Vyko šachmatų varžybos

Vyko šachmatų varžybos / Šachmatų varžybose.

Lap­kri­čio 7–8 die­no­mis Tau­jė­nų dva­re vy­ko tarp­tau­ti­nis grei­tų­jų ir „Žai­bo“ šach­ma­tų tur­ny­rai „Vilk-mer­gė 2015“. Į jį at­vy­ko net 150 vai­kų ir su­au­gu­sių­jų. Jau­niau­siai da­ly­vei kau­nie­tei Da­nie­lei Gu­ca­gai­tei – vos ket­ve­ri.

Vai­kų iki 7 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Em­mer Da­niel. Tarp Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų ge­riau­siai se­kė­si pir­mo­kams Ag­nei Mic­kū­nai­tei, Lie­pai Šar­kai­tei ir Gus­tui Vait­ke­vi­čiui.

Vai­kų iki 10 me­tų gru­pė­je tarp uk­mer­giš­kių ge­riau­siai su­žai­dė Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Ar­nas Bal­že­kas ir Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė. Nu­ga­lė­to­jo tau­rė iš­ke­lia­vo į Kau­ną Dau­da­ra­vi­čiui Ado­mui.

Tre­čia­me tur­ny­re prie šach­ma­tų len­tų žai­dė 70 įvai­raus am­žiaus ir pa­jė­gu­mo šach­ma­ti­nin­kų. Su­au­gu­sių­jų gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si uk­mer­giš­kiams Ar­tū­rui Me­ce­liui, Ar­tū­rui Rim­džiui ir Mar­ty­nui Or­lo­vui. O jau­nu­čių gru­pė­je – Mar­ty­nui Dol­man­tui, Ug­niui Pa­dols­kiui ir Ar­tū­rė­liui Me­ce­liui.

,,Žai­bo“ šach­ma­tų tur­ny­re da­ly­va­vo sep­ty­nias­de­šimt šach­ma­ti­nin­kų. Tur­ny­rą lai­mė­jo tarp­tau­ti­nis did­meist­ris iš Vil­niaus Vid­man­tas Ma­li­šaus­kas. O tarp uk­mer­giš­kių pui­kiai su­žai­dė Ar­tū­ras Ri­my­dis, Mar­ty­nas Or­lo­vas ir Nor­man­tas No­rei­ka. Tarp vai­kų Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

Tur­ny­rą or­ga­ni­za­vo šach­ma­tų klu­bas „Juo­da­sis ri­kis“, ga­vus sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą pa­gal pro­gra­mą ,,Uk­mer­gės ra­jo­no rep­re­zen­ta­vi­mas spor­to ren­gi­niuo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je“. Ge­riau­siems uk­mer­giš­kiams pri­zus įstei­gė Uk­mer­gės spor­to cen­tras.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *