Uždrausta lankytis miškuose

Uždrausta lankytis miškuose / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Dėl gais­rų pa­vo­jaus nuo rug­pjū­čio 27 die­nos fi­zi­niams as­me­nims drau­džia­ma lan­ky­tis vi­suo­se Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čiuo­se miš­kuo­se.

Šis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas nu­sto­ja ga­lio­ti nu­sta­čius III ar že­mes­nę miš­kų gais­rin­gu­mo kla­sę.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šį tre­čia­die­nį su­lau­kė Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos urė­do Vi­gan­to Krau­ja­lio

raš­to, ku­ria­me pra­šo­ma dėl la­bai aukš­tos kla­sės miš­kų gais­rin­gu­mo ir mil­ži­niš­ko gais­rų pa­vo­jaus ap­ri­bo­ti lan­ky­mą­si mū­sų sa­vi­val­dy­bės miš­kuo­se.

Dėl gais­rų pa­vo­jaus šiuo me­tu lan­ky­mą­si miš­kuo­se ri­bo­ja ar net drau­džia dau­gu­ma ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Pa­gal Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos prog­no­zes, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ša­lies miš­kuo­se iš­liks di­de­lis gais­rų pa­vo­jus ir vy­raus ket­vir­tos kla­sės miš­kų gais­rin­gu­mas.

To­kios pat prog­no­zės nu­ma­to­mos ir Uk­mer­gė­je: penk­ta­die­nį ra­jo­ne prog­no­zuo­ja­mas ne­di­de­lis lie­tus, sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį kri­tu­lių vėl ne­ža­da­ma.

Tie­sa, nak­tį į tre­čia­die­nį Uk­mer­gę pa­ma­lo­ni­no lie­tu­tis. Ta­čiau ry­te miš­ko būk­lę ver­ti­nęs V. Krau­ja­lis to­kį lie­tų te­va­di­no ra­sa.

Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jai pri­klau­so ne tik mū­sų , bet ir Šir­vin­tų, Vil­niaus, Mo­lė­tų ra­jo­nų miš­kai. Šir­vin­tų ir Mo­lė­tų miš­kuo­se šią sa­vai­tę pa­siek­ta aukš­čiau­sia – penk­ta gais­rin­gu­mo kla­sė. Tre­čia­die­nį Vil­niaus ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bių miš­kuo­se aukš­čiau­sios – penk­tos kla­sės gais­rin­gu­mas dar ne­bu­vo pa­siek­tas.

Kaip at­ro­do saus­ros iš­kan­kin­tas miš­kas? „Ten, kur anks­čiau ne­pra­ei­da­vai su gu­mi­niais ba­tais, da­bar ga­li ei­ti su šle­pe­tė­mis. Pa­vyz­džiui mū­sų urė­di­jo­je esan­ti Alio­nių pel­kė da­bar sau­sa kaip pa­ra­kas“, – vaiz­dus miš­kuo­se nu­pa­sa­ko­jo urė­das.

Da­bar­ti­nė saus­ra  miš­ki­nin­kams  – ne tik di­džiu­lis pa­vo­jus, bet ir tie­sio­gi­niai ma­te­ria­li­niai nuos­to­liai dėl lais­ty­mo dar­bų me­de­ly­nuo­se. Juk me­de­lius miš­ki­nin­kai au­gi­na nuo ma­žy­čio so­di­nu­ko. Jei šim­ta­me­čiui to­kia saus­ra įta­kos ne­pa­da­rys, so­di­nu­kui ji – pra­žū­tin­ga.

O kaip gi gry­bai, gal apie juos šie­met ga­li­me nė ne­sva­jo­ti? Urė­das ra­mi­na, kad gry­bie­na nuo saus­ros tik­rai ne­iš­nyks, esą ge­rai pa­li­jus gry­bų der­liaus ga­lė­si­me ti­kė­tis.

Kiek tu­rė­tų pri­ly­ti, kad miš­kuo­se gam­ta at­si­gau­tų? Pa­si­ro­do, be per­sto­jo la­bai smar­kiai tu­rė­tų pliaup­ti bent po­rą va­lan­dų. Men­ko pa­krap­no­ji­mo pėd­sa­kų per ke­lias va­lan­das nė ne­lie­ka. 

Pa­pra­šy­tas api­bū­din­ti, kas yra to­ji aukš­čiau­sia – penk­ta gais­rin­gu­mo kla­sė, V. Krau­ja­lis sa­kė, jog tai reiš­kia, kad be var­go nuo bet ko ga­li už­si­deg­ti net sau­sa žo­lė.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *