Salės remontas reikalauja aukų

Šį ru­de­nį mies­te­lė­nų kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas ge­ro­kai ap­mi­ręs – afi­šos ne­kvie­čia nei į spek­tak­lius, nei į žvaigž­džių kon­cer­tus. Dėl kul­tū­ros cen­tro sce­nos re­konst­ruk­ci­jos su­si­trau­kė ir įstai­gos biu­dže­tas, dar­bo lai­ki­nai ne­te­ko vie­nas dar­buo­to­jas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl salės remonto ukmergiškai liko be koncertų.

Jau po­rą mė­ne­sių kul­tū­ros cen­tro di­džio­sios sa­lės sce­no­je „šei­mi­nin­kau­ja“ sta­ty­bi­nin­kai. Ka­da bus baig­ta vi­sos sa­lės re­konst­ruk­ci­ja, kol kas ne­aiš­ku. Sce­nos re­mon­tas – tik pir­ma­sis di­džio­sios sa­lės re­konst­ruk­ci­jos eta­pas.

 

„Pa­au­ko­jo“ dar­buo­to­ją

 

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro l. e. p. di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė sa­ko, kad dėl at­lie­ka­mų dar­bų sce­no­je nu­ken­čia ir kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai. Dirb­ti ta­po daug sun­kiau. „Juk sce­na kul­tū­ros cen­trui yra vis­kas“, – tvir­ti­na ji.

Vie­na skau­džiau­sių re­konst­ruk­ci­jos pa­sek­mių – lai­ki­nai dar­bo ne­te­ko vie­nas kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jas. „Ka­dan­gi ne­be­ga­li­me ki­no fil­mų ro­dy­ti di­džio­jo­je sa­lė­je, lai­ki­nai at­lei­do­me ki­no me­cha­ni­ką“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Be to, bai­mi­na­ma­si, kad ne­bus lė­šų net dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams lai­ku su­mo­kė­ti. Mat kai ku­riems iš jų at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi ne iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, bet iš va­di­na­mų­jų spe­cia­lių­jų lė­šų. Jas kul­tū­ros cen­tras už­si­dir­ba iš pro­fe­sio­na­lių te­at­rų, ko­lek­ty­vų, at­li­kė­jų.

Iš šių lė­šų al­gos mo­ka­mos dviem rū­bi­nin­kėms, kon­tro­lie­rei, ka­si­nin­kei bei ki­no me­cha­ni­kui.

 

Ne­ga­li at­si­ste­bė­ti

 

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro po­il­sio ir pra­mo­gų or­ga­ni­za­to­rė Graž­vy­da Tu­šie­nė tei­gia, kad sce­nos re­konst­ruk­ci­ja ge­ro­kai su­jau­kė vi­są ren­gi­nių re­per­tu­a­rą: „Šo­kių sa­lės erd­vė – ne iš­ei­tis. Jos ne­ga­li­me trans­for­muo­ti į kad ir lai­ki­ną sce­ną, nes nė­ra tech­ni­nių ga­li­my­bių.“

Ne­pa­vyks­ta pri­kal­bin­ti te­at­rų bei dau­ge­lio at­li­kė­jų at­va­žiuo­ti į Uk­mer­gę su sa­vo­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, kad bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ren­gi­niui šo­kių sa­lę. „Jie tei­gia, kad taip fi­nan­siš­kai ne­ap­si­mo­ka“, – sa­ko G. Tu­šie­nė.

Kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai per gal­vas ver­čia­si, ban­dy­da­mi už­pil­dy­ti ni­šą ren­gi­nių re­per­tu­a­re, at­si­ra­du­sią dėl sce­nos re­mon­to. Ro­do­mi ki­no fil­mai, pir­mą kar­tą Uk­mer­gė­je vyks Ad­ven­to sa­vai­tės ren­gi­niai. Jų bus kuo įvai­riau­sių, skir­tų tiek su­au­gu­sie­siems, tiek vai­kams.

Po­il­sio bei pra­mo­gų or­ga­ni­za­to­rė sa­ko, kad te­at­rų ad­mi­nist­ra­ci­ja bei šou ver­slo at­sto­vai at­si­ste­bė­ti ne­ga­li, kad Uk­mer­gė­je sce­nos re­mon­tui bu­vo pa­si­rink­tas pats „karš­čiau­sias“ lai­kas. „Su­tri­kę klau­sia, kur mes su sa­vo re­mon­tais bu­vom va­sa­rą“, – sa­ko ji.

Ru­de­nį pra­si­de­da spek­tak­lių se­zo­nas, į ma­ses trau­kia „žvaigž­dės“ ir „žvaigž­du­tės“. De­ja, uk­mer­giš­kiai bus pri­vers­ti lik­ti ne tik be prem­je­rų, bet ir be sce­nos nu­my­lė­ti­nių šou ver­slo at­sto­vų.

 

Sce­na – „nu­si­gy­ve­nu­si“

 

Sce­nos re­mon­tas pra­dė­tas rug­sė­jo mė­ne­sį. Re­konst­ruk­ci­jos bu­vo nu­spręs­ta im­tis, ga­vus 500 tūks­tan­čių li­tų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo va­do­vas Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vac­lo­vas Mon­ke­vi­čius sa­ko, kad su gau­ta pi­ni­gų su­ma ne ka­žin ką įma­no­ma pa­da­ry­ti apie 300 kvad­ra­ti­nių met­rų už­iman­čio­je sce­no­je. Nu­spręs­ta pra­dė­ti nuo ne­ati­dė­lio­ti­nų dar­bų.

Kul­tū­ros cen­tras pa­sta­ty­tas be­veik prieš tris­de­šimt pen­ke­rius me­tus. Sce­na di­des­nio re­mon­to ne­ma­tė nuo pat pa­sta­to įkur­tu­vių.

Vi­siš­kai ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų sce­nos grin­dys, kai ku­rios sis­te­mos. Re­konst­ruo­jant bus klo­ja­mos mo­der­nios ke­le­to sluoks­nių akus­ti­nės grin­dys, įren­gta spe­cia­li prieš­gais­ri­nė, šil­dy­mo sis­te­ma. Taip pat bus at­lie­ka­mi elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ir ap­švie­ti­mo dar­bai, įreng­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma.

„Tai tik­rai tik ma­ža da­lis bū­ti­nų kul­tū­ros cen­tro sa­lės re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. Su šia gau­ta su­ma apie žiū­ro­vų sa­lės re­mon­tą ne­ver­ta nė gal­vo­ti“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą su­da­rė UAB „Izo­tur­tas“, dar­bus at­lie­ka UAB „Izo­ba­ra“. V. Mon­ke­vi­čius sa­ko, kad sce­nos re­konst­ruk­ci­ją nu­ma­ty­ta baig­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Ta­čiau dar ne­ži­nia, ar sce­nos re­mon­to pa­baig­tu­vės at­vers sa­lės du­ris žiū­ro­vams. Jei ki­tų me­tų pra­džio­je vals­ty­bės lė­šos vėl at­plauks į Uk­mer­gę, bus pra­dė­ta re­mon­tuo­ti žiū­ro­vų sa­lė. To­kiu at­ve­ju šį se­zo­ną uk­mer­giš­kiai tu­rės ap­si­ei­ti be spek­tak­lių bei kon­cer­tų, ku­rių me­tu nau­do­ja­ma spe­cia­li tech­ni­nė įran­ga.

Jei pi­ni­gų iš vals­ty­bės ne­bus gau­ta taip sku­biai, kaip no­rė­tų­si, žiū­ro­vų sa­lės re­mon­tą teks ati­dė­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų