Ukmergėje turės du padėjėjus

Ukmergėje turės du padėjėjus / Seimo narys J. Varžgalys jau pasirinko padėjėjus. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Nuo gruo­džio 5 die­nos pra­de­da veik­ti Sei­mo na­rio Juo­zo Varž­ga­lio pa­dė­jė­jų biu­ras.

In­te­re­san­tai lau­kia­mi ka­bi­ne­te, ku­ria­me dir­bo ir anks­tes­ni uk­mer­giš­kių į Sei­mą iš­rink­ti par­la­men­ta­rai, – Vy­tau­to gat­vė­je, pa­sta­te, kur įsi­kū­ręs met­ri­ka­ci­jos sky­rius bei Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­ja, III aukš­te.

J. Varž­ga­lys pa­dė­jė­jais pa­si­rin­ko uk­mer­giš­kius Jus­ti­ną Sta­lio­nę ir Ro­mą Pi­vo­rą.

R. Pi­vo­ras – ben­dra­par­tie­tis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. „Ši­tą žmo­gų pa­žįs­tu se­niai. La­bai daug kar­tu dir­bo­me rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys.

Ko­dėl į ko­man­dą pa­kvie­tė sa­vo par­ti­jai ne­pri­klau­san­čią ne­par­ti­nę J. Sta­lio­nę? Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, tai ko­mu­ni­ka­bi­li, veik­li dar­buo­to­ja. Po vai­ke­lio au­gi­ni­mo atos­to­gų ji ne­be­grį­žo į anks­tes­nes Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas. „Tik­rai tu­rė­jau iš ko rink­tis – kan­di­da­tų bu­vo dau­giau“, – apie su­for­muo­tą ko­man­dą kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Pa­sak jo, R. Pi­vo­ras dau­giau dar­buo­sis se­niū­ni­jo­se, J. Sta­lio­nė – biu­re. Pir­ma­die­niais ir penk­ta­die­niais pa­gal gra­fi­ką čia dirbs ir pats J. Varž­ga­lys.

Įsta­ty­mas lei­džia vien­man­da­tė­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui iš vi­so tu­rė­ti tris pa­dė­jė­jus. Tre­čia­sis J. Varž­ga­lio pa­dė­jė­jas – vil­nie­tis eko­no­mis­tas Jo­nas Die­ni­nis dirbs sos­ti­nė­je. „Ka­dan­gi pri­klau­sau Biu­dže­to ko­mi­te­tui, eko­no­mis­to pa­ta­ri­mai man la­bai rei­ka­lin­gi“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jau pa­skelb­tas su­si­ti­ki­mų su Sei­mo na­riu J. Varž­ga­liu gra­fi­kas se­niū­ni­jo­se. Gruo­džio 19 d. 17 val. 30 min. Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pranc­kie­čiu.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *