Kaip grūdinti vaiką, kad jis būtų sveikas

Kaip grūdinti vaiką

Jau tre­čią mė­ne­sį be­veik kiek­vie­ną dar­bo die­ną lei­džiu ben­druo­me­ni­nia­me, šei­mų įsteig­ta­me gam­tos dar­že­ly­je „Vė­jo ša­lies vai­kai“, įsi­kū­ru­sia­me Uk­mer­gės ra­jo­ne, Su­ki­nių kai­me.

Jį lan­ko ma­no tre­čio­ji duk­ra. Vy­res­nie­ji vai­kai ėjo į vals­ty­bi­nį dar­že­lį, to­dėl tu­riu su kuo pa­ly­gin­ti pa­tir­tis. Kiek­vie­na die­na čia – tar­si tu­ris­ti­nis žy­gis, ku­ria­me prak­tiš­kai ga­li­ma pa­tir­ti gam­tos ste­buk­lus, kvė­puo­ti gry­nu oru, ste­bė­ti vai­kų nuo­tai­kas ir svei­ka­tą.

Jiems čia vien­marš­ki­niams ir be ba­tų laks­ty­ti lau­ke lei­džia­ma net esant pen­kiems laips­niams ši­lu­mos, o ba­so­mis jur­to­je – de­šim­čiai.

Nie­kas ne­aik­čio­ja, kai vai­kas ki­ša ran­kas į šal­tą tven­ki­nio van­de­nį, taš­ko­si ba­lo­se, ro­pi­nė­ja ar ri­di­nė­ja­si smė­ly­je. Nie­kas ne­sau­go ir jų rū­bų – tik vai­kys­tę ir no­rą pa­žin­ti. Kad jis nuo su­au­gu­sių­jų „auk­lė­ji­mo“ pa­laips­niui vi­sai ne­iš­nyk­tų.

Įsup­ti į šil­tus mieg­mai­šius miš­ke pa­ka­bin­tuo­se ha­ma­kuo­se vai­kai iš­mie­ga 2–4 va­lan­das pie­tų mie­go. Tie, ku­rie mie­go­ti ne­no­ri, pa­tys su­si­gal­vo­ja, ką veik­ti.

Nuo­lat bū­da­mi gam­to­je jie grei­tai iš­moks­ta kars­ty­tis me­džiais, lai­pio­ti ko­pė­čio­mis, įgy­ja dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir sa­vo jė­go­mis.

Čia ne­pri­va­lo­ma kiek­vie­ną kar­tą plau­tis ran­kų prieš val­gį, ku­ris ruo­šia­mas ant lau­žo ar­ba lau­ko vir­tu­vė­je. Net jei na­mie vai­kai at­si­sa­ko val­gy­ti jiems ne­pa­tin­kan­čius pro­duk­tus, dar­že­ly­je su­val­go vis­ką. Mais­tas, be­je, čia tik ve­ge­ta­ri­nis, o vi­sos dar­žo­vės, da­lis kruo­pų ir mil­tai – iš vie­ti­nių ūki­nin­kų.

Per tris mė­ne­sius ne­su­sir­go nė vie­nas vai­kas, iš­sky­rus vie­ną mer­gai­tę, ku­riai po­rą die­nų bu­vo pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra. De­ja, vals­ty­bi­nių dar­že­lių sta­tis­ti­ka ro­do, kad dar­že­lį lan­kan­čiam vai­kui yra nor­ma­lu sirg­ti 13 kar­tų per me­tus.

Mū­sų vi­sų džiaugs­mui pas­ku­ti­niu me­tu lau­ko ir gam­tos dar­že­lių at­si­ran­da vis dau­giau: Vil­niu­je vei­kia jau du gam­tos dar­že­liai „Po smil­gom“ ir „Lau­ko dar­že­lis“, Šir­vin­to­se – „Ža­lio­ji pie­ve­lė“, Ro­kuo­se ne­to­li Kau­no – dar­že­lis jur­to­je, Smil­ty­nė­je prie Klai­pė­dos – „Miš­ko dar­že­lis“, o da­bar ir Uk­mer­gės ra­jo­ne įsi­kū­rę „Vė­jo ša­lies vai­kai“.

Ką da­ry­ti tiems, kas ne­ga­li ves­ti vai­ko į lau­ko ir gam­tos dar­že­lius?

Leis­ki­te vai­kams laks­ty­ti ba­siems ir be rū­bų ta­da, kai jie to no­ri. Apie kraš­tu­ti­nius at­ve­jus čia, ži­no­ma, ne­kal­ba­ma. Ten­ka ma­ty­ti, kaip įnir­tin­gai kar­tais ma­mos ko­vo­ja su vai­kais, kol jiems už­mau­na pėd­kel­nes, šil­tas kel­nes, vil­no­nes ko­ji­nes, šle­pe­tes. Kam?

Ne­bi­jo­ki­te, jei bū­nant lau­ke jums pa­si­ro­dė, kad su­ša­lo vai­ko ran­kos ar­ba no­sis. Tik­rin­ki­te kak­lo sri­tį. Ir ap­skri­tai – ma­žiau bi­jo­ki­te.

Lie­tus ir vė­jas – ne prie­žas­tis sė­dė­ti na­muo­se. No­rint au­gin­ti svei­ką vai­ką, tė­vams pa­tiems rei­kia keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mo bū­dą. Nes vai­kai mo­ko­si iš tė­vų.

Pa­rin­ki­te vai­kui to­kius lau­ko rū­bus, ku­rių ne­bū­tų gai­la su­tep­ti. Ki­taip vie­to­je džiaugs­mo abu pa­ti­ria stre­są: ma­ma nuo­lat sau­go, kad vai­kas ne­iš­si­pur­vin­tų, o jis vi­są lai­ką bū­tent tai ir no­ri pa­da­ry­ti. Grį­žę na­mo, rū­bus iš­si­skalb­si­te ir nu­si­prau­si­te. Ko­kia bė­da?

Ar prie at­vi­ro lan­go mie­ga­te kiek­vie­ną nak­tį, iš­ti­sus me­tus? Ne? Ta­da pra­dė­ki­te tai da­ry­ti. Jei pa­si­da­rys šal­ta, šil­čiau ap­si­klo­ki­te. Dar vė­liau ga­lė­si­te per­si­kel­ti mie­go­ti į bal­ko­ną, jei to­kį tu­ri­te. Gry­nas oras bū­ti­nas jū­sų na­muo­se, kad ir ko­kiam už­terš­tam mies­te gy­ven­tu­mė­te.

Mais­tas, mais­tas ir dar kar­tą – mais­tas! Ne­kiš­ki­te vai­kui, jei jis ne­no­ri val­gy­ti. Ge­riau pa­li­ki­te ra­my­bė­je. Jei sun­ku tai pa­da­ry­ti, pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, kaip jaus­tu­mė­tės, jei jums kas nors nuo­lat įky­riai ban­dy­tų įsi­ūly­ti tai, ko ne­no­ri­te. Ati­džiai ste­bė­ki­te, kuo, kiek ir kaip vai­ką mai­ti­na­me. Ta­čiau svei­ko mais­to te­ma ir mi­ty­bos kul­tū­ra, nors ir ne­at­sie­ja­ma nuo grū­di­ni­mo, – ki­to po­kal­bio te­ma.

Ka­da jū­sų vai­kas ke­lia­si ir ei­na mie­go­ti? Vai­ko svei­ka­tai re­ži­mas yra ne ma­žiau svar­bus nei mais­tas, ju­dė­ji­mas ir grū­di­ni­ma­sis. Kar­tu anks­ti kel­ki­tės ir ei­ki­te mie­go­ti 22 va­lan­dą.

Šei­mos, įkū­ru­sios ben­druo­me­ni­nį dar­že­lį „Vė­jo ša­lies vai­kai“, pla­nuo­ja kur­ti al­ter­na­ty­vią pra­di­nę mo­kyk­lė­lę Uk­mer­gės ra­jo­ne. Pa­si­ta­ri­mas dėl jos ren­gia­mas sau­sio 11 d. 18 val. Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, Miš­kų g. 29. Vi­sus tė­ve­lius, ku­riems įdo­mus šis pro­jek­tas, kvie­čia­me da­ly­vau­ti. Tel. pa­si­tei­ra­vi­mui 8 656 31211 (Si­gi­ta).

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė

 

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

kad jis būtų sveikas / Entuziastai įkūrė gamtos darželį.

kad jis būtų sveikas / Entuziastai įkūrė gamtos darželį.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *