Sustiprintas patruliavimas

Sustiprintas patruliavimas / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Spa­lio 31 – lap­kri­čio 1 die­no­mis, siek­da­mas tin­ka­mai už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką, žmo­nių ir eis­mo sau­gu­mą, tei­sės pa­žei­di­mų bei nu­si­kals­ta­mų vei­kų pre­ven­ci­ją, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas stip­ri­na po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­tru­lia­vi­mą žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se.

Per Vė­li­nių šven­tes gau­siai lan­ko­mos ka­pi­nės, to­dėl Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ypa­tin­gą dė­me­sį skirs jų pri­ei­gų prie­žiū­rai.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­muo­ja, kad pa­rei­gū­nai dirbs pa­gal spe­cia­lų pa­jė­gų iš­dės­ty­mo pla­ną.

Di­džiau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos bus nu­kreip­tos prie Duks­ty­nos ka­pi­nių bei ša­lia esan­čio ma­gist­ra­li­nio ke­lio Kaunas–Zarasai–Daugpilis.

Čia bus pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mi ke­lio žen­klai, įreng­ti spe­cia­lūs po­li­ci­jos pos­tai, ku­rie, esant po­rei­kiui, re­gu­liuos trans­por­to prie­mo­nių eis­mą. Sie­kiant iš­veng­ti au­to­mo­bi­lių grūs­čių, pa­si­ruoš­ta sklan­džiai nu­kreip­ti trans­por­to prie­mo­nių eis­mo srau­tus. Ap­link Duks­ty­nos ka­pi­nes vyks vien­pu­sis eis­mas.

Vai­ruo­to­jai ra­gi­na­mi bū­ti pa­kan­tūs, su­pra­tin­gi ir dė­me­sin­gai lai­ky­tis pa­pil­do­mų ke­lio žen­klų rei­ka­la­vi­mų. Pik­tnau­džia­vi­mas ir ne­si­lai­ky­mas pa­pil­do­mo žen­kli­ni­mo pa­pras­tai tik su­ku­ria be­rei­ka­lin­gas pro­ble­mas, su­trik­do eis­mą ir su­da­ro ne­pa­to­gu­mus ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Po­li­ci­ja vyks­tan­tiems lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pų pa­ta­ria ne­sku­bė­ti, o va­žiuo­jan­tiems į to­li­mes­nę ke­lio­nę siū­lo iš­vyk­ti anks­tė­liau; gy­ven­to­jai tu­rė­tų at­min­ti ele­men­ta­rias tai­syk­les – iš­li­pę iš au­to­mo­bi­lio tam­siu pa­ros me­tu ap­si­reng­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę, o ei­da­mi ke­liu – pri­si­seg­ti at­švai­tą ar pa­si­švies­ti ke­lią ži­bin­tu­vė­liu. Pa­tru­liuo­jan­tys pa­rei­gū­nai pa­si­ruo­šę gy­ven­to­jams pa­dė­ti bet ko­kio­se si­tu­a­ci­jo­se.

Ukmergės naujienos

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *