti­niu at­lie­kų ve­žė­ju. Pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri iki sa­vai­tės pa­bai­gos.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vyk­dant kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2010 – 2015 me­tais pa­slau­gos“ pa­da­ry­ta gau­sy­bė pa­žei­di­mų.

 

01-18-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Jung­ti­nės veik­los sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“ ir UAB „Uk­mer­gės ver­smės“ Lan­gų cen­tru ji lai­ko nie­ki­ne ir ne­ga­lio­jan­čia.

To­kią iš­va­dą iš­nag­ri­nė­ju­si pa­teik­tus do­ku­men­tus Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­tei­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Sa­vi­val­dy­bei nu­ro­dy­ta su­tar­tį nu­trauk­ti.

„Aki­vaiz­du, kad ra­jo­no Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vė ir to­liau ne­su­ge­ba lai­ky­tis skaid­ru­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pų, vyk­dy­da­ma vie­šuo­sius pir­ki­mus. Da­bar­ti­niai Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai ne­su­ge­bė­da­mi, o gal ir ne­no­rė­da­mi efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti vi­so Vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­so ra­jo­ne, pa­žei­džia įsta­ty­mus, to­dėl ga­liau­siai ne­iš­si­suks nuo fi­nan­si­nės ir bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės“, – įsi­ti­ki­nęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai mi­nė­tą su­tar­tį ap­skun­dęs ra­jo­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas An­drius Ka­les­ni­kas.

Jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja ra­gi­na ne­del­siant at­sta­ty­din­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę so­cial­de­mok­ra­tę Klav­di­ją Ste­pa­no­vą.

A. Ka­les­ni­kas pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus krei­pia­ma­si į LR Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją, kad ši nu­sta­ty­tų, ar vyk­dant Vie­šuo­sius pir­ki­mus Uk­mer­gė­je ne­bū­ta ne­tei­sė­tų po­li­ti­kų veiks­mų, dangs­tant ko­rup­ci­jos po­žy­mius ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai to­li­mes­niam ty­ri­mui.

Vie­šą­jį pir­ki­mą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si 2009 me­tų spa­lį. Ja­me da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną pa­siū­lė UAB “VSA Vil­nius”. At­plė­šus pre­ten­den­tų vo­kus, ko­mi­si­ja pra­dė­jo tik­rin­ti pre­ten­den­tų in­for­ma­ci­ją. Bu­vo ke­tin­ta nu­sta­ty­ti pre­li­mi­na­rią pa­siū­ly­mų ei­lę, o tuo­met skelb­ti lai­mė­to­ją. Su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju pla­nuo­ta pa­si­ra­šy­ti 2010 me­tų sau­sį. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą dėl su­ti­ki­mo nu­trauk­ti kon­kur­są. Aiš­kin­ta, kad pa­si­kei­tė eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bė vi­suo­ti­nei rin­klia­vai nė­ra pa­si­ruo­šu­si. Bu­vo pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas. Per­nai lie­pą vėl at­plėš­ti kon­kur­so „At­lie­kų tvar­ky­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2011-2015 me­tais“ vo­kai su da­ly­vių pa­siū­ly­mais. Lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ta UAB „Dzūt­ra“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si kar­tu su UAB „Izo­ba­ra“. Ant­ro­je są­ra­šo vie­to­je įra­šy­ta UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, kon­kur­se da­ly­va­vu­si pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ Lan­gų cen­tru ir UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“. Vė­liau UAB „Dzūt­ra“ nu­ta­rė ne­da­ly­vau­ti to­les­nė­se kon­kur­so pro­ce­dū­ro­se, tad su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su ant­ro­je po­zi­ci­jo­je bu­vu­sia „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Per­nai vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­šie­ji pir­ki­mai vyk­do­mi nuo­lat pa­žei­džiant įsta­ty­mą. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bė di­dži­ą­ją da­lį vie­šų­jų pir­ki­mų – 12 iš 19 – vyk­dė pa­žeis­da­ma įsta­ty­mą.

Uk­mer­gės ra­jo­no Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va tei­gia, kad tar­ny­bos iš­va­das sa­vi­val­dy­bė ga­vo sau­sio 10 die­ną. At­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų pir­ki­mo ver­ti­ni­me nu­ro­dy­ta, kad per de­šimt die­nų sa­vi­val­dy­bė, kaip per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, tu­ri Tar­ny­bą raš­tu in­for­muo­ti apie pri­im­tus spren­di­mus dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo.

Sa­vo kal­tės, vyk­dant šiuos vie­šuo­sius pir­ki­mus, pir­mi­nin­kė ne­įžiū­ri. „Su­tar­čiai pa­reng­ti bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo, be­je, ir An­drius Ka­les­ni­kas“, – sa­ko ji.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *