Paskutiniame posėdyje – ir pareigos, ir pramogos

Paskutiniame posėdyje – ir pareigos

Vasara prasklaidė ir savivaldybės tarybos narių gretas: paskutiniame prieš pertrauką iki rudens posėdyje iš 25 išrinktųjų dalyvavo 19 politikų. O ir kai kuriems iš jų labiau rūpėjo ne svarstomi klausimai, bet mobilieji telefonai ir liūties paskandintos sostinės nuotraukos internete.

Tarp posėdyje nebuvusiųjų – atostogaujantys politikai, išvykę į užsienį darbo reikalais ar poilsiauti, dalyvaujantys komandiruotėse. 

Posėdžio pradžioje, laikantis tradicijos sveikinti gimtadienį tą mėnesį mininčius kolegas, pasveikintas konservatorius Juozas Galiauskas. Birželio 28 d. jis pasitiko 65-ąjį jubiliejų. Tarp sukaktuvininkui skirtų dovanų – ir keletas konservų dėželių, kurias įteikę kolegos šypsojosi – „konservai yra gerai“.

 Piliečių tribūnoje šįkart nebūta norinčiųjų pasibarti ant valdžios ar išsakyti kokią problemą. Tačiau pateikta trumpa informacija, susijusi su praėjusiame posėdyje, vykusiame gegužės pabaigoje, ukmergiškio Mindaugo Mykolo Tamošiūno išsakytais šilumos kainos klausimais. Į posėdį atvykęs savivaldybės įmonės UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis informavo, kad kreiptasi ir į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Gavus jos išvadas, situacija, sakė R. Kaselis, bus toliau nagrinėjama. 

Patikslintas biudžetas

Posėdyje patvirtintas patikslintas rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas.

Tarybai svarstyti teiktame aiškinamajame rašte skelbiama, kad Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo programą, mūsų rajono savivaldybei skyrė 43 635 Eur įgyvendinti šią programą. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojama 2/3 reikalingų lėšų išeitinėms išmokoms mokėti, o 1/3 lėšų skiriama iš savivaldybės biudžeto.

Įgyvendindamas programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“, Kultūros paveldo departamentas mūsų rajono savivaldybei skyrė 2,5 tūkst. Eur. Iš jų 1 tūkst. – projektui „Žydų kultūros diena Želvoje“ ir 1,5 tūkst. – projektui „Evangelikų liuteronų istorijos įprasminimas Deltuvoje“ iš dalies finansuoti.

Biudžete numatyta lėšų apšvietimo tinklų remonto išlaidoms. Šiemet atliekami Vilniaus gatvės pėsčiųjų perėjų apšvietimo ir Laičių kaimo gatvių apšvietimo įrengimo darbai, tad siūloma remontui numatytas lėšas panaudoti tinklų rekonstravimui.

Atsižvelgiant į švietimo įstaigų vadovų pateiktus prašymus skirti lėšų bei suderinus su Švietimo ir sporto skyriumi, siūlyta paskirstyti 73 tūkst. Eur iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Ugdymo įstaigų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, įranga ir įstaigų remonto programos. Meno mokyklai įsigyti koncertinį fortepijoną iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 15 tūkst. Eur. Šiame sprendimo projekte įtrauktas įstaigos prašymas kitą dalį lėšų – 13 tūkst. Eur – fortepijono įsigijimo išlaidoms panaudoti iš įstaigos veiklos gaunamų pajamų.

Biudžeto klausimą svarstant komitetuose, siūlyta skirti papildomai lėšų Pašilės progimnazijos sporto salės remontui bei įsigyti kopėčias ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriui atnaujinti dar nepakeistus langus, pakeisti duris. Tačiau posėdyje nutarta į naują projekto sprendimo redakciją įtraukti tik punktą apie Laičių mokyklėlę. Klausimą dėl progimnazijos salės remonto ir tai, kokia gali būti jo apimtis, nutarta nukelti.     

Daugiau etatų

Tarybos sprendimu padidintas Ukmergės kraštotyros muziejaus maksimalus pareigybių skaičius – 25,25. Iki šiol buvo 24,25. Pridedama viena salių prižiūrėtojo pareigybė.

Įgyvendinti šį sprendimą reikalingas 5 972,68 euro darbo užmokesčio fondas, tačiau šios lėšos bus skiriamos ne iš savivaldybės biudžeto, o iš muziejaus uždirbtų lėšų.

Įamžins atminimą

Nutarta papildyti Ukmergės rajono istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos nuostatus. Į šią programą įtraukti 1918–1920 m. savanoriai.

Be pastarųjų, programą sudaro šios dalys: istorinio ir kultūros paveldo objektai, svarbių istorinių įvykių vietos, žymūs kraštiečiai, asmenys, apdovanoti Vyčio kryžiumi, knygnešiai ir slaptų lietuviškų mokyklų mokytojai.

Rems bendruomenes

Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje aprašas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos įgyvendinti priemonę skiriamos savivaldybių administracijoms pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis apie asmenų, mokančių gyventojų pajamų mokestį, skaičių savivaldybėse. 2017 m. mūsų rajono savivaldybei skirta 31 298 Eur. 

Bus siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Didins užimtumą

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2017 metų II pusmečio programa. Ji skirta kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant vietos verslininkus, savivaldybės įmones, nevyriausybines organizacijas, darbo biržą, socialinius partnerius.

Tarp programos tikslų – siekti, kad rajono gyventojai turėtų galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, ugdyti darbo įgūdžius, užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, integruoti neturinčiuosius darbo į darbo rinką.

Neteko galios

Seimas 2014 m. buvo priėmęs Paramos mirties atveju įstatymo pakeitimą, kuriuo nustatytas teisinis pagrindas iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti laidojimo pašalpą tais atvejais, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.

Pernai Seimas pakeitė įstatymo nuostatas. Nurodoma, kad teisę į laidojimo pašalpą turi visi LR piliečiai, nepaisant, ar gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka buvo deklaruota Lietuvoje, ar ne. Laidojimo pašalpa finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetui.

Tarybos sprendimu panaikintas rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas „Dėl paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įstatymo nuostatose nebeliko kompetencijos savivaldybės nustatyta tvarka skirti laidojimo pašalpos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Visais atvejais minėta parama bus skirta ir mokama iš valstybės biudžeto.

Nustatė dydį

Nustatytas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos maksimalus išlaidų finansavimo dydis – 23 bazinės socialinės išmokos per mėnesį. Taip pat nustatytas be tėvų globos likusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos maksimalus išlaidų finansavimo dydis – 24 bazinės socialinės išmokos per mėnesį; vaikams su negalia – trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos maksimalus išlaidų finansavimo dydis – 23 bazinės išmokos.

Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos globos išlaidų finansavimo įstaigai. Dėl padidėjusių šildymo, elektros, kuro, kitų komunalinių paslaugų sąnaudų visi socialinės globos namai kas metai peržiūri socialinės globos kainas ir jas pagal poreikį koreguoja.

Komisija

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sudaryta Kultūros paveldo komisijos sudėtis. Išbrauktas savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Arvydas Džiugas. Nuo šių metų birželio jis nebedirba savivaldybės administracijoje.

Kultūros paveldo komisijoje – savivaldybės meras Rolandas Janickas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, architektai Gintas Karvelis ir Saulius Sakalis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Vitaitė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas Julius Zareckas, savivaldybės tarybos narės Elena Mirinavičienė ir Birutė Žilėnienė.

Taip pat taryboje patvirtinti nauji šios komisijos nuostatai.

Kelias ir patalpos

Taujėnų seniūnijoje Mažeikių kaime esančiam keliui suteiktas Antano Smetonos pavadinimas. Nustačius kelio geografines charakteristikas bus galimybė įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras kreipėsi į savivaldybę, prašydamas perduoti jam savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – negyvenamąsias patalpas, esančias Kęstučio a. 2-2. Taryba tam pritarė.

Sutartis I

Nutarta pakeisti UAB Ukmergės autobusų parko direktoriaus Alfonso Prabišo 1998 m. sausio 23 d. darbo sutartį iš neterminuotos į terminuotą penkerių metų laikotarpiui, nekeičiant kitų sutarties sąlygų. Rajono meras įgaliotas pasirašyti terminuotą darbo sutartį su A. Prabišu.

Parkas dalyvauja projekte „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant parkų transporto priemones“. Buvo įsigyti šeši ekologiški autobusai, pastatyta ir įrengta dujų kompresorinė užpildyti juos suslėgtomis gamtinėmis dujomis. Jas galima naudoti ne tik parko autobusams, bet ir rajono gyventojų bei įmonių transporto priemonėms, varomoms dujomis.

Projektas turi būti tęsiamas, kartu stengiantis įdiegti naujausias technologijas – vandenilio panaudojimą automobilių varikliuose.

Sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos užterštumo mažinimo problemas, pagal ES nuostatas iki 2020 m. 20 proc. benzino ir dyzelino turi būti pakeista alternatyviu kuru: biodegalais, vandeniliu, kitais kuro pakaitalais, leidžiančiais sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Vandenilis kaip eksperimentinis priedas pradėtas taikyti ir parko autobusuose, tačiau inovatyviam produktui sukurti reikalinga profesionali stebėsena, bendradarbiavimas su mokslininkais.

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išeklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektas turėtų būti tęsiamas, atnaujinant parką ekologiškomis transporto priemonėmis.

Sutartis II

Taip pat pakeista UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus Rimo Arlinsko 2007 m. rugsėjo 27 d. darbo sutartis iš neterminuotos į terminuotą penkerių metų laikotarpiui.

Nuo darbo sutarties su R. Arlinsku sudarymo pasikeitė darbo santykių su juridinių asmenų vienasmeniais vadovais teisinis reglamentavimas. Seimo priimtame naujame Darbo kodekse yra įtrauktos nuostatos, numatančios vadovų atsakomybės pagrindus ir tvarką, jų darbo laiko režimą, darbo sutarčių sudarymą ir pasibaigimą. Nuostatos leidžia geriau atsižvelgti į darbdavio, t. y. Ukmergės rajono savivaldybės interesus, efektyvinti įmonių vadovų darbą.

Fondo lėšos

Pakeistas tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. patvirtintas Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašas.

Šio fondo parama skiriama skatinti rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą. Ji teikiama savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms, vykdančioms ekonominę veiklą arba teikiančioms viešąsias paslaugas verslui mūsų savivaldybės teritorijoje, išskyrus uždarąsias akcines bendroves, kurių steigėja yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Skirdama subsidiją, fondo taryba atsižvelgia į įsteigtų naujų darbo vietų skaičių, jei paraišką teikia labai mažos ir mažos įmonės, jei tokia subsidija nebuvo skirta.

Nukėlė

Taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu nusprendė steigti juridinį asmenį Ukmergės atliekų tvarkymo centrą ir pavesti savivaldybės administracijos direktoriui iki 2017-ųjų liepos 1 d. pateikti tarybai tvirtinti įmonės įstatus.

Balandį vykusiame jungtiniame Kaimo ir aplinkosaugos, Savivaldybės ūkio, Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetų posėdyje supažindinta su įmonės veiklos komunalinių atliekų tvarkymo srityje teisinių ir ekonominių galimybių studijos pagrindinėmis įžvalgomis.

Akcentuota, kad sprendimo įgyvendinimas iki liepos 1 d. nėra tikslingas teisės požiūriu, nes savivaldybė negalės įmonei pavesti teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų be konkurso. Jei įmonė dalyvautų konkurse, teigiama, ji susidurtų su didele konkurencija ir, tikėtina, konkurso nelaimėtų.

Pabrėžta, kad didžiausia nauda bei mažiausia rizika savivaldybei organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą pasiekiama, jei įmonė būtų steigiama ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas jai pavedamas tik neįvykus komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų įsigijimo viešajam konkursui dėl per didelės tiekėjų pasiūlytos kainos.

Todėl terminas pailgintas. Teks iki 2018 m. sausio 31 d. parengti ir pateikti tarybai tvirtinti minėto juridinio asmens įstatus.

„Išmylėta, išbučiuota“

Posėdžio pabaigoje pasidalyta kelionių, į kurias neseniai vyko savivaldybės, jos įstaigų atstovai, ukmergiškiai verslininkai, įspūdžiais. Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyr. specialistė Rasa Kumetaitienė papasakojo apie viešnagę Ispanijoje, A Larachos savivaldybėje, skirtą dviejų tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja ir Ukmergė, partneriams.

Tarybos narys Regimantas Baravykas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo direktorius, nuotaikingai pristatė su turizmo verslu susijusį vizitą Rusijoje, 6 mln. gyventojų turinčiame Sankt Peterburge. Kelionėje dalyvavę turizmo specialistai, viešbučių, įmonių vadovai, tarp kurių – ir iš mūsų šalies kurortinių miestų, pristatė turizmo maršrutus, kulinarinį paveldą. „O jau Ukmergės duona buvo ne tik išgraibstyta, bet išmylėta, išbučiuota“, – sakė jis.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

ir pramogos /

ir pramogos /

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *