Ukmergės gimnazistai mokėsi iš kino

Ukmergės gimnazistai mokėsi iš kino / Mokiniai kūrė trumpametražinius filmus.

Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas „Mo­kau­si iš ki­no“ su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo: fil­mus žiū­rė­jo ir kar­tu su pro­fe­sio­na­lais juos ana­li­za­vo per 18 tūkst. Lie­tu­vos moks­lei­vių. Jie pa­tys kū­rė trum­pa­met­ra­žius fil­mus, ku­rie vie­šai de­monst­ruo­ti ki­no te­at­ruo­se.

Šis pro­jek­tas tę­sia­si. Jį šiuo me­tu įgy­ven­di­na di­de­lę pa­tir­tį ki­no ir žiū­ro­vo edu­ka­ci­jos sri­ty­je tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

Lap­kri­čio 13 d. „Ki­no­bu­sas“ už­su­ko ir į Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ją. Vie­na kla­sė ir fo­to­gra­fi­jos bū­re­lio na­riai ste­bė­jo nor­ve­gų re­ži­sie­riaus Ma­riaus Hols­to vai­dy­bi­nį fil­mą „Vel­nių sa­los ka­ra­lius“, pa­sa­ko­jan­tį apie XX amžiaus pra­džio­je eg­zis­ta­vu­sią jau­nuo­lių ko­lo­ni­ją Bas­tio­jos sa­lo­je. Tai fil­mas apie as­mens ir sis­te­mos san­ty­kį, žmo­niš­kų­jų ver­ty­bių svar­bą. Po fil­mo vy­ko jo ap­ta­ri­mas.

Ap­tar­tos fil­mo sce­nos, sti­lius (erd­vės, ap­švie­ti­mas, ka­me­ros ra­kur­sas), ko­kiu pla­nu fil­muo­ta, ko­kios spal­vos do­mi­na­vo, gi­lin­ta­si į kom­po­zi­ci­ją ir pa­čią fil­mo idė­ją.

Lap­kri­čio 24 d. vy­ko „Ki­no­bu­so“ kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, ku­rio­se da­ly­va­vo 19 gim­na­zis­tų iš Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jų. Su moks­lei­viais dir­bo re­ži­sie­rės Kris­ti­na Buo­žy­tė ir Gab­rie­lė Na­za­rai­tė.

Dirb­tu­vių da­ly­viai skirs­tė­si vaid­me­ni­mis, ra­šė sce­na­ri­jų, at­li­ko fil­ma­vi­mo, mon­ta­vi­mo dar­bus.

Fil­mu­kus kū­rė tarp­mo­kyk­li­nės ko­man­dos. Kiek­vie­nam na­riui te­ko sce­na­ris­to, re­ži­sie­riaus, pro­diu­se­rio, ope­ra­to­riaus, dai­li­nin­ko, kom­po­zi­to­riaus, mon­ta­žo re­ži­sie­riaus, ak­to­riaus vaid­muo. Gimnazijoje viešėjusios re­ži­sie­rės pa­si­džiau­gė gim­na­zis­tų su­kur­tais trum­pa­met­ra­ži­niais fil­mais „Trys mer­gai­tės“ ir „Spy­na“. 

Šia in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­no Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos fo­to­bū­re­lio va­do­vė Ni­jo­lė Pa­škaus­kie­nė.

Ukmergės naujienos

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *