Vyko tarptautinis vaikų greitųjų šachmatų turnyras

Vyko tarptautinis vaikų greitųjų šachmatų turnyras / Vyko tarptautinis vaikų greitųjų šachmatų turnyras

Šiau­liuo­se gruo­džio 5 d. vy­ko tarp­tau­ti­nis vai­kų grei­tų­jų šach­ma­tų tur­ny­ras „Meš­kiu­kas Rud­no­siu­kas“. Ja­me da­ly­va­vo 220 ma­žų­jų šach­ma­ti­nin­kų nuo 4 iki 10 me­tų. Vai­kai žai­dė su­skirs­ty­ti pa­gal am­žiaus gru­pes. Uk­mer­giš­kės mer­gai­tės pui­kiai su­žai­dė vi­so­se tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se.

Mer­gai­čių iki 10 m. gru­pė­je Vla­dis­la­va So­ko­lo­va pra­lai­mė­jo tik vie­ną par­ti­ją ir iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą. Mer­gai­čių iki 8 m. gru­pė­je Ug­nei Šniu­i­kai­tei pri­trū­ko la­bai ne­daug iki tre­čios vie­tos. Po ke­tu­ris taš­kus iš še­šių ga­li­mų su­rin­ko Ag­nė Mic­kū­nai­tė ir Lie­pa Šar­kai­tė ir su ki­to­mis šach­ma­ti­nin­kė­mis pa­si­da­li­no 5–9 vie­tas. Iki 6 m. gru­pė­je Vil­tė Vik­to­ri­ja Ka­va­liaus­kai­tė už­ėmė sep­tin­tą vie­tą.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *