Paminėtos tautai svarbios sukaktys

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų tau­ta mi­nė­jo skau­džios pa­tir­ties, o kar­tu ir vie­nin­go tau­tos su­si­tel­ki­mo su­kak­tį. Rug­pjū­čio 23-io­ji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Juo­do­jo kas­pi­no die­na.

 

Melanijos Širvienės nuotr. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no me­ras Vy­das Pa­knys, Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas.


 

1939 m. rug­pjū­čio 23 die­ną Mask­vo­je Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras J. Ri­ben­tro­pas ir TSRS už­sie­nio rei­ka­lų liau­dies ko­mi­sa­ras V. Mo­lo­to­vas pa­si­ra­šė va­di­na­mą­jį Mo­lo­to­vo–Riben­tro­po pak­tą ir jo slap­tuo­sius pro­to­ko­lus. Juo­se Es­ti­ja ir Lat­vi­ja bu­vo pri­skir­tos TSRS, o Lie­tu­va – Vo­kie­ti­jai.

Rug­sė­jo 28 d. J. Sta­li­nas ir A. Hit­le­ris pa­si­ra­šė ant­rą­jį Vi­du­rio Eu­ro­pos pa­da­li­ji­mo ak­tą, pa­gal ku­rį Lie­tu­va ati­te­ko TSRS. So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cių Vo­kie­ti­jos san­dė­riai su­da­rė są­ly­gas so­vie­tams 50 me­tų oku­puo­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes.

Lie­tu­viams, lat­viams ir es­tams rug­pjū­čio 23-ioji – taip pat ir Bal­ti­jos ke­lio die­na.

1989 me­tais mi­nint J. Ri­ben­tro­po – V. Mo­lo­to­vo pak­to me­ti­nes per 2 mln. šių ša­lių gy­ven­to­jų, iš­reikš­da­mi so­li­da­ru­mą ir no­rą bū­ti lais­vais, su­si­ki­bo ran­ko­mis, su­da­ry­da­mi gy­vą gran­di­nę per tris Bal­ti­jos vals­ty­bes – nuo Vil­niaus iki Ta­li­no. Ši gy­va gran­di­nė bu­vo pa­va­din­ta Bal­ti­jos ke­liu.

At­min­ti­nai da­tai pa­mi­nė­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros aikš­tė­je pra­si­dė­jo XXII-asis tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis es­ta­fe­ti­nis bė­gi­mas „Bal­ti­jos Ke­lias“.

Da­ly­viai iš Vil­niaus bė­go per Ry­gą ir sek­ma­die­nį fi­ni­ša­vo Ta­li­ne, Es­ti­jos Par­la­men­to rū­mų kie­me. Iš vi­so per ren­gi­nį įveik­ta maž­daug 600 ki­lo­met­rų.

Uk­mer­gės ra­jo­no ri­bą au­to­stra­do­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys kir­tę bė­gi­kai bu­vo iš­kil­min­gai pa­si­tik­ti ir pa­svei­kin­ti.

Juos pa­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys, me­to­di­nin­kas Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius, ra­jo­no bė­gi­mo en­tu­zias­tai.

Va­ka­re Uk­mer­gė­je prie pa­min­klo, skir­to Lie­tu­vos par­ti­za­nų „Vy­ties“ apy­gar­dos va­dui kap. Juo­zui Krikš­ta­po­niui, vy­ko iš­kil­mės.

Jo­se da­ly­va­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „Trem­ti­nys“, va­do­vau­ja­mas J. Juo­die­nės, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus auk­lė­ti­niai, Uk­mer­gės šau­lių kuo­pa.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius skau­džios is­to­ri­jos su­kak­ties pro­ga krei­pė­si ra­jo­no me­ras V. Pa­knys.

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­ma do­ku­men­tų pa­ro­da „Į lais­vę Bal­ti­jos ke­liu“.

2 straipsnio 2 nuotr.08-26

Į minėjimą rinkosi ukmergiškiai.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų