Apdovanojimų tvarką keis

Apdovanojimų tvarką keis / Gedimino Nemunaičio nuotr. Pagerbti gabiausi vaikai

Moks­lo ir ki­tais pa­sie­ki­mais pa­si­žy­mė­ju­siems ra­jo­no vai­kams prieš Ka­lė­das skir­ta pus­tre­čio tūks­tan­čio eu­rų. Į sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sį ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį mo­ki­niai, tė­ve­liai, pe­da­go­gai pa­kvies­ti pir­ma­die­nį. 

Pi­ni­gi­nė pa­ra­ma, ku­ria ska­ti­na­mi mo­ki­niai, – sa­vi­val­dy­bės Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do lė­šos. Iš­skir­tos 36 no­mi­na­ci­jos, iš ku­rių 8 – ko­man­di­nės.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ire­nos Lu­ko­še­vi­čie­nės, tarp ap­do­va­no­tų­jų, kaip vi­sa­da, dau­giau­sia – spor­ti­nin­kų ir me­ni­nin­kų. Džiu­gi­na mo­te­rų fut­bo­lo re­zul­ta­tai, aukš­ti res­pub­li­ki­niai Tau­jė­nų mo­ki­nių pa­sie­ki­mai var­žy­bo­se „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“, Se­na­mies­čio mo­kyk­los at­sto­vų – kon­kur­se „Švie­so­fo­ras“. Tu­ri­me nu­ga­lė­to­jų ma­te­ma­ti­kos, ki­to­se ša­lies olim­pia­do­se. 

Ma­žiau­sia ap­do­va­no­ta­jam skir­ta su­ma – 19 eu­rų. Di­džiau­sia – 152 eu­rai, tiek skir­ta ko­man­dai. 

Lu­ko­še­vi­čie­nė dė­kin­ga fon­dą lė­šo­mis pa­pil­dan­tiems rė­mė­jams. Vie­ni pri­si­dė­jo, mo­ki­nius ap­do­va­no­jant moks­lo me­tų pa­bai­go­je, ki­ti – da­bar. Fon­dą re­mia įmo­nės „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“, „Uk­mer­gės ke­liai“, „Zu­jų paukš­ty­nas“, „Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“, „Stan­se­fab­rik­ken“, „KDS gru­pė“. Pa­gal su­tar­tį UAB „Uk­mer­gės duo­na“ kas mė­ne­sį per­ve­da į fon­dą lė­šų nuo pel­no už ati­tin­ka­mą pro­duk­ci­ją. Vi­sus de­vy­ne­rius fon­do gy­va­vi­mo me­tus jį re­mia „Lik­me­rė“.

Anot spe­cia­lis­tės, ga­biems vai­kams ir jau­ni­mui šį kar­tą iš vi­so skir­ta 2527 eu­rai, o 71 šios su­mos pro­cen­tas – rė­mė­jų lė­šos.

Pa­šne­ko­vė taip pat pa­sa­ko­jo, jog fon­do ko­mi­si­ja nu­spren­dė keis­ti fon­do nuo­sta­tus, pa­ra­mos mo­kė­ji­mo tvar­ką. „At­si­sa­ky­ti fon­do ne­ke­ti­na­ma, ta­čiau mo­kyklų tei­kia­mos pa­raiš­kos, ku­rio­se siū­lo­mi ap­do­va­no­ti mo­ki­niai, bus per­žiū­ri­mos ati­džiau. No­ri­si pa­rem­ti ir mo­ty­vuo­ti tik itin ga­bius vai­kus – to­kius, ku­rių pa­sie­ki­mai iš tie­sų ypa­tin­gi“, – sa­kė ji.

Nau­ji fon­do nuo­sta­tai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai svars­ty­ti bus tei­kia­mi ki­tais me­tais.


Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *