Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Užu­lė­ny­je esan­čia­me Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­re šią sa­vai­tę – di­de­lis su­ju­di­mas. Tre­čia­die­nio ry­tą čia su­tik­ta ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji su­tei­kė vil­tį, kad šio dva­ro re­no­va­vi­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti fi­nan­suo­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sutikta su duona ir lauko gėlėmis.

Šalies gim­ta­die­niui – Va­sa­rio 16-ają mi­ni­mai vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai Uk­mer­gė­je kas­met ski­ria­mas tra­di­ci­nis ren­gi­nys – res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas „Pa­bais­kas–Uk­mer­gė“.

Šie­met ja­me pa­no­ro da­ly­vau­ti net 118 da­ly­vių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių. Dar ke­li uk­mer­giš­kiai pri­si­jun­gė prie bė­gi­kų pu­siau­ke­lė­je. Jau­niau­siam šio ren­gi­nio da­ly­viui – 15, vy­riau­siam – 80 me­tų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­lies gim­ta­die­niui – gė­lės ir ka­rių ri­kiuo­tė.

Šią sa­vai­tę prie pi­lia­kal­nio pra­dė­jo burgz­ti ga­lin­ga tech­ni­ka: į pa­bai­gą ei­nant ar­che­o­lo­gi­niams ty­ri­nė­ji­mams pra­dė­tas įgy­ven­din­ti Pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pro­jek­tas. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas ES lė­šo­mis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie pi­lia­kal­nio burz­gia ga­lin­ga tech­ni­ka.

Šį ru­de­nį mies­te­lė­nų kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas ge­ro­kai ap­mi­ręs – afi­šos ne­kvie­čia nei į spek­tak­lius, nei į žvaigž­džių kon­cer­tus. Dėl kul­tū­ros cen­tro sce­nos re­konst­ruk­ci­jos su­si­trau­kė ir įstai­gos biu­dže­tas, dar­bo lai­ki­nai ne­te­ko vie­nas dar­buo­to­jas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl salės remonto ukmergiškai liko be koncertų.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba šią sa­vai­tę lai­ki­nai su­stab­dė in­di­vi­du­a­liai įmo­nei pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės veik­lą Juo­dau­sių kai­me Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je.

Rug­pjū­čio 6 die­ną ga­vę var­to­to­jo pra­ne­ši­mą, jog šio­je par­duo­tu­vė­je įsi­gy­ti sal­dai­niai „Nuts“ už­terš­ti kir­mė­lė­mis, Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no šią pre­ky­bos įmo­nę. Par­duo­tu­vė­je tik­rin­to­jai ra­do įvai­rių sal­dai­nių, sau­sai­nių ir kruo­pų, ku­riuo­se bu­vo aps­tu aruo­di­nių ken­kė­jų ler­vų.

Jau gau­tas fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­to „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“ įgy­ven­di­ni­mui. Už 2,5 mi­li­jo­no li­tų bus nu­ties­tas dvi­ra­čių-pės­čių­jų ta­kas nuo til­to iki J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės, su­tvar­ky­ta pa­kran­tė bei įreng­tas kem­pin­gas Šven­tu­pė­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šio­je vie­to­je driek­sis dvi­ra­čių ta­kas.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergėje rytas prasideda penktą valandą, kuomet mieste uždegamos šviesos. Ši ceremonija tarsi praneša, kad jau atėjo nauja diena.

Nauja diena žadina ukmergiškį, vilnietį ar Pabiržių kaimo gyventoją. Visus rikiuoja pagal jų pasirinkimą gyvenime: vienus į darbus, kitus į mokslus, trečius – tiesiog ieškoti savęs kasdienos labirinte.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė Da­lia iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dėl pra­dė­tų ir ne­pa­baig­tų mies­to žel­di­nius šie­nau­jan­čių įmo­nių dar­bo. Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris tei­gė, jog mies­to pri­žiū­rė­to­jai, šie­na­vę šios gat­vės pa­kraš­čius, pa­li­ko ge­rą ruo­žą ne­šie­nau­tų žo­ly­nų iki mies­to ri­bos.

„Kas­met nu­šie­nau­da­vo iki pat mies­to ri­bos žen­klo. O šie­met kaž­ko­dėl pa­li­ko 5 met­rų il­gio ga­ba­lą. Žo­lė ten vos ne iki pu­siau­jo sie­kia. Prie pat įva­žia­vi­mo į mies­tą – la­bai jau į akis kren­ta“, – apie mies­to rep­re­zen­ta­ci­ją svars­tė pa­šne­ko­vė.

Mi­nist­rų ka­bi­ne­te šią sa­vai­tę pri­tar­ta prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės iš­va­doms, siū­lan­čioms ne­blai­vių pi­lie­čių ap­nak­vin­di­ni­mo rū­pes­čius pri­skir­ti sa­vi­val­dy­bėms. Sa­vi­val­dy­bės tu­rės ras­ti lė­šų ir gir­tuok­lių mie­gui įkur­ti spe­cia­lius nak­vy­nės na­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Di­džiu­lė ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų de­le­ga­ci­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos kai­muo­se. Ši se­niū­ni­ja  – tre­čia, į ku­rią bu­vo su­reng­tas iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­va­žiuo­ja­ma­sis po­sė­dis pra­si­dė­jo Žei­miuo­se.

Puslapis 841 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų