Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos

Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos / Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos

Sek­ma­die­nį ,,Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ko Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos. Da­ly­va­vo ne tik Uk­mer­gės spor­to cen­tre šach­ma­tų tre­ni­ruo­tes lan­kan­tys vai­kai, bet ir jų ma­mos, tė­ve­liai, se­ne­liai. Iš viso – 48 da­ly­viai.

Už dar­bą tre­ni­ruo­tė­se vi­sus pra­ėju­sius me­tus ap­do­va­no­tos Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Lie­pa Šar­kai­tė ir Ag­nė Mic­kū­nai­tė.

Tur­ny­re ne­trū­ko nei šven­ti­nės nuo­tai­kos, nei at­kak­lių ko­vų.

Sep­tyn­me­čių tur­ny­re nu­ga­lė­to­ju ta­po Mei­ras Ly­de­ris, ant­ras – Do­vy­das Ska­pas, tre­čias – Ai­das Ja­siu­lio­nis. Tarp mer­gai­čių nu­ga­lė­jo Vil­tė Vik­to­ri­ja Ka­va­liaus­kai­tė, an­tra – Ine­ta No­rei­kai­tė, tre­čia – Ug­nė Ra­dzic­kai­tė.

Vai­kų iki de­šim­ties me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Ug­nė Šniu­i­kai­tė, an­trą vie­tą mer­gai­čių įskai­to­je iš­ko­vo­jo Ag­nė Mic­kū­nai­tė, tre­čią – Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė. Ber­niu­kų įskai­to­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Nag­lis Gu­taus­kas, an­trą – Pi­jus Šlu­be­lis, tre­čią – Ar­man­das Uš­čiaus­kas.

Su­au­gu­sių­jų tur­ny­re jau­nių įskai­to­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Mar­ty­nas Dol­man­tas, an­trą vie­tą – Ug­nius Pa­dols­kis, tre­čią – Nor­man­tas No­rei­ka.Tarp mo­te­rų ge­riau­siai su­žai­dė As­ta Val­čiu­kie­nė. O su­au­gu­sių­jų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­tū­ras Sa­vi­nas, an­trą vie­tą už­ėmė Mar­ty­nas Or­lo­vas, tre­čią vie­tą – Al­ber­tas Uni­kaus­kas.

Drau­giš­kiau­sios ko­vos vy­ko prie šaš­kių len­tų. Nu­ga­lė­jo Ar­vy­das Me­so­nis, o an­trą ir tre­čią vie­tas vie­no­dai su­rin­kusios taš­kų pa­si­da­li­no mo­te­rys Vai­da Kuš­lei­kai­tė ir Rai­mon­da Šniu­i­kie­nė.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *