Supermodelių atrankoje – ukmergiškės sėkmė

Uk­mer­giš­kė 14-me­tė Gre­ta Kriau­čiū­nai­tė su­per­mo­de­lių at­ran­ko­je šią sa­vai­tę ta­po vie­na iš nu­ga­lė­to­jų. Jai su­teik­ta ga­li­my­bė va­sa­rą mo­ky­tis Ja­po­ni­jo­je. Dau­ge­liui jau­nų mo­de­lių tai – pa­sa­kiš­ka sva­jo­nė, ta­čiau moks­lei­vių tė­ve­liams – kar­tu ir di­džiu­lis rū­pes­tis bei iš­gy­ve­ni­mai.

 

JUSTINOS CHA nuotr. Greta Kriaučiūnaitė – konkurso finale.


 

Gre­tos ma­ma Si­gi­ta Kriau­čiū­nie­nė – dau­ge­liui uk­mer­giš­kių ži­no­mas žmo­gus. Ji – Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė, pro­pa­guo­jan­ti grū­di­ni­mą­si, ve­ge­ta­ri­nę mity­bą, svei­ko gy­ve­ni­mo bū­dą.

Si­gi­ta ne­se­niai ta­po tre­čios at­ža­los ma­ma. 12-me­tį Mant­vy­dą ir 14-me­tę Gre­tą au­gi­nan­tiems tė­vams vos prieš mė­ne­sį gi­mė pa­gran­du­kė Ema.

Duk­ros mo­de­lio dar­bas ir ma­mos svei­kuo­liš­kas gy­ve­ni­mas – ne­la­bai su­de­ri­na­mi da­ly­kai. Ta­čiau S. Kriau­čiū­nie­nė la­bai grei­tai vis­ką pa­aiš­ki­na. Pa­si­ro­do, jos jau­nes­nio­ji se­suo Eg­lė Žiū­kai­tė jau daug me­tų da­ly­vau­ja mo­de­lio veik­lo­je. Vil­niu­je mo­te­ris tu­ri stu­di­ją ir dir­ba jau­nų­jų mo­de­liu­kų mo­ky­to­ja.

E. Žiū­kai­tė jau be­veik me­tus yra ir sa­vo duk­te­rė­čios mo­ky­to­ja. S. Kriau­čiū­nie­nė džiau­gė­si, kad prieš po­rą me­tų se­suo pa­su­ko svei­kuo­liš­ko gy­ve­ni­mo ke­liu, tad jai la­bai ra­mu sa­vo duk­te­rį pa­lik­ti se­sers glo­bai.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 1 kla­sė­je da­bar be­si­mo­kan­ti Gre­ta mo­de­lio dar­bu su­si­do­mė­jo be­maž prieš me­tus.

Po po­ros sa­vai­čių 15-ąjį gim­ta­die­nį švę­sian­ti moks­lei­vė tu­ri pui­kius duo­me­nis mo­de­lio dar­bui ir di­de­lį no­rą siek­ti kar­je­ros. Du kar­tus per sa­vai­tę ji pa­ti au­to­bu­su va­ži­nė­ja į Vil­nių ir da­ly­vau­ja te­tos stu­di­jo­je vyks­tan­čio­se pa­mo­ko­se bei įvai­riuo­se kon­kur­suo­se.

Sten­gia­si ne­ap­leis­ti ir moks­lų gim­na­zi­jo­je bei Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Ta­čiau, pa­sak ma­mos, mo­de­lio veik­la da­bar jai yra pa­ti įdo­miau­sia.

Ja­po­ni­jo­je, To­ki­ju­je įsi­kū­ru­si pa­sau­ly­je pres­ti­ži­ne lai­ko­ma mo­de­lių agen­tū­ra „Sa­to­ru Ja­pan“ kar­tu su „RUTA mo­del ma­na­ge­ment“ mo­de­lių agen­tū­ra šie­met or­ga­ni­za­vo kon­kur­są pa­tir­ties ma­dos ver­sle ne­tu­rin­čioms mer­gi­noms.

Kon­kur­so fi­na­las įvy­ko Šiau­liuo­se. Ja­me „Sa­to­ru“ agen­tū­ra iš­rin­ko dvi nu­ga­lė­to­jas – 14-me­tes uk­mer­giš­kę Gre­tą Kriau­čiū­nai­tę ir Vik­to­ri­ją Vil­ke­ly­tę iš Jur­bar­ko.

Nors at­ran­ko­je da­ly­va­vo ko­mi­si­ja, le­mia­mą žo­dį ta­rė ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs „Sa­to­ru Ja­pan“ vi­ce­pre­zi­den­tas.

Gre­tos ma­ma S. Kriau­čiū­nie­nė sa­kė, kad jai ži­nia dėl duk­ros sėk­mės, ži­no­ma, bu­vo džiu­gi, ta­čiau kar­tu ir ku­pi­na ne­ri­mo. Juk pa­gal kon­trak­tą moks­lei­vę teks ku­riam lai­kui iš­leis­ti gy­ven­ti Ja­po­ni­jo­je.

Ki­ta ver­tus, kon­trak­te vieš­na­gė nu­ma­ty­ta ne to­kia ir il­ga – trims va­sa­ros mė­ne­siams. Be to, su­teik­ta ga­li­my­bė drau­ge vyk­ti moks­lei­vių ar­ti­mie­siems. Kriau­čiū­nai jau svars­to ga­li­my­bę, kad kar­tu su Gre­ta vyks ar­ba tė­tis, ar­ba te­ta.

Nuo­gąs­tau­da­mi dėl duk­ros at­ei­ties tė­ve­liai iš­si­aiš­ki­no, kad Azi­jos ša­lių mo­de­lių agen­tū­ros, prie­šin­gai nei Eu­ro­po­je, jau­nų at­vyks­tan­čių mer­gai­čių gy­ve­ni­mu la­bai rū­pi­na­si bei ski­ria dė­me­sį at­vyks­tan­čių pa­aug­lių dis­cip­li­nai.

Tuo tar­pu „Sa­to­ru Ja­pan“ – ypa­tin­ga agen­tū­ra. Tei­gia­ma, kad ji pir­mo­ji 1983 me­tais pa­ste­bė­jo ir pa­ska­ti­no siek­ti mo­de­lio kar­je­ros gar­si­ą­ją Cin­dy Craw­ford. Jo­kios pa­tir­ties ne­tu­rė­ju­sią mer­gi­ną agen­tū­ra pa­si­kvie­tė į Ja­po­ni­ją ir pa­dė­jo iš­gar­sė­ti.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

11-08-5 straipsnio 3 nuotr

 

 


 11-08-5 straipsnio 2 nuotr

Greta Kriaučiūnaitė.


 

11-08-5 straipsnio 4 nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų