Papildė apdovanojimų kolekciją

Lat­vi­jo­je, Daug­pi­ly­je, sa­vait­ga­lį vy­kęs tarp­tau­ti­nis ma­dos ir ta­len­tų fes­ti­va­lis sėk­mę at­ne­šė Uk­mer­gės mo­de­liams. Ma­dos stu­di­jos vai­kai ir jau­nuo­liai pel­nė ne vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ga­bi­ja, Lau­ra, Ema ir ma­žo­ji Va­ne­sa iš kon­kur­so Lat­vi­jo­je grį­žo pa­si­puo­šu­sios prin­ce­sių ka­rū­no­mis.

Į tarp­tau­ti­nį lab­da­ros ren­gi­nį, ku­rio da­ly­viai pa­si­ro­dė ta­len­tų ir ma­dos kon­kur­suo­se, at­vy­ko ke­tu­rių ša­lių at­sto­vai. Ja­me da­ly­va­vo mo­de­lių stu­di­jos, me­no ko­lek­ty­vai, dai­ni­nin­kai, šo­kė­jai iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos.

Fes­ti­va­ly­je, su­skirs­ty­ta­me į tris da­lis, da­ly­viams te­ko pa­ro­dy­ti dai­na­vi­mo, cho­re­og­ra­fi­jos su­ge­bė­ji­mus ir kuo įdo­miau at­si­skleis­ti de­monst­ruo­jant ma­das.

 

Nu­sky­nė lau­rus

 

In­di­vi­du­a­lia­me ma­dos kon­kur­se pa­si­ro­dė dvy­li­ka Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do ma­dos stu­di­jos mer­gai­čių ir vi­soms ko­mi­si­jos spren­di­mu ati­te­ko nu­ga­lė­to­jų juos­tos. Tarp joms skir­tų no­mi­na­ci­jų – pa­čios ele­gan­tiš­kiau­sios, fo­to­ge­niš­kiau­sios ti­tu­lai, pub­li­kos iš­rink­to­ji, ki­ti lai­mė­ji­mai. Ke­tu­rios at­sto­vės yra iš Kau­no bei Pa­ne­vė­žio, ta­čiau taip pat pri­klau­so šiai Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­siai stu­di­jai.

Ko­mi­si­jai spren­džiant, ką pa­skelb­ti skir­tin­gų am­žiaus gru­pių nu­ga­lė­to­jo­mis, sėk­mė vėl šyp­so­jo­si uk­mer­giš­kėms. Ke­tu­rios jų ap­do­va­no­tos pa­grin­di­niu – di­džiuo­ju pri­zu ir pa­puoš­tos ka­rū­no­mis: Va­ne­sa Ada­mo­ny­tė (8 m.), Ga­bi­ja Kiau­ši­ny­tė (11 m.), Ema Vil­kon­čiū­tė (14 m.) ir Lau­ra Že­mai­tu­kai­tė (15 m.). Be­je, Lau­ros jau ne­tru­kus lau­kia pro­fe­sio­na­lios ma­ne­ke­nės dar­bas už­sie­ny­je.

Dra­bu­žių ko­lek­ci­jų kon­kur­se lau­rus taip pat nu­sky­nė Uk­mer­gės ma­dos stu­di­ja, pel­niu­si ge­riau­sio ko­lek­ty­vo tau­rę. Mi­ni spek­tak­lį pri­sta­tė jung­ti­nis ko­lek­ty­vas: mo­de­liai iš Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Uk­mer­gės bei stu­di­ją lan­kan­čios Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los mer­gai­tės.

01-27-4_straipsnio_2_nuotr

Ma­dos stu­di­jos ar­chy­vo nuotr. Pen­kio­lik­me­tė L. Že­mai­tu­kai­tė (dešinėje) pa­si­ren­gu­si iš­vyk­ti dirb­ti ma­ne­ke­ne. Tarptautiniame konkurse Latvijoje.


 

Fes­ti­va­ly­je mū­siš­kiai iš vi­so pri­sta­tė sep­ty­nias ko­lek­ci­jas, ku­rias su­kū­rė di­zai­ne­riai Eg­lė Ali­šaus­kie­nė, Dai­va An­to­no­vie­nė, Eg­lė Va­la­vi­čie­nė, Čes­lo­vas Ča­sas ir Dia­na Rū­ta Stan­ke­vi­čie­nė.

Nors žiū­ro­vai šį ren­gi­nį ste­bė­jo ne­mo­ka­mai, jau­nie­siems mo­de­liams te­ko su­mo­kė­ti ne­ma­žą da­ly­vio mo­kes­tį. Su­rink­tas lė­šas, pa­sak ma­dos stu­di­jos va­do­vės Ra­sos Ka­zė­nie­nės, or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė skir­ti įstai­goms, ku­rio­se ug­do­mi spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai.

 

Au­gi­na mo­de­lius

 

Stu­di­ja gy­vuo­ja pen­kio­li­ka me­tų ir iš įvai­rių kon­kur­sų par­si­vež­ta daug ap­do­va­no­ji­mų. Bet šį fes­ti­va­lį va­do­vė lai­ko ypač sėk­min­gu. Pa­sa­ko­ja, jog šie­met stu­di­ja iš­si­plė­tė – tu­ri sa­vo fi­lia­lus Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, juos pla­nuo­ja­ma įsteig­ti Elek­trė­nuo­se, Mo­lė­tuo­se.

Šią stu­di­ją ga­li­ma va­din­ti mo­de­lių mo­kyk­la, mat čia au­gi­na­mi ir ren­gia­mi mo­de­liai, vė­liau tu­rin­tys ga­li­my­bę pa­si­ra­šy­ti kon­trak­tus ir iš­vyk­ti sve­tur. Ben­dra­dar­biau­ja­ma su ke­le­tu ži­no­mų ša­lies mo­de­lių agen­tū­rų, siun­čian­čių ma­ne­ke­nes į Ita­li­ją, Pran­cū­zi­ją, Ja­po­ni­ją, ki­tas ša­lis. Ma­ne­ke­nių kar­je­rą už­sie­ny­je šie­met pra­de­da ir uk­mer­giš­kės Guo­da Sin­ke­vi­čiū­tė (14 m.) bei Do­vi­lė An­to­no­vai­tė (15 m.).

01-27-4_straipsnio_3_nuotr


R. Ka­zė­nie­nė sa­ko, jog la­bai svar­bu mer­gi­noms pa­dė­ti psi­cho­lo­giš­kai pa­si­reng­ti iš­vy­ki­mui. Mo­de­lio dar­bas – ne vien gro­žis ir di­de­li pi­ni­gai. Tai – nuo­la­ti­nės at­ran­kos, fo­to­se­si­jos, sku­bė­ji­mas, įtam­pa.

„Pri­va­lai šyp­so­tis, fo­to­gra­fuo­jan­tis le­di­nė­je jū­ro­je ar­ba 40 laips­nių karš­ty­je su kai­li­niais, įpras­ti kel­tis ket­vir­tą va­lan­dą ry­to, nes te­kant sau­lei iš­ei­na ge­riau­sios nuo­trau­kos, – apie mo­de­lių kas­die­ny­bę pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė. – Pa­si­ra­šei dar­bo su­tar­tį – va­di­na­si, esi at­sa­kin­ga už vis­ką. Ir nie­kas ne­pa­klaus, ar ką skau­da, gal ser­gi...“

Kas vis vien vi­lio­ja pa­aug­les į to­kį gy­ve­ni­mą? Bu­vu­sios auk­lė­ti­nės da­bar va­do­vei pa­sa­ko­ja, jog trau­kia gro­žio in­dust­ri­ja, keis­ta ne­ži­no­my­bė, ga­li­my­bė iš­vys­ti to­li­mas ša­lis ir už­si­dirb­ti.

 

Vien gro­žio ne­už­ten­ka

 

Ma­dos stu­di­jos vai­kų ir jau­nuo­lių veik­la – ir­gi ne tik gro­žio kon­kur­sai. Čia mo­ko­ma­si vai­din­ti, šok­ti, im­pro­vi­zuo­ti, el­ge­sio kul­tū­ros, dis­cip­li­nos. „To­kia bū­se­na kaip pa­var­gau, ne­si­steng­siu ar ne­no­riu pas mus ne­eg­zis­tuo­ja – vi­sa­da tu­rim bū­ti pa­si­tem­pu­sios, gra­žios ir kul­tū­rin­gos, kruopš­čiai re­pe­tuo­ti“, – šyp­so­si stu­di­jos da­ly­vės. Pri­si­pa­žįs­ta, jog ši veik­la su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, pa­de­da nu­ga­lė­ti sce­nos bai­mę. O ir ne­at­ras­tų sa­vo ta­len­tų ap­tin­kan­čios, mat ne­re­tai ten­ka reng­tis kon­kur­si­nėms ta­len­tų už­duo­tims.

Žvaigž­džių li­ga dau­gy­bę di­plo­mų, juos­tų ir tau­rių su­kau­pu­sios uk­mer­giš­kės ti­ki­na ne­ser­gan­čios. „Jei ir ban­dom pra­dė­ti sirg­ti, va­do­vė grei­tai pa­si­rū­pi­na „vais­tais“, nu­leis­da­ma mus ant že­mės. Juk ne­sam ne­pa­kei­čia­mos“, – at­vi­rau­ja jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų