Aštuoniasdešimčiai rajono šeimų – nemokama knyga

Aštuoniasdešimčiai rajono šeimų – nemokama knyga / Autorės nuotr. Savivaldybėje pristatyta knyga „Laukiame naujagimio“.

Ne­se­niai die­nos švie­są iš­vy­do kny­ga „Lau­kia­me nau­ja­gi­mio“. Ji do­va­nai pa­sieks net 600 so­cia­li­nės ri­zi­kos Lie­tu­vos šei­mų.

Kny­ga iš­leis­ta įgy­ven­di­nant Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, dir­ban­čių šei­mos ge­ro­vės sri­ty­je, pro­jek­tą. Lė­šų sky­rė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. So­cia­li­niai šio pro­jek­to part­ne­riai – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­tas, Aly­taus, Jo­na­vos, Šven­čio­nių ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, jog mū­sų ra­jo­ne kny­ga bus pa­do­va­no­ta 80 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

To­kių šei­mų šiuo me­tu ra­jo­ne yra re­gist­ruo­ta 248, jo­se au­ga 480 vai­kų. Ku­rios iš jų su­lauks kny­gos, da­bar spren­džia­ma kar­tu su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jais.

„Lau­kia­me nau­ja­gi­mio“ pri­sta­ty­mas įvy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riu­je. Į jį at­vy­ko ir lei­di­nio au­to­rės Jū­ra­tė Jad­ko­ny­tė-Pet­rai­tie­nė bei Auk­sė Kon­tri­mie­nė. Pa­sak vieš­nių, kny­ga iš­leis­ta 1500 eg­zem­plio­rių ti­ra­žu. 600 jų bus iš­da­lin­ta, ki­tos at­si­durs kny­gy­nuo­se.

„Ma­no­me, jog ją pa­skai­ty­ti bus pra­var­tu vi­soms vai­ke­lio be­si­lau­kian­čioms šei­moms. O do­va­no­ja­ma ji bus toms, ku­rios gal­būt pa­čios ne­nu­si­pirk­tų“, – pa­sa­ko­jo J. Jad­ko­ny­tė-Pet­rai­tie­nė.

„Lau­kia­me nau­ja­gi­mio“ ga­li­ma pa­va­din­ti su­as­me­nin­ta kny­ga – jo­je ga­li­ma pa­si­žy­mė­ti in­for­ma­ci­ją apie vai­siaus ju­de­sius, pir­mų­jų me­tų ūgio, svo­rio po­ky­čius.

Jo­je net ga­li­ma pieš­ti, spal­vin­ti spe­cia­liai kny­gai su­kur­tas man­da­las, pa­si­tik­rin­ti sa­vo jaus­mus ir ži­nias at­lie­kant tes­tus. Kny­ga pa­reng­ta ben­dra­dar­biau­jant su gar­siau­siais ša­lies gy­dy­to­jais, psi­cho­lo­gais.

Uk­mer­gės ra­jo­ne šie­met re­gist­ruo­ti 286 gi­mi­mai. Jų, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, tru­pu­tį ma­žė­ja. Ta­čiau ga­li­me di­džiuo­tis tuo, kad nau­ja­gi­mių mirš­ta­mu­mas Lie­tu­vo­je yra ma­žiau­sias tarp vi­sų ES ša­lių.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *