Sustiprintos pajėgos į Ukmergę atvežė ramybę

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, koks yra po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bas. Tą­dien ra­jo­ne bu­vo su­stip­rin­ta sau­gaus eis­mo kon­tro­lė. Įsi­ti­ki­no­me, kad in­for­ma­ci­ja apie to­kius rei­dus pro­vin­ci­jo­je pa­sklin­da žai­biš­kai...

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Žur­na­lis­tams te­ko pa­bu­dė­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.


 

 ...mies­te tą va­ka­rą ta­po itin ra­mu.

Pa­bu­dė­ti kar­tu su pa­rei­gū­nais žur­na­lis­tus pa­kvie­tė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė.

Ra­jo­ne sau­gaus eis­mo prie­žiū­rą šeš­ta­die­nio va­ka­rą vyk­dė du Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos, du Mo­bi­lio­sios kuo­pos bei ke­li Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių eki­pa­žai.

Žur­na­lis­tai pa­si­keis­da­mi pa­tru­lia­vo at­ski­ruo­se eki­pa­žuo­se ir su ra­jo­no Pa­tru­lių bū­rio pa­rei­gū­nais vy­ko į iš­kvie­ti­mus.

Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos bei du Mo­bi­lio­sios kuo­pos pa­rei­gū­nai vi­są dė­me­sį sky­rė ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams. Iš vi­so per va­ka­rą nu­sta­ty­ti 22  pa­žei­di­mai: du as­me­nys ne­tu­rė­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, sep­ty­ni – tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­nų.

Po du pa­žei­di­mus nu­sta­ty­ta dėl ne­si­nau­do­ji­mo sau­gos dir­žais, dėl va­žia­vi­mo be au­to­mo­bi­lio drau­di­mo. Du vai­ruo­to­jai bu­vo ne­pa­si­kei­tę au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų. Su­lai­ky­ti du ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai.

Pa­tru­liuo­jant nu­sta­ty­tas pės­čia­sis, ne­tu­rė­jęs at­švai­tų, ke­lio žen­klų ne­si­lai­ky­mas, pa­kar­to­ti­nas ne­blai­vaus as­mens vai­ra­vi­mas ir ki­ti pa­žei­di­mai.

Ži­nia sklin­da žai­biš­kai

Keis­tas su­ta­pi­mas – dau­giau­siai pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos, du – Mo­bi­lio­sios kuo­pos eki­pa­žų bu­dė­ji­mo pra­džio­je.

Po po­ros va­lan­dų kal­bin­ti pa­rei­gū­nai iš sos­ti­nės tvir­ti­no, kad stab­do­mi vai­ruo­to­jai – ne­įti­kė­ti­nai pa­rei­gin­gi...

Ne­ga­li­ma pa­neig­ti fak­to, kad ma­ty­da­mi su­stip­rin­tas po­li­ci­jos pa­jė­gas uk­mer­giš­kiai sku­ba pra­neš­ti apie tai sa­vo pa­žįs­ta­miems. Ypač, jei šie daž­nai nu­mo­ja ran­ka į ke­lių eis­mo tai­syk­lę ar sė­da prie vai­ro iš­gė­rę. Ži­no­ma, yra ir ki­ta ra­my­bės prie­žas­tis – tie­siog taip su­ta­po...

Pa­tru­lia­vo gat­vė­mis

Mo­bi­lios kuo­pos pa­rei­gū­nai ne tik ke­liuos stab­dė vai­ruo­to­jus ir tik­ri­no jų do­ku­men­tus. Ku­rį lai­ką jie pa­tru­lia­vo mies­to gat­vė­se ir ra­jo­no ke­liuo­se. Mums pa­tru­liuo­jant kar­tu pra­su­ko pro Pi­lies par­ką, Vie­nuo­ly­no, Kau­no, Žie­do, Ge­di­mi­no, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir ki­tas gat­ves.

Stab­te­lė­jo Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne prie pre­ky­bos cen­tro. Iš­sky­rus prie kon­tei­ne­rių pa­rū­ky­ti įsi­tai­siu­sias mer­gi­nas ir alaus at­si­ger­ti su­sto­ju­sį vy­ru­ką, dau­giau nie­ko įtar­ti­na ne­si­ma­tė.

„Ne­si­sten­gia­me pul­ti, tik­rin­ti, skir­ti bau­das. To­kio pa­tru­lia­vi­mo tiks­las – dau­giau pre­ven­ci­nis“, – pa­sa­ko­jo  vi­so­je Vil­niaus ap­skri­ty­je vei­kian­čios mo­bi­lios kuo­pos vy­rai. Jų tei­gi­mu, ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad to­kių pa­tru­lia­vi­mų me­tu pa­vyks­ta už­kirs­ti ke­lią rim­tiems nu­si­kal­ti­mams.

Tren­kė puo­de­liu

Pa­gal­bos be­si­šau­kian­čių gy­ven­to­jų skam­bu­čiai po­li­ci­jos bu­dė­to­jus šeš­ta­die­nio va­ka­rą dau­giau­siai pa­sie­kė iš kai­mų.

Pa­rei­gū­nai sku­bė­jo į šei­my­ni­nį kon­flik­tą Vait­kuš­kio kai­me. Čia ne­blai­vus tė­vas me­tė de­vy­nio­lik­me­tei duk­rai į gal­vą puo­de­lį. 

Te­ko įsi­ti­kin­ti, jog to­kiais at­ve­jais pa­rei­gū­nams ten­ka pa­si­telk­ti psi­cho­lo­gi­nes ži­nias. Šei­my­ni­nio kon­flik­to ži­di­ny­je svar­biau­sia iš­si­aiš­kin­ti, kas pir­mas pra­dė­jo kon­flik­tą, ką tuo me­tu vei­kė ki­ti bu­te bu­vę as­me­nys, kaip jie re­a­ga­vo į kon­flik­tą. Bū­ti­na nu­sta­ty­ti ir kon­flik­to da­ly­vių gir­tu­mą.

Dė­lio­jant vi­sų at­sa­ky­mus aiš­kė­ja re­a­lus įvy­kio vaiz­das ir spren­džia­ma, ar kal­ti­nin­ką ga­ben­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ar ban­dy­ti šei­mos na­rius su­tai­ky­ti.

Tai­kos pa­liau­bos Vait­kuš­ky­je ne­bu­vo pa­skelb­tos. Nors pats nu­ken­tė­jo nuo duk­ters – bu­vo ap­dras­ky­tas, puo­du­kų svai­dy­to­jas ke­lia­vo į areš­ti­nę... Kai­my­nų tei­gi­mu, šio­je šei­mo­je kon­flik­tai vyks­ta nuo­lat.

Ap­skun­dė bu­vu­sį drau­gą

Ki­tas va­ka­ro iš­kvie­ti­mas – į Žel­vos se­niū­ni­ją Lau­mė­nų kai­mą. Čia mo­te­ris skun­dė­si, kad gir­tas bu­vęs jos drau­gas bel­džia­si į du­ris ir ke­lia pa­vo­jų.

Nu­va­žia­vus į „Die­vo už­mirš­tą“ kraš­tą, esan­tį už pus­šim­čio ki­lo­met­rų, pa­aiš­kė­jo, kad pra­ne­šė­ja yra ne­blai­vi, o ta­ria­mo triukš­ma­da­rio  – nė kva­po. Pa­tru­lis pa­pil­do­mai ap­klau­sė kai­my­nus, ku­rie ti­ki­no, esą pa­ti mo­te­ris yra kon­flik­tiš­ka. Ši in­for­ma­ci­ja per­duo­ta apy­lin­kės ins­pek­to­riui.

Uk­mer­gės mies­te pa­rei­gū­nai vy­ko draus­min­ti su­si­py­ku­sių kai­my­nų, o iš Va­sar­na­mių gat­vės gau­tas nepa­si­tvir­ti­nęs pra­ne­ši­mas apie ne­va rei­ka­lau­tus pi­ni­gus.

Par­ve­žė na­mo

Bu­dė­ji­mo me­tu te­ko iš ar­čiau pa­žvel­gi ir į dar vie­ną įvy­kį. Tą­dien pas 17-me­tį uk­mer­giš­kį po­li­ci­ja ra­do ne­šau­na­mų­jų gin­klų rin­ki­nį.

Vai­ki­nu­ko kup­ri­nė­je gu­lė­jo kas­te­tas, te­les­ko­pi­nė laz­da, du­jų ba­lio­nė­lis ir pro­žek­to­rius-elek­tro­šo­kas.

Šie daik­tai bu­vo pa­im­ti, o ne­pil­na­me­tis pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ir ap­klaus­tas. Ko­mi­sa­ria­te vė­liau pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o sep­ty­nio­lik­me­čiui pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gin­klu.

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, iš kur ne­pil­na­me­tis ga­vo šiuos daik­tus. Jis ­tei­gia bu­vęs pa­pra­šy­tas iš ki­to mies­to juos par­vež­ti į Uk­mer­gę.

Po ap­klau­sos pa­tru­liai 17-me­tį par­ve­žė na­mo.

Na­mo par­ga­ben­ti te­ko ir dar vie­ną uk­mer­giš­kį. Bū­da­mas smar­kiai iš­gė­ręs, jis pė­di­no ra­jo­no ke­liu. Su­stab­dy­tas ne­ga­lė­jo aiš­kiai pa­sa­ky­ti nei sa­vo pa­var­dės, nei gi­mi­mo da­tos.

Pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no vy­riš­kio ta­pa­ty­bę. Už tai, kad ėjo ke­liu be at­švai­to, jam skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų