Pirma ženklas – po jo sprendimas…

Pirma ženklas - po jo sprendimas... / Ukmergės savivaldybės nariai. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praėjusiame rajono tarybos posėdyje dalyvavo visi be išimties rajono tarybos nariai, o tai – gana retas atvejis. Posėdžio pradžioje vietoje tradicinių sveikinimų gimtadienius minintiems kolegoms meras pasveikino visus posėdžio dalyvius: su Ukmergės gimtadieniu – Miesto švente.

Pirmiausiai atsakyta į praėjusio tarybos posėdžio Piliečių tribūnos pasisakymą.

Atsakydama į tąkart išsakytą raginimą padėti daugiavaikei šeimai išspręsti būsto problemą, savivaldybės Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja Daiva Gladkauskienė priminė, kokia yra aprūpinimu socialiniu būstu tvarka.

Socialinio būsto laukiančių daugiavaikių šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, grupėje šiuo metu – vos keturios šeimos. O netrukus, pasak vedėjos, turi atsilaisvinti trys trijų kambarių butai. Be to, esą ir siūlymas gyventi kaime nėra jau toks prastas, nors miestiečiai jo neretai kratosi.

Padėkos ženklas

Pritarta steigti naują apdovanojimą – Mero padėkos ženklą. Lietuvos ir užsienio piliečiai juo bus apdovanojami už ypatingus nuopelnus Ukmergės rajono savivaldybei mokslo, švietimo, kultūros, verslo ir kitose srityse.

Apdovanojimas bus skiriamas valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių bei Ukmergės rajonui reikšmingų sukakčių ar įvykių proga.

Tiesa, tarybos narė Nijolė Giedraitienė atkreipė dėmesį, kad tarybai siūloma nagrinėti šį klausimą, nors pats ženklas jau seniai pagamintas ir juo Miesto šventės proga apdovanojami pirmieji asmenys…

Sudarė komisiją

Priimtas sprendimas dėl Ukmergės rajono savivaldybėje neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.

Taryba taip pat patvirtino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos praėjusių metų lėšų panaudojimo ataskaitą ir šių metų programos sąmatą. Pernai programai panaudota 11 100 Eur. Iš jų užkrečiamųjų ligų prevencijai – 2 200, gyventojų sveikatos ugdymui – 4200, vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos projektams – 3 255 Eur bei kitoms veikloms.

Šiemet programai numatyta skirti dvigubai daugiau – 25 484 Eur. Iš jų vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos projektams – 9 915, gyventojų sveikatos ugdymui – 7 310, užkrečiamųjų ligų prevencijai – 3 080 bei kitoms veikloms.

Garantija paskolai

Tarybos sprendimu nutarta suteikti iki 300 tūkst. Eur garantiją savivaldybės biudžeto lėšomis UAB Ukmergės autobusų parko imamai paskolai. Su tokiu prašymu kreipėsi Autobusų parko direktorius.

Paskola 2016–2021 m. laikotarpiu bus naudojama prisidėti prie naujos autobusų stoties statybos finansavimo, kurios sąmatinė vertė gali siekti 500–600 tūkst. Eur. Taip pat planuojama įsigyti kelis mikroautobusus ir kelis autobusus.

Patvirtino planą

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija 2014–2020 m., parengtas savivaldybės strateginis veiklos planas 2016–2018 m.

Jame pateikiama savivaldybės išorės ir vidaus aplinkos analizė, programų aprašymai, jų vertinimo kriterijų suvestinės.

Strateginį veiklos planą sudaro devynios programos. Kiekvienoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, šiems tikslams pasiekti uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Bendradarbiaus ligoninės

Pritarta projekto „Ukmergės ir Olecko ligoninių bendradarbiavimas ugdant sąmoningai sveikesnę visuomenę“ įgyvendinimui.

Ukmergės rajono savivaldybė kartu su partneriais rengia paraišką pagal INTERRG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Ji remia dvišalį bendradarbiavimą įvairiose srityse.

VšĮ Ukmergės ligoninė teiks stacionarines geriatrijos paslaugas ir yra numačiusi patalpas jų teikimui ir parengusi techninį projektą remontui.

Projekto metu numatomos investicijos į sveikatos priežiūros infrastruktūrą, kuria naudosis abiejų miestų partnerių gyventojai. Numatoma atlikti Ukmergės ligoninės vidaus ligų skyriaus geriatrijos poskyrio patalpų kapitalinį remontą ir įsigyti reikiamą įrangą bei atnaujinti Olecko ligoninės operacinės skyriaus įrangą, organizuoti medicinos srities specialistų mokymus bei vasaros jaunimo stovyklas, orientuotas į sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimą.

Programa numato remti projektus nuo 50 tūkst. iki 1 mln. Eur. Jos parama – iki 85 proc. projekto išlaidų. Preliminari projekto vertė – 800 tūkst. Eur. Jis bus vertinamas konkurso būdu.

Steigs šeimos centrą

Ukmergės rajono savivaldybė su miestais partneriais Herrljunga (Švedija) ir Podolės Kamenecu (Ukraina) dalyvauja tarptautiniame projekte „Pilnavertis vaikų augimas“.

Remiantis švedų patirtimi, planuojama įsteigti Ukmergės šeimos centrą, kuris įsikurs šiuo metu Ukmergės ligoninei priklausančiame nenaudojamame pastate. Numatoma jį renovuoti ir pritaikyti šeimos centro veiklai.

Šeimos centre bus teikiamos paslaugos, stiprinančios vaikų ir šeimos fizinę sveikatą ir psichosocialinę gerovę.

Sumažino kainą

Rajono taryba atsižvelgė į Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro siūlymą ir ženkliai sumažino Šventupės kempingo nuomos kainą. Už europinius pinigus pastatyto kempingo nuoma mėnesiui sieks 65 Eur. Praėjusį sezoną buvo 222 Eur.

Tuometinio kempingo operatorius teigė per mėnesį vidutiniškai uždirbdavęs 498, o elektros, nuomos mokesčio, darbuotojo atlyginimo krepšelis sudarė 672 Eur. Tai privertė verslininką nuomos sutartį nutraukti.

Išsinuomoti kempingą nori Šventupės kaimo bendruomenė.

Jame įrengtų kavinukę, prekiautų pačių keptais pyragais, rengtų įvairias edukacijas, spręstų turistų apgyvendinimo klausimą.

Iki birželio 26 d. turėtų būti skelbiamas kempingo nuomos konkursas.

Vadovų algos

Kylanti minimali alga kelia ir rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų atlyginimus. Pagal patvirtintą tvarką jų alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją. Kintamoji dalis, kuri negali viršyti 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies, priklauso nuo įmonės ūkinės-finansinės veiklos metų rezultatų, gamybos ir  pardavimų veiklos apimčių augimo.

UAB Ukmergės autobusų parko ir UAB Ukmergės butų ūkio pastoviosios dalies koeficientas – 4,2, kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB „Ukmergės vandenys“ pastoviosios dalies koeficientas – 4,9, kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB „Ukmergės šiluma“ turinti valdymo organą – valdybą, kuriai rekomenduojama nustatyti vadovo atlyginimo dydį vadovaujantis rajono tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu patvirtinta tvarka.

Tokia pati skaičiavimo metodika skaičiuojant minėtų vadovų algas buvo taikyta ir lig šiol. Tarybos sprendimu ji tvirtinama vieneriems metams. Įsigalios nuo birželio 1 d.

Ukmergės autobusų parko ir Ukmergės butų ūkio direktorių „popierinė“ mėnesinė alga sudėjus abi dalis šiuo metu – 2205 Eur, UAB „Ukmergės šilumos“ ir „Ukmergės vandenys“ – 2572 Eur.

Socialdemokrato Andriaus Liškos įsitikinimu, nenormalu, kad savivaldybės įmonių vadovų algos yra didesnės nei rajono mero, administracijos direktoriaus ar analogišką veiklą vykdančių didmiesčių įmonių.

Rajono mero Rolando Janicko įsitikinimu, ateityje bus peržiūrėti koeficientai, nuo kurių priklauso vadovų algų dydžiai.

Perėmė autobusiukus

Deltuvos pagrindinei mokyklai ir Veprių pagrindinei mokyklai skirta po geltonąjį autobusą.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras vykdo projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“. Šiemet buvo nupirkti M2 klasės „Volkswagen Crafter“ mokykliniai autobusai, kurie paskirstyti savivaldybėms. Vieno autobuso kaina 35 864 Eur.

Etikos nepažeidė

Etikos komisijos pirmininkė Elena Mirinavičienė informavo apie komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus.

Komisija buvo gavusi du skundus. Viename pažeidus etiką kaltintas rajono meras Rolandas Janickas. Tarybos narės N. Giedraitienės teigimu, meras neatsakė į jos pateiktą raštą.

Pasak komisijos pirmininkės E. Mirinavičienės, pats raštas ir nereikalavo atsakymo. Be to, į jį vis dėlto buvo atsakyta. Tik – trimis dienomis vėliau nei įstatymų nustatyta tvarka. Komisijos sprendimu, tai nėra etikos pažeidimas.

Kitas skundas – dėl tarybos narės Jurgitos Vijūnės elgesio. Esą kažką įžeidžiančio pasakė Vepriuose. Komisija jokio pažeidimo politikos etikoje neįžvelgė, nes to padaryti nebuvo įmanoma, neturint įrodymų.

Remontuos stogus

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas informavo apie skubius darbus, kuriems būtinos biudžeto lėšos.

Tie darbai – avariniais pripažinti savivaldybės pastatų stogai. Avariniu pripažintas Vienuolyno g. 17 namo, kuriame įsikūręs Švietimo centras, stogas. Pastatas priklauso penkiems savininkams. Didžiausias iš jų – savivaldybės administracija. Paskaičiuota – naujas cinkuotas stogas kainuotų 28 tūkst. Eur. Dalį lėšų, tikimasi, grąžintų kiti savininkai.

Avariniu pripažintas Veterinarijos gatvėje esantis „Saulutės“ vaikų darželio pastato šlaitinis stogas. Vanduo į vidų bėga per sienas. Remontui reiktų 45 tūkst. Eur.

Dar vienas skubios pagalbos besišaukiantis objektas – Dukstynos pagrindinės mokyklos stogas. Paskaičiuota, jog reiktų 27 tūkst. Eur. Šias lėšas planuojama atsiimti, nes mokykloje numatoma renovacija iš biudžeto lėšų.

Pagalbos šaukiasi ir Senamiesčio pagrindinė mokykla – krinta tinkas nuo jos sporto salės lubų. Remontui reiktų 14 tūkst. Eur.

Taryba nutarė, kad minėtiems darbams ir pagalba, ir biudžeto lėšos – būtinos.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *