Suvienijo aistra automobiliui

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je vy­ko Lie­tuvos SEAT klu­bo su­si­ti­ki­mas ir „dra­go“ var­žy­bos. Tai pir­mas toks ren­gi­nys mū­sų mies­te. Į jį su­si­rin­ko SEAT mar­kės au­to­mo­bi­lius tu­rin­tys žmo­nės iš Vil­niaus, Kau­no, Jo­na­vos, Pa­ne­vė­žio ir ki­tų ra­jo­nų.

 

2.1.a

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mies­to gat­vė­mis va­žia­vo SEAT au­to­mo­bi­lių ko­lo­na.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius SEAT klu­bo val­dy­bos na­rys To­mas Mar­ke­le­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad klu­bie­čių su­si­ti­ki­mui vie­ta Uk­mer­gė­je pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. „Uk­mer­gė – pa­čia­me Lie­tu­vos cen­tre tarp did­mies­čių, tad čia vi­siems bur­tis pa­to­giau­sia“, – pa­sa­ko­jo or­ga­ni­za­to­rius.

Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas au­to­mo­bi­li­nin­kus vie­ni­jan­tis klu­bas. SEAT klu­bas vie­ni­ja per 150 na­rių, dar maž­daug treč­da­lis tiek šios mar­kės au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų  pa­pras­tai su­si­ren­ka mies­tuo­se, ku­riuo­se vyks­ta pa­na­šūs klu­bo ren­gi­niai.

Na­rius vie­ni­ja vie­nin­te­lis da­ly­kas –­ au­to­mo­bi­lio mar­kė, bet ar to pa­kan­ka ben­dra­min­čių klu­bui bur­ti? To­mas tuo ne­abe­jo­ja ir ti­ki­na, kad au­to­mo­bi­li­nin­kų klu­bai – ne tik pra­mo­ga, bet ir ap­čiuo­pia­ma nau­da: taip pa­pras­čiau gau­ti au­to­mo­bi­liui rei­ka­lin­gų de­ta­lių. O ko­dėl pats pa­si­rin­ko bū­tent SEAT mar­kės au­to­mo­bi­lį?

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad jam ren­kan­tis ma­ši­ną vie­nas iš svar­bes­nių kri­te­ri­jų bu­vo pi­gi eks­plo­a­ta­ci­ja. SEAT TOLEDO au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­tis klu­bie­tis dėl sa­vo pa­si­rin­ki­mo dar ne­nu­si­vy­lė.

 

2.2.s

Sa­vuo­ju SEAT mar­kės au­to­mo­bi­liu To­mas Mar­ke­le­vi­čius (kairėje) ne­nu­si­vy­lė.


SEAT klu­bo su­si­ti­ki­mas ren­gia­mi kas­met jau ket­ve­rius me­tus vis ki­ta­me Lie­tu­vos mies­te. Klu­bie­čiai ma­no, kad nuo šiol rink­sis tik Uk­mer­gę. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si mū­sų ra­jo­no va­do­vų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, Del­tu­vos se­niū­no pa­ra­ma or­ga­ni­zuo­jant su­si­ti­ki­mą.

Iš­kil­min­gai pra­va­žia­vu­si cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis SEAT ko­lo­na pa­trau­kė į Del­tu­vos ae­ro­dro­mą, kur su­ren­gė „dra­go“ var­žy­bas.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *