Pirtį siūlo įrengti katilinės patalpose

Pirtį siūlo įrengti katilinės patalpose / Kol vasara ir dar šilta

Ke­le­tą mė­ne­sių mies­to pir­ties rei­ka­lus spren­du­si dar­bo gru­pė siū­lo ją įreng­ti Klai­pė­dos g. – ka­ti­li­nės pa­tal­po­se

Ma­no­ma, kad pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti biu­dže­ti­nė įstai­ga – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Kol ji bus įreng­ta, uk­mer­giš­kiams teks ieš­ko­tis al­ter­na­ty­vų.

Sa­vo pa­siū­ly­mus dėl sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mų pir­ties pa­slau­gų to­les­nio li­ki­mo dar­bo gru­pė teiks svars­ty­ti ra­jo­no po­li­ti­kams. Šis klau­si­mas bus spren­džia­mas ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Bir­že­lio mė­ne­sio ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie ge­gu­žės mė­ne­sį įsteig­tos dar­bo gru­pės pa­svars­ty­mus, kur tiks­lin­giau­sia įreng­ti pir­tį. Apie tai ra­šė­me „Uk­mer­gės ži­nių“ bir­že­lio 30 d. nu­me­ry­je.  

Dar­bo gru­pei pir­mi­nin­kau­jan­tis Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad vy­ko ke­le­tas po­sė­džių. Bu­vo net iš­kel­tas klau­si­mas, ar mies­te rei­ka­lin­ga pir­tis. Jis iš­spręs­tas tei­gia­mai – pa­slau­gos rei­ka­lin­gos.

Dar­bo gru­pės na­riai ap­va­žia­vo ke­le­tą ob­jek­tų, ap­žiū­rė­jo juos ir spren­dė, ku­ris ge­riau­siai tik­tų įreng­ti pir­tį.

„Bu­vo nag­ri­nė­ti pir­ties įren­gi­mo va­rian­tai ,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­ne ir UAB ,,Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ka­ti­li­nė­je, esan­čio­je Klai­pė­dos gat­vė­je. Va­žiuo­ta į vie­tas, į po­sė­džius bu­vo kvie­čia­mi įstai­gų va­do­vai, pro­jek­ta­vi­mo, sta­ty­bos įmo­nių spe­cia­lis­tai, fi­nan­si­nin­kai“, – apie veiks­mus, ku­riuos at­li­ko dar­bo gru­pė prieš pa­teik­da­ma pa­siū­ly­mą, pa­sa­ko­jo S. Jac­kū­nas.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­ne pa­gal hi­gie­nos nor­mas pir­ties įren­gi­mui trūks­ta plo­to. Be to, ne­ti­ko ir tai, kad vie­ša pir­tis bū­tų mo­kyk­los pa­sta­te.

Ap­si­sto­ta ties Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės RK–2 pa­tal­po­mis. Pir­tį siū­lo­ma įreng­ti UAB ,,Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ka­ti­li­nės ne­nau­do­ja­mo­se, bu­vu­sio­se ka­ti­li­nės dar­buo­to­jų bui­ti­nė­se pa­tal­po­se. Šis va­rian­tas jau bu­vo dis­ku­tuo­ja­mas ir pra­ei­tų ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jų me­tu. Ta­čiau ne­sku­bė­ta – vis sti­go lė­šų.

Jac­kū­nas sa­kė, kad ka­ti­li­nė­je bū­tų ga­li­ma skir­ti pir­čiai 118 kv. m pa­tal­pas. Su eks­per­tais, spe­cia­lis­tais ap­tar­ta – vi­sus rei­ka­la­vi­mus jos ati­tin­ka. Kiek įren­gi­mas kai­nuos, dar tiks­liai ne­ap­skai­čiuo­ta. Ma­no­ma, kad su­ma suk­tų­si apie 100 tūkst. Eur.

Jei ta­ry­bos na­riai pri­tars pa­siū­ly­mui, ne­del­siant bus ima­ma­si re­mon­to dar­bų – lau­kia sto­go, vi­daus pa­tal­pų re­mon­tas, di­des­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mas.

Taip pat dar­bo gru­pė svars­tė ir apie tai, kas teik­tų šias pa­slau­gas. Ma­no­ma, jog ga­lė­tų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Jo veik­los po­bū­dis ir sri­tys tam ne­pri­eš­ta­rau­ja.

Po­sė­džio me­tu bus siū­lo­ma po­li­ti­kams įpa­rei­go­ti biu­rą teik­ti pir­ties pa­slau­gas ir, tiks­li­nant šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, nu­ma­ty­ti lė­šas pir­ties įren­gi­mo iš­lai­doms.

Jac­kū­nas pa­brė­žė, jog spren­džiant pir­ties klau­si­mą, at­krei­pia­mas dė­me­sys į ga­li­my­bę su­ma­žin­ti pa­slau­gos są­nau­das. Iki šiol jos bu­vo apie 13 Eur. Gy­ven­to­jams kai­na­vo apie 6 Eur. Su įvai­riom nuo­lai­dom – dar pi­giau. Skir­tu­mą den­gia sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to lė­šų.  

Va­sa­ros pra­džio­je bai­gė­si sa­vi­val­dy­bės su­tar­tis su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ dėl Gruo­džio 17-osios gat­vė­je esan­čių pa­tal­pų, kur iki šiol bu­vo mies­to pir­tis.

Pa­pras­tai kiek­vie­nais me­tais va­sa­ros lai­ko­tar­piu pir­tis nie­kuo­met ne­veik­da­vo, o rug­sė­jį pa­slau­gos bū­da­vo pra­de­da­mos teik­ti. Šie­met tai pir­ties lan­ky­to­jams ne­švie­čia.

Jac­kū­nas sa­ko, jog ga­vus po­li­ti­kų pri­ta­ri­mą, bus sten­gia­ma­si, kad pir­tis Klai­pė­dos gat­vė­je at­si­ras­tų dar šiais me­tais.

Kur uk­mer­giš­kiams praus­tis iki tol?

„So­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims pa­slau­ga tei­kia­ma Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cen­tre. Ma­nau, kad ir vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų, ne tik so­cia­liai rem­ti­ni. Ru­de­nį at­si­da­rys ba­sei­nas, ten yra du­šai. Dar – pir­tis Del­tu­vo­je“, – sa­ko jis.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *