Galės turėti visuomeninių padėjėjų

Galės turėti visuomeninių padėjėjų / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Rajono taryba savo veikloje vadovaujasi veiklos reglamentu. Vadovaujantis patvirtintais jo pakeitimais nuo šiol rajono meras ir tarybos nariai galės turėti visuomeninių padėjėjų. Reglamente atsirado ir kitų pasikeitimų. Nors iš pradžių ketinta su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skirtą išmoką  pasididinti nuo 250 iki 300 eurų, šis siūlymas buvo išbrauktas.

Reglamentas nurodo rajono vadovų bei tarybos narių teises ir pareigas, numato, kaip sudaromi komitetai, komisijos, frakcijos, kokia yra posėdžių tvarka, griežtai reglamentuoja daugelį kitų dalykų.

Savivaldybės sekretoriato vedėja Monika Raškevičienė sako, kad vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujamasi tvirtinant kiekvienos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, – Vietos savivaldos įstatymas. Pasikeitus šiam ir kitiems Vyriausybės dokumentams, taip pat atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo teikimus, koreguojamas ir reglamentas.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, kuriuo lig šiol vadovautasi, buvo patvirtintas 2015 metų pavasarį. Pernai jis buvo kiek koreguotas.

Rugsėjo pabaigoje vykusiame posėdyje pritarta, kad šiame dokumente atsirastų naujų pakeitimų. Vienas iš jų – tarybos narai turi teisę turėti visuomeninių padėjėjų. Jie teiktų konsultacijas, pasiūlymus, kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Juo negalėtų tapti asmuo, įstatymų pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir turi neišnykusį teistumą. Visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

Tarybos nario visuomeninis padėjėjas į pareigas paskiriamas mero potvarkiu. Jam įteikiamas pažymėjimas.

Visuomeninių konsultantų, kurie teikia konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją galės turėti ir rajono meras. Jo visuomeninis konsultantas paskiriamas mero potvarkiu.

Atsirado pasikeitimų tarybos posėdžio darbo tvarkoje. Tarp jų – pasikeitimai, balsuojant slaptai. Slaptai balsuojama, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas.

Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami kontrolės komiteto pirmininkas, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, etikos komisijos pirmininkas, antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo kontrolės komiteto pirmininku, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, etikos komisijos pirmininku, antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.

Nemažai pasikeitimų skyriuje, kuriame kalbama apie tarybos darbą su bendruomene, gyventojų pasiūlymų, skundų nagrinėjimą.

Skelbiama, kad meras kasmet, iki balandžio 1 d., turi teikti savo veiklos ataskaitą tarybai. Ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Kasmet iki gegužės 1 d., meras ir tarybos nariai turi atsiskaityti  gyventojams už praėjusius metus, pateikiant veiklos ataskaitą.

Į reglamentą įtrauktas punktas, kuriuo savivaldybės veiklos ataskaita gali būti išleidžiama atskiru informaciniu leidiniu ir platinama gyventojams.

Tarybos nariai atsiskaito rinkėjams pasirinktinai – viešuose susitikimuose su gyventojais, savivaldybės teritorijoje platinamuose informaciniuose leidiniuose, savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos nariai gali pasirinkti ir kitą viešą atsiskaitymo rinkėjams būdą.

Meras ne rečiau kaip kartą per savaitę, mero patarėjas ne rečiau kaip du kartus per savaitę priima gyventojus asmeniniais klausimais.

Pravartu žinoti ir iš seniau likusį reglamento punktą, pažymintį, kad gyventojų raštai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Rašto nagrinėjimas negali tęstis ilgiau kaip 20 darbo dienų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Jeigu taryba neįgaliota priimti sprendimo prašomu klausimu, sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą kompetentingai institucijai, apie tai pranešdamas pareiškėjui.

Kai prašymą gali nagrinėti tik teismas, prašymas grąžinamas pareiškėjui, pateikiant reikalingą informaciją.

Tarybos nariai jų adresu gautus rinkėjų pareiškimus nagrinėja patys arba siunčia juos svarstyti atitinkamai institucijai. Apie nagrinėjimo rezultatus pareiškėją informuoja pats tarybos narys.

Pareiškimai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar savivaldybės administracijos, tačiau rezultatai pareiškėjų netenkina, komiteto siūlymu gali būti svarstomi taryboje.

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui naujai priimti reglamento punktai susiję su taip pat gana nauja seniūnaičių veikla.

Skelbiama, kad privalu įvertinti seniūnaičių sueigos priimtus sprendimus, nors jie ir yra rekomendaciniai. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, išvadą dėl šių sprendimų pateikia atitinkamas komitetas.

Jeigu sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, atitinkamas jos padalinys rengia  administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl seniūnaičių sueigos sprendimo.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *