Žarnyno infekcija įsisuko į vaikų darželį

Vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“ ki­lus ūmiai žar­ny­no in­fek­ci­jai su­sir­go ir vai­kai, ir dar­buo­to­jai. Iš vi­so re­gist­ruo­ti 9 li­gos at­ve­jai, ta­čiau už­si­krė­tu­sių­jų, ku­rie ne­si­krei­pė į me­di­kus, ga­li bū­ti ir ge­ro­kai dau­giau.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad dar apie 30 as­me­nų skun­dė­si pa­na­šiais ne­ga­la­vi­mais, ta­čiau jie cen­tre nė­ra re­gist­ruo­ti kaip už­si­krė­tu­sie­ji in­fek­ci­niu bū­du.

Ta­čiau ti­ki­my­bės, kad re­a­lus ser­gan­čių­jų skai­čius ga­li bū­ti di­des­nis, ve­dė­ja ne­pa­nei­gė: „Ga­li bū­ti ir taip, kad ne­si­krei­pia į gy­dy­to­jus. Su­sir­gi­mas nė­ra sun­kus – daž­niau­siai ve­mia­ma, vi­du­riuo­ja­ma ne vi­suo­met, tem­pe­ra­tū­ros pa­pras­tai ne­bū­na.“

Ma­no­ma, kad in­fek­ci­ja ki­lo dėl oro la­še­li­niu bū­du plin­tan­čio vi­ru­so. Pa­sak jos, jo­kie an­ti­bio­ti­kai to­kiu at­ve­ju ne­ski­ria­mi. At­lie­ka­mos ben­drą sa­vi­jau­tą ge­ri­nan­čios pro­ce­dū­ros.

Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pir­mie­ji nu­si­skun­di­mai blo­ga­vi­mu – vė­mi­mu ir vi­du­ria­vi­mu – dar­že­ly­je pa­si­gir­do pra­ėju­sį tre­čia­die­nį.

Ke­li vai­kai bu­vo ke­lioms va­lan­doms pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę. Jiems at­lik­tos la­ši­nės tir­pa­lų in­fu­zi­jos.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, penk­ta­die­nį ga­vę pir­muo­sius pra­ne­ši­mus apie ga­li­mą no­ro­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos pro­trū­kį, pra­dė­jo ty­ri­mą.

Ka­dan­gi no­ro­vi­ru­su daž­nai už­si­kre­čia­ma nuo už­krės­to mais­to, o po to vi­ru­sas ga­li plis­ti ir oro la­še­li­niu bū­du, bu­vo pa­im­ti mė­gi­niai la­bo­ra­to­ri­niam ty­ri­mui iš dar­že­lio mais­to tvar­ky­mo sky­riaus. Mė­gi­niai nuo vir­tu­vės įran­gos im­ti sal­mo­ne­lių ir ko­li­for­mi­nių bak­te­ri­jų nu­sta­ty­mui.

Nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų vir­tu­vė­je

Ti­riant sal­mo­ne­lių ne­ap­tik­ta, ta­čiau ko­li­for­mi­nių bak­te­ri­jų yra nu­sta­ty­ta ant mė­sos ir dar­žo­vių pjaus­ty­mo len­te­lių, sta­lo pa­vir­šiaus, šal­dy­tu­vo len­ty­nos.

Vis tik E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ne­at­me­ta, kad in­fek­ci­nio pro­trū­kio prie­žas­tis – oro la­še­li­niu bū­du plin­tan­tis vi­ru­sas.

„Kad su­sir­gu­sių­jų dau­gė­ja, in­fek­ci­jos at­ve­ju įpras­tas da­ly­kas. Ši in­fek­ci­ja plin­ta oro la­še­li­niu bū­du, už­si­kre­čia ir ki­ti šei­mos na­riai. Jų ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ga­li bū­ti ir dau­giau“, – sa­ko ji.

Kiek lai­ko truks in­fek­ci­jos pro­trū­kis, ne­prog­no­zuo­ja, ta­čiau ma­no, kad ge­riau­siu at­ve­ju – dar apie sa­vai­tę. Ne­at­me­ta­ma, kad ga­li už­truk­ti ir il­giau – už­si­krė­tu­sie­ji vi­ru­są ne­šio­ja ir pla­ti­na apie 20 die­nų.

Lau­kia pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų

Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė An­ge­lė Liau­sie­nė pa­sa­ko­jo, kad ima­ma­si vi­sų prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią in­fek­ci­jai. Vai­kų dar­že­lis bu­vo už­da­ry­tas dvi die­nas – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ir šį pir­ma­die­nį.

„Vyk­do­me nu­ro­dy­mus, kad vai­kai ne­bū­tų bū­ry­je – at­si­sa­ko­me ben­drų ren­gi­nių, mu­zi­kos ir fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kė­les ve­da­me, val­go­me gru­pė­se. Dez­in­fe­ka­vo­me pa­tal­pas. Minkš­tus žais­lus iš­skal­bė­me skal­bi­mo ma­ši­no­je. Juos ir ki­li­mus iš­ne­šė­me iš gru­pių ir san­dė­liuo­ja­me“, – pa­sa­ko­jo dar­že­lio va­do­vė.

Šios iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos vir­tu­vė bu­vo už­da­ry­ta, mais­tas nuo ant­ra­die­nio pri­sta­to­mas iš Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo res­to­ra­no „Vil­kmer­gė“.

At­lie­ka­mi pa­kar­to­ti­niai ty­ri­mai. Mais­tas dar­že­lio pa­tal­po­se bus pra­dė­tas ruoš­ti tuo­met, kai juos at­li­kus re­zul­ta­tai ati­tiks nor­mas.

To­kio įvy­kio ne­pa­me­na

Dar­že­ly­je pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja tė­ve­liams apie in­fek­ci­jos pro­trū­kį, ta­čiau di­rek­to­rė sa­ko, kad kiek­vie­no vai­ko tė­vai dar pa­pil­do­mai in­for­muo­ja­mi te­le­fo­nu. A. Liau­sie­nė ti­ki­na jo­kių prie­kaiš­tų iš tė­ve­lių ne­iš­gir­du­si: „Jei skam­bi­na, tai tik gau­ti ko­kios nors in­for­ma­ci­jos. Tik­rai nie­ko pik­to ne­iš­sa­ko.“

Lop­še­lį-dar­že­lį „Nykš­tu­kas“ lan­ko 168 vai­kai. Šį tre­čia­die­nį tė­ve­liai į jį at­ve­dė apie 90 vai­kų.

„Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dar­že­lis iš­tuš­tė­jęs – tiek vai­kų mums ne nau­jie­na. Mes ir pa­tys pa­siū­lo­me, kad jei tu­ri ga­li­my­bę, vai­ką at­ves­tų trum­pes­niam lai­kui – ke­le­tui va­lan­dų ar­ba pa­lai­ky­tų na­mie“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė.

Dvi­de­šimt me­tų čia dir­ban­ti A. Liau­sie­nė ti­ki­na, kad ūmios žar­ny­no in­fek­ci­jos pro­trū­kis ki­lo pir­mą kar­tą.

Duo­me­nys tik apy­tiks­liai

Pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, su ūmio­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis iki­mo­kyk­li­nės ug­dy­mo įstai­gos bei mo­kyk­los į aki­sta­tą sto­ja ne daž­nai. Ji pri­si­mi­nė, kad pas­ku­ti­niai to­kie pro­trū­kiai bu­vo 2004 ir 2007 me­tais.

2004-ai­siais apie 20 „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų už­si­krė­tė di­zen­te­ri­ja. Ma­no­ma, kad bak­te­ri­jos ne­šio­to­ja bu­vo vie­na mo­kyk­los dar­buo­to­ja.

2007 me­tais ūmio­mis žar­ny­no li­go­mis ma­siš­kai sir­go dvie­jų dar­že­lių vai­kai. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Eg­lu­tė“ 15 vai­kų su­sir­go sal­mo­ne­lio­ze. Už­kra­to šal­ti­nis ne­nu­sta­ty­tas. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ ki­lus mais­to tok­si­no in­fek­ci­jai už­si­krė­tė 17 vai­kų. Ta­čiau iš­skir­ti, koks kon­kre­čiai tai bu­vo su­kė­lė­jas, ne­pa­vy­ko.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, re­gist­ruo­tas vai­kų ser­ga­mu­mas ūmio­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis 3,5 kar­to di­des­nis nei su­au­gu­sių­jų.

Ta­čiau E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad šie duo­me­nys ne­at­sklei­džia re­a­lios pa­dė­ties, koks yra san­ty­kis. „Į vai­kų vė­mi­mus, vi­du­ria­vi­mus tė­vai tie­siog grei­čiau re­a­guo­ja, ve­ža juos į po­li­kli­ni­ką. Tuo tar­pu pa­tys su­au­gu­sie­ji į gy­dy­to­jus kreip­tis ne­la­bai ir sku­ba“, – aiš­ki­na ji.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *