Remontuoja pastato stogą

Remontuoja pastato stogą / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pa­čio­je Uk­mer­gės mies­to šir­dy­je – re­mon­to dar­bai. Pa­sto­liais ap­juos­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės  ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas, nes čia vyks­ta sto­go re­mon­to dar­bai.

Juos at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nė – „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“. Iš vi­so pa­sta­to sto­go re­mon­tas kai­nuos  49 882 eu­rus. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki gruo­džio mė­ne­sio.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­ja Auk­sė Pus­vaš­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad dėl kiau­ro sto­go jau se­niai bu­vo daug rū­pes­čių. Ne kar­tą van­duo ap­lie­jo tre­čio aukš­to ka­bi­ne­tus. Pa­sto­gė­je ant grin­dų net bu­vo sta­to­mi in­dai lie­taus van­de­niui la­šė­ti, o juos tek­da­vo nuo­lat keis­ti.

Sto­gas anks­čiau bu­vo ne kar­tą lo­py­tas, ta­čiau tai gel­bė­da­vo tik lai­ki­nai.

Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te ki­tą­met taip pat nu­ma­ty­ti re­mon­to dar­bai. Pla­nuo­ja­ma re­mon­tuo­ti an­tro aukš­to ka­bi­ne­tus ir ko­ri­do­rius, re­mon­to ne­ma­čiu­sius ke­lis de­šimt­me­čius.

Ukmergės naujienos

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *