Pastato akcentai išryškės

Uk­mer­giš­kis Juo­zas Raš­čiaus­kas sa­ko la­bai be­si­do­min­tis „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ei­ga. Ji jam ne­pa­tin­ka. Sa­ko iš­sa­kan­tis ir ki­tų žmo­nių nuo­mo­nę – pa­sta­tas per­ne­lyg pil­kas, niū­rus, be jo­kių ak­cen­tų ir, pa­na­šu, kad toks jau ir liks, nes da­bar jau dar­bai iš iš­orės per­si­kė­lė į vi­dų.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bu­vu­sio ki­no te­at­ro pa­sta­tas re­no­vuo­ja­mas ant­rus me­tus.


Po­nas Juo­zas sa­ko pri­si­me­nan­tis se­no­jo pa­sta­to pa­dai­li­ni­mus, pa­ryš­ki­ni­mus. Ma­no, kad jų la­bai trūks.

Vy­ras pats do­mi­si me­nu, ka­dais pats kū­rė, tad se­no­jo pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja jį la­bai trau­kia. Sa­ko net bu­vo įsmu­kęs vi­dun, tik, ži­no­ma, bu­vo iš­pra­šy­tas. „Ra­šy­kit apie tai, gal dar ne vė­lu bus pa­tai­sy­ti“, – pra­šė uk­mer­giš­kis.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui pri­klau­san­čio­je se­no­jo­je „Drau­gys­tė­je“ sta­ty­bos dar­bus at­lie­ka UAB „Ire­ko“ iš Vil­niaus. Šios įmo­nės di­rek­to­rius Ma­rius Mi­la­še­vi­čius nu­ra­mi­no, kad pa­sta­to pa­gra­ži­ni­mų tik­rai bus.

Šiuo me­tu dar­bai tik­rai vyks­ta vi­du­je, bet vė­liau bus grįž­ta ir prie iš­orės pa­gra­ži­ni­mų. „Ma­ty­si­me 95 proc. tai, kas jau da­bar ma­to­ma, ta­čiau spal­vų bus ir ki­tų“, – pa­ti­ki­no įmo­nės va­do­vas. Pa­sak jo, pa­ryš­kin­tos bus bū­tent tos de­ta­lės, ku­rios ryš­kes­nės bu­vo ir anks­čiau.

Iš­ka­bą „Drau­gys­tės“ dar­bi­nin­kai nu­ka­bi­no ir ati­da­vė sau­go­ti mu­zie­jui.

Anot di­rek­to­riaus, bu­vu­sio ki­no te­at­ro pa­sta­to vi­du­je ne­ma­žai de­ta­lių bus iš­sau­go­ta ir res­tau­ruo­ta. Res­tau­ruo­ti ke­ti­na­ma laip­tus, jų tu­rėk­lus, di­džiuo­sius sie­ty­nus.

Erd­vė kol kas ne­skai­do­ma, liks to­kia, ko­kia bu­vu­si. Tik pa­grin­di­nė­je eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je erd­vė su­skai­dy­ta zo­no­mis. Kol kas ne­nu­ma­ty­tos vie­tos ir dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tams.

Di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad šiuo me­tu ki­ta įmo­nė at­lie­ka eks­po­zi­ci­jos pro­jek­tą. Jis ir sa­vi­val­dy­bei, ir jų įmo­nei bus pri­sta­ty­tas lie­pos mė­ne­sį.

Pa­sak įmo­nės va­do­vo, iki lap­kri­čio pa­bai­gos vi­si sta­ty­bos dar­bai „Drau­gys­tė­je“ tu­rė­tų bū­ti baig­ti, o eks­po­zi­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas, pri­klau­so­mai nuo fi­nan­sa­vi­mo, tu­rė­tų nu­si­kel­ti ki­tiems me­tams.

Re­konst­ruk­ci­ja pa­sta­te vyks­ta ant­rus me­tus. Pir­ma­jam eta­pui skir­ta apie 370 tūkst., ant­ra­jam – apie 544 tūkst. eu­rų. Lė­šos bu­vu­sio ki­no te­at­ro re­konst­ruk­ci­jai gau­tos pa­gal vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą.

Dar­bų ei­go­je bū­ta ne tik sta­ty­bų, bet ir grio­vi­mo. Bu­vo nu­griau­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, pri­jung­tas prie pa­grin­di­nio, ku­ria­me dir­bo Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Prie­sta­tą griau­ti nu­spręs­ta to­dėl, kad eks­per­tai nu­sta­tė, jog jo būk­lė daug pra­stes­nė nei pa­grin­di­nio mū­ro. Be to, „Drau­gys­tę“ nu­tar­ta pa­lik­ti au­ten­tiš­ką – to­kią, ko­kia bu­vo pa­sta­ty­ta 1959 me­tais.

Apie bu­vu­sio te­at­ro re­konst­ruk­ci­ją pra­šęs pa­si­do­mė­ti po­nas Juo­zas svars­tė ir apie ap­lin­kos ak­cen­tus. Jo ma­ny­mu, to­kio­je „su­per vie­to­je“ – skve­re prie­šais bu­vu­sį ki­no te­at­rą la­biau­siai tik­tų prie „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tro sto­vin­ti Vil­kmer­gės skulp­tū­ra.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad kaip tik šiuo me­tu pa­skelb­tas Uk­mer­gės mies­to Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro, Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis pro­jek­to kon­kur­sas. Šia­me vie­ša­me kon­kur­se kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vi­si sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai – ša­lies ir už­sie­nio ar­chi­tek­tai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų