Planuojamos dar vienos mokyklų „tuoktuvės“

Nuo ki­tų me­tų mies­te ga­li at­si­ras­ti dar vie­nas iš­tuš­tė­jęs pa­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Svars­to­ma, ką bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti pa­sta­te, kad jis ne­sto­vė­tų dy­kas. Apie mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nus ta­ria­ma­si ir su vi­suo­me­ne.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės Užupio mokykla priglaus Jaunimo mokyklos moksleivius?

Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus. Ją no­ri­ma pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Šiuo me­tu Jau­ni­mo mo­kyk­lo­je mo­ko­si 30 moks­lei­vių. Juos mo­ko 15 pe­da­go­gų. 6 iš jų tai – pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė.

Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė tei­gia, kad ko­lek­ty­ve ap­ta­rus ki­tų moks­lo me­tų nau­jo­ves, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo iš pe­da­go­gų pu­sės ne­pa­ju­to. Ban­gų, anot va­do­vės, šis spren­di­mas ne­su­kė­lė. Tie­sa, ji pri­pa­ži­no, kad yra ir tei­gia­mų, ir nei­gia­mų pu­sių.

Nau­din­ga, kad šiais mo­kyk­lų tuš­tė­ji­mo lai­kais at­si­ne­ša­mi ir mo­ki­nio krep­še­liai. Nei­gia­ma pu­sė – Už­upio mo­kyk­la ga­li tap­ti ne to­kia pa­trauk­li vi­suo­me­nei.

Ne pa­slap­tis, kad Jau­ni­mo mo­kyk­lo­je mo­ko­si ma­žiau mo­ty­vuo­ti moks­lei­viai. Nors mo­ko­mi jie pa­gal ben­dro­jo la­vi­ni­mo pro­gra­mą, dau­giau yra orien­tuo­ja­mi į prak­ti­nę veik­lą.

Jiems dės­to­mos ir ikip­ro­fe­si­nio ug­dy­mo dis­cip­li­nos –  sta­lių, ke­ra­mi­kų bei vaiz­do ope­ra­to­rių dar­bai.

Pa­pra­šius si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­tuo­ti Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­rės Al­do­nos Šnio­kie­nės, ji at­sa­kė ne­no­rin­ti apie tai kal­bė­ti.

 

Svars­to pa­sta­to li­ki­mą

 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad Jau­ni­mo mo­kyk­los ko­lek­ty­ve „la­bai di­de­lės prieš­prie­šos nė­ra“.

Anot jos, pe­da­go­gai su­pran­ta ir pa­tys, kad mo­ki­nių ki­tais me­tais čia ga­li lik­ti per­pus ma­žiau ir mo­kyk­los at­ei­tis aiš­ki – ją be­lie­ka pri­jung­ti prie ki­tos švie­ti­mo įstai­gos.

Šiuo me­tu svars­to­ma ir ūkiš­ka šio klau­si­mo pu­sė – ką da­ry­ti su 1500 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­po­mis.

Siū­lo­ma per­duo­ti pa­tal­pas Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui. Gal pa­vyk­tų da­lį jų iš­nuo­mo­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis.

 

Siū­lo­ma svars­ty­ti vi­suo­me­nei

 

Mi­nė­tų mo­kyk­lų su­jun­gi­mas – tai tik vie­na ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no da­lis. Va­sa­rio mė­ne­sį šis pla­nas tu­rė­tų bū­ti pa­tei­kia­mas tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­bai.

Kaip pla­nas vyk­do­mas, ste­bi tuo tiks­lu su­da­ry­ta 11 as­me­nų dar­bo gru­pė. Ji at­li­ko ty­ri­mą ir in­for­ma­vo ta­ry­bą apie jau įgy­ven­din­tus punk­tus bei nu­ma­to­mas mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos kryp­tis.

Ata­skai­ta apie įgy­ven­din­tus ir nu­ma­to­mus po­ky­čius sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­teik­ta svars­ty­ti vi­suo­me­nei.

 

Mo­kyk­lų tin­klas siau­rė­ja

 

Mo­kyk­lų tin­klas ra­jo­ne siau­rė­ja jau ne pir­mus me­tus.

Dėl vai­kų skai­čiaus ma­žė­ji­mo te­ko už­da­ry­ti Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Tul­pia­kie­mio, Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los Sli­žių ir Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los Kul­niš­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius.

Nuo šių moks­lo me­tų pra­džios nu­trauk­tas vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų vyk­dy­mas Uk­mer­gės „Ši­lo“ ir Už­upio vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se. Jos ta­po pa­grin­di­nė­mis.

Re­or­ga­ni­zuo­ta ir Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Ji pri­jung­ta prie Žel­vos vi­du­ri­nės. Pas­ta­ro­sios struk­tū­ro­je at­si­ra­do Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­rius. Mo­ki­nių čia ma­žė­ja ir pla­nuo­ja­ma, kad po dve­jų me­tų liks 16 vai­kų. Prog­no­zuo­ja­ma, jog teks pa­gal­vo­ti ir apie šio sky­riaus už­da­ry­mą.

Re­or­ga­ni­zuo­ta ir Še­šuo­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la pri­jun­giant ją prie „Ši­lo“ pa­grin­di­nės.

Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­lio­ji mo­kyk­la mo­kyk­lų są­ra­še at­si­ra­do su­jun­gus Spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą ir spe­cia­laus ug­dy­mo cen­trą „Vy­tu­rė­lis“.

Re­tė­jant mo­kyk­lų tin­klui, sa­vi­val­dy­bei iš­ki­lo už­da­vi­nys or­ga­ni­zuo­ti moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mą ar­ba su­de­rin­ti su UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ku mies­to bei prie­mies­ti­nių marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų gra­fi­kus bei marš­ru­tus.

733 mo­ki­niams ši įmo­nė iš­da­vė ne­mo­ka­mo va­žia­vi­mo bi­lie­tus. Mo­kyk­li­niais au­to­bu­sė­liais į mo­kyk­las ir na­mo pa­ve­ža­mi 609 mo­ki­niai. Jų sa­vi­val­dy­bė tu­ri 18.

 

01-29-4_straipsnio_2_nuotr


Ką gel­bė­ti?

 

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad liūd­na si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Užu­gi­rio A. Sme­to­nos pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je – čia ki­tais me­tais su­si­rinks tik 4 vai­kai. Dėl šios prie­žas­ties dar­bo gru­pė siū­lo nu­trauk­ti pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos vyk­dy­mą šia­me sky­riu­je.

Dar per­nai su­lauk­ta kai ku­rių ta­ry­bos na­rių pa­si­prie­ši­ni­mo – jie ra­gi­no at­si­žvelg­ti į is­to­ri­nio pa­vel­do ap­lin­ky­bes ir žūtbūt iš­lai­ky­ti mo­kyk­lą.

Mat šis pa­sta­tas sta­ty­tas dar 1936 me­tais, ja­me vei­kė Res­pub­li­kos pre­zi­den­to A. Sme­to­nos var­do pra­džios mo­kyk­la.

Mo­kyk­los už­da­ry­mo ša­li­nin­kai opo­nuo­ja, kad ko­ky­biš­ko moks­lo or­ga­ni­zuo­ti to­kiam ma­žam skai­čiui vai­kų ne­įma­no­ma. Be­lie­ka pa­si­rin­ki­mas, ką au­ko­ti – vai­kų iš­si­la­vi­ni­mą ar pa­vel­dą.

Be to, sa­vi­val­dy­bei mo­kyk­los, ku­rio­je mo­ko­si tik ke­li vai­kai, iš­lai­ky­mas per bran­gus.

Svars­ty­ta ir pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos vyk­dy­mo nu­trau­ki­mo ga­li­my­bė mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je „Var­pe­lis“. Ta­čiau įver­ti­nus vi­sus pri­va­lu­mus ir grės­mes, pra­di­nu­kų iš šios įstai­gos į ki­tas mo­kyk­las ki­tais me­tais nu­tar­ta ne­iš­kel­din­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų