Korepetitoriaus paslaugas teikia pogrindyje

Kai ku­rių vy­res­nių kla­sių mo­ki­nių dar­bo die­na su pa­mo­ko­mis ne­si­bai­gia. Vos grį­žę na­mo jie vėl sku­ba į pa­mo­kas. Tik daž­nai šios vyks­ta ne mo­kyk­lo­je, o mo­ky­to­jo na­muo­se. Ko­re­pe­ti­to­riai, tei­kian­tys pa­slau­gas po dar­bo, per daug ne­si­vie­ši­na – mat dau­ge­lis gau­na­mas pa­ja­mas sle­pia nuo vals­ty­bės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vy­ras, ku­rio pa­var­dės dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­skelb­si­me, kal­bė­jo apie mo­ky­to­jų dar­bą. De­ja, ne iš tei­gia­mos pu­sės. Vy­ras pik­ti­no­si ne­le­ga­liai už­dar­biau­jan­čiais mo­ky­to­jais.

Du sū­nus au­gi­nan­tis uk­mer­giš­kis sa­kė, kad abu gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tys jo vai­kai mo­ko­si pa­pil­do­mai. Mo­ky­to­jai esą pa­tys siū­lo­si: „Jei ko ne­su­pran­ti, ga­liu pa­mo­ky­ti na­muo­se“. Va­lan­da ko­re­pe­ti­to­riaus dar­bo Uk­mer­gė­je įver­tin­ta nuo 20 iki 25 li­tų. Ap­mau­džiau­sia vy­rui, kad ši rin­klia­va, jo ži­nio­mis, yra ne­ap­mo­kes­tin­ta.

„Į tur­gų mo­te­rys ko­ji­nes at­ne­ša – ir tai mo­kes­čius mo­ka. O pa­pil­do­mai už­dar­biau­jan­tiems pe­da­go­gams, at­seit, ne­rei­kia“, – apie kles­tin­čią ne­ly­gy­bę kal­bė­jo uk­mer­giš­kis.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, mo­ky­to­jai sa­vo dar­bu nuo­lat skun­džia­si ir net strei­kuo­ja ne­pa­grįs­tai. „Prie­šin­gai – tė­vai ir mo­ki­niai tu­rė­tų strei­kuo­ti prieš mo­ki­nių per pa­mo­kas ne­su­ge­ban­čius iš­mo­ky­ti pe­da­go­gus“, – svars­to dvie­jų moks­lei­vių tė­vas.

Uk­mer­giš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad ši pro­ble­ma ne­ju­di­na­ma iš bai­mės. „Pa­mė­gink vie­šai apie tai pra­bil­ti ir ta­vo at­ža­los nu­ken­tės“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Vy­riš­kis at­sklei­dė sa­vo pla­nus – jis ke­ti­na dėl šios pro­ble­mos kreip­tis į mi­nis­te­ri­ją.

 

Ver­slo liu­di­ji­mai – pri­va­lo­mi

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad pa­pil­do­mas mo­ky­mas nė­ra įsta­ty­mais drau­džia­ma veik­la, jei pil­do­mos vi­sos juo­se nu­ro­dy­tos są­ly­gos.

Švie­ti­mo įsta­ty­mas lei­džia mo­ky­to­jams už pa­pil­do­mą mo­kes­tį teik­ti mo­ki­niams ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­gas. Ta­čiau šios mo­ky­to­jo pa­ja­mos pri­va­lo bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos. Mo­kes­čius vals­ty­bei pe­da­go­gai su­mo­ka įsi­gy­da­mi ver­slo liu­di­ji­mus.

 

Sa­vus mo­ky­ti drau­džia

 

Įsta­ty­mas ap­sau­go ir nuo kai ku­rių dvi­pras­my­bių. Pa­vyz­džiui, jei mo­ky­to­jas pa­pil­do­mai sa­vo dės­to­mo da­ly­ko mo­ko už at­ly­gį, jis ga­li bū­ti ne­su­in­te­re­suo­tas „iš­spaus­ti“ vis­ką ir iš sa­vęs, ir iš mo­ki­nių, kad kuo ge­riau per­teik­tų ži­nias pa­mo­kų me­tu.

Ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­gas, už ku­rias ima­mas mo­kes­tis, pe­da­go­gams lei­džia­ma teik­ti tik tiems moks­lei­viams, ku­riems jie ne­dės­to pa­mo­kų me­tu.

Jei pa­pil­do­mas pa­mo­kas mo­ky­to­jas ve­da už at­ly­gį mo­kyk­los pa­sta­te, jis pri­va­lo tu­rė­ti ver­slo liu­di­ji­mą ir dar mo­kyk­lai ofi­cia­liai su­mo­kė­ti kad ir sim­bo­li­nį kla­sės nuo­mos mo­kes­tį.

„Aiš­ku, ir mo­kyk­lų di­rek­to­riai ne­su­žiū­rės, jei mo­ky­to­jas vai­ką pa­pil­do­mai mo­ko na­muo­se. Ta­čiau esa­me per­spė­ję vi­sus va­do­vus, kad kon­tro­liuo­tų pa­dė­tį mo­kyk­lo­se – jie už tai at­sa­ko tie­sio­giai“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

 

Siū­lo, bet abe­jo­ja?

 

Ve­dė­ja pri­pa­žįs­ta pui­kiai ži­nan­ti šią pro­ble­mą. Apie mo­ky­to­jus-ne­le­ga­lus ne­ma­žai pri­sik­lau­so „iš ne­ofi­cia­lios ap­lin­kos, pa­žįs­ta­mų bei pa­čių mo­ki­nių“.

„De­ja, mes esa­me be­jė­giai su­ras­ti bū­dų kaip nors iš­gy­ven­din­ti šį reiš­ki­nį. Mes gi – ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Ga­li­my­bių tik­rai ne­tu­ri­me gau­dy­ti be ver­slo liu­di­ji­mų pa­pil­do­mai vai­kus mo­kan­čius mo­ky­to­jus“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

Anot D. Ste­po­na­vi­čie­nės, efek­ty­viau­sias bū­das ko­vo­ti su ne­le­ga­lais – pa­čių tė­ve­lių ran­ko­se. Įsi­ti­ki­nę, kad pe­da­go­gas ko­re­pe­ti­to­riaus veik­la už­si­i­ma ne­tu­rė­da­mas ver­slo liu­di­ji­mo, tu­rė­tų pra­neš­ti apie tai mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jams.

Ta­čiau ar lo­giš­ka ti­kė­tis, kad tė­vai, ku­rių at­ža­lų li­ki­mas dau­giau ar ma­žiau pri­klau­so nuo mo­ky­to­jo „sim­pa­ti­jų“, iš­drįs tai pa­da­ry­ti?

Abe­jo­ja tuo ir pa­ti ve­dė­ja... Ji su­tin­ka, kad dėl šios abie­jų pu­sių pri­klau­so­my­bės vi­sai švie­ti­mo sis­te­mai opus klau­si­mas iki šiol iš­lie­ka at­vi­ras.

Iki šiol nė vie­nas iš moks­lei­vių tė­vų net ne­si­krei­pė į Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jus su to­kio po­bū­džio pra­ne­ši­mais.

 

Kai kam – pres­ti­žas

 

Pa­šne­ko­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad kiek­vie­no mo­ky­to­jo pa­rei­ga mo­ky­ti vai­kus per pa­mo­kas taip, kad ne­be­rei­kė­tų jo­kios pa­pil­do­mos veik­los. Ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad sam­dy­ti ko­re­pe­ti­to­rių ar net ke­lis sa­vo at­ža­lai jau tam­pa ne tik did­mies­čių, bet ir ra­jo­no cen­trų ma­da.

„Ne­ga­li­ma teig­ti, kad pa­pil­do­mos pa­mo­kos ne­duo­da nau­dos, jei vai­kas kryp­tin­gai gi­li­na ži­nias. Ta­čiau kai ku­riems tė­ve­liams sam­dy­tis ko­re­pe­ti­to­rius kar­tais tam­pa tie­siog pres­ti­žo rei­ka­las“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

 

Me­tams pirk­ti ne­bū­ti­na

 

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, per­nai ra­jo­ne kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ir pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai bu­vo įsi­gy­ta 19 ver­slo liu­di­ji­mų. 16 už ver­slo liu­di­ji­mus su­si­mo­kė­ju­sių as­me­nų bu­vo pri­tai­ky­tos leng­va­tos. Ra­jo­no biu­dže­tas iš šios veik­los pa­pil­dy­tas 407 li­tais.

Mū­sų ra­jo­ne sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais ta­ri­fais kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ir pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai iš­duo­tas ver­slo liu­di­ji­mas me­tams kai­nuo­ja 360 li­tų. Jei veik­la ke­ti­na­ma vers­tis ne tik sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, bet ir vi­so­je res­pub­li­ko­je, jo kai­na – 1440 li­tų.

V. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad va­di­na­mą­jį pa­ten­tą ga­li­ma įsi­gy­ti ir trum­pes­niam lai­kui – mė­ne­siui, sa­vai­tei. Trum­piau­sias lai­ko­tar­pis – 5 die­nos.

 

Ne­si­slaps­to tik vie­na

 

Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na sa­ko, kad jų gim­na­zi­jo­je ofi­cia­liai pa­tal­pas pa­pil­do­mam moks­lei­vių mo­ky­mui nuo­mo­ja­si tik vie­na mo­ky­to­ja.

Is­to­ri­ją dės­tan­ti pe­da­go­gė mo­ka sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą mo­kes­tį. Jo dy­dis kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju pri­klau­so nuo pa­tal­pų dy­džio, jų su­si­dė­vė­ji­mo, ki­tų kri­te­ri­jų. Anot di­rek­to­riaus, mo­kes­tis nė­ra di­de­lis – jį tik­rai ga­li­ma pa­va­din­ti sim­bo­li­niu.

Gim­na­zi­jos va­do­vas ti­ki­na, kad mo­ky­to­ja griež­tai lai­ko­si su­si­ta­ri­mo ne­teik­ti ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­gų ne tik sa­vo mo­ko­mų kla­sių, bet ir gim­na­zi­jos mo­ki­niams. Jis ma­no, kad taip bū­tų nu­si­žen­gia­ma pe­da­go­gi­nei eti­kai.

Ne pa­slap­tis A. Gir­džiū­nai, kad daž­niau­siai jo va­do­vau­ja­mos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai pa­pil­do­mai už­si­dir­ba „po­grin­dy­je“ – mo­ky­da­mi vai­kus na­muo­se. „Ne­ma­lo­nu, kad kai ku­rie ko­le­gos ap­gau­di­nė­ja vals­ty­bę, slėp­da­mi sa­vo pa­ja­mas“, – ap­gai­les­tau­ja jis.

Di­rek­to­rius sa­ko esąs be­jė­gis su­kon­tro­liuo­ti, ku­rie iš jų nė­ra įsi­gi­ję ver­slo liu­di­ji­mų. An­tra ver­tus, jis ti­ki­na, jog pa­aiš­kė­jus, kad už pi­ni­gus mo­ko­mi jų gim­na­zi­jos mo­ki­niai, pe­da­go­gas tik­rai su­si­lauk­tų ne­ma­lo­nu­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų