Priklauso nebe nuo įstatymo, o nuo fantazijos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Populiariausia mūsų rajone tuoktis Taujėnų bažnyčioje. Gedimino Nemunaičio nuotr. Populiariausia mūsų rajone tuoktis Taujėnų bažnyčioje.

Ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si tvar­ka jau­na­ve­džiams su­tei­kė dar dau­giau lais­vės. Jei anks­čiau tuok­tis ga­li­ma bu­vo tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je gy­ve­na bent vie­nas iš po­ros, da­bar jau­na­ve­džiai ga­li lais­vai pa­si­rink­ti jiems pa­tin­kan­čią vie­tą bet ku­ria­me ša­lies kam­pe­ly­je.

 

Sei­mui pri­ėmus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, nuo lie­pos 10 die­nos san­tuo­ką su­da­ry­ti ga­li­ma bet ku­rio­je Lie­tu­vos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­go­je. Iki šios da­tos tai bu­vo ga­li­ma da­ry­ti tik sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je de­kla­ruo­ta jau­na­ve­džių ar jų tė­vų gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog po­rų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, no­rin­čių su­si­tuok­ti mū­sų ra­jo­ne, bū­da­vo ir anks­čiau. Į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių do­ku­men­tų pa­duo­ti at­vyk­da­vo jau­na­ve­džiai, no­rin­tys su­si­tuok­ti ko­kia­me nors dva­re, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je ar ki­to­je vie­to­je.

  1. Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog ne­re­tai tek­da­vo pa­aiš­kin­ti, kad tuok­tis sa­vi­val­dy­bė­je ga­li tik čia de­kla­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

 

Tek­da­vo pa­gud­rau­ti

 

Pa­va­duo­to­ja ma­no, kad to­kia pa­si­rin­ki­mo lais­vė yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Juk gy­ve­na­me vie­no­je ša­ly­je ir kliū­čių tuok­tis ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ne­tu­rė­tų bū­ti.

Mat anks­čiau ko­kio­je nors nu­si­žiū­rė­to­je vie­to­je su­si­tuok­ti no­rin­tys jau­na­ve­džiai vis tiek su­gal­vo­da­vo, kaip apei­ti šias Ci­vi­li­nio ko­dek­so su­da­ry­tas kliū­tis. Pa­vyz­džiui, ieš­ko­da­vo pa­žįs­ta­mų, tar­da­vo­si, kad šie leis­tų de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sei­mui pa­tvir­ti­nus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, lei­džian­čias tuok­tis bet ku­rio­je ša­lies vie­to­je, to­kių pa­gei­da­vi­mų jau su­lauk­ta ir Uk­mer­gė­je. Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, jog ne­se­niai į sky­rių krei­pė­si po­ra iš Vil­niaus ir iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą tuok­tis vie­no­je iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų.

 

Kvie­čia į ves­tu­ves

 

Pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kuo­met uk­mer­giš­kiai, no­rė­da­mi žie­dus su­mai­ny­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, pra­šo, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai vyk­tų kar­tu su jais ir juos su­tuok­tų. Bū­ta pra­šy­mų su­tuok­ti Mo­lė­tuo­se, Ni­do­je.

„Tie­siog kvie­čia į ves­tu­ves – ža­da, kad bū­si­me ir ap­gy­ven­din­ti, ir pa­mai­tin­ti. Ta­čiau ten­ka jiems pa­aiš­kin­ti, kad mes to da­ry­ti ne­tu­ri­me tei­sės – juos su­tuoks tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je jie duos ves­tu­vi­nę prie­sai­ką, spe­cia­lis­tai“, – pa­sa­ko­jo R. Jac­kū­nie­nė.

Ve­dė­ja sa­ko, kad kai ku­rio­se vie­to­se tuok­tis pla­nuo­jan­čių jau­na­ve­džių jie pra­šo pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad tam ne­pri­eš­ta­rau­ja tos vie­tos val­dy­to­jai, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Kar­tais jas rei­kia gau­ti iš se­niū­ni­jų, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų ar net miš­kų urė­di­jos miš­ki­nin­kų. R. Jac­kū­nie­nė aiš­ki­na, kad tai pri­klau­so nuo kon­kre­čios vie­tos.

 

Pa­tin­ka dva­rai ir so­dy­bos

 

Su­si­tuok­ti sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus sa­lė­je jau­na­ve­džiams kai­nuo­ja 20 eu­rų, o iš­vy­ko­je į bet ku­rią ki­tą ra­jo­no vie­tą nu­sta­ty­tas 60 eu­rų rin­klia­vos mo­kes­tis. 

Pa­klaus­ta, ar ne­si­bai­mi­na­ma, kad uk­mer­giš­kiai tuok­tis ga­li iš­si­laks­ty­ti į ki­tus ra­jo­nus ir kar­tu „iš­si­neš­ti“ šias pa­ja­mas, R. Jac­kū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad ne­ri­mo ne­jau­čia.

„Juk yra ir pas mus tam tin­ka­mų vie­tų. Pas mus at­va­žiuos iš ki­tur“, – svars­to ji. Iš 173 per­nai sky­riu­je su­si­tuo­ku­sių po­rų 21 tuok­tis ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sa­lė­je ne­pa­no­ro. Jie pa­si­rin­ko Tau­jė­nų bei Sie­si­kų dva­rus, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas.

 

At­spin­di sta­tis­ti­ka

 

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pra­ėju­siais me­tais įre­gist­ruo­tos 247 san­tuo­kos. Už­sie­ny­je re­gist­ruo­tų san­tuo­kų bu­vo 12. Mū­sų kraš­tie­čiai tuo­kė­si Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Če­ki­jo­je, An­ti­gvo­je ir Bar­bu­do­je, Ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Olan­di­jo­je, JAV ir Egip­te.

Baž­ny­čio­je su­si­tuo­kė 62 po­ros. Po­pu­lia­riau­sia mū­sų ra­jo­ne tuok­tis Tau­jė­nų baž­ny­čio­je. Čia vy­ko 13 ves­tu­vių. Ne ką ma­žiau Pa­bais­ko ir Pa­ši­lės baž­ny­čio­se – po 11. Tuo tar­pu mies­te esan­čios baž­ny­čios ves­tu­vi­nin­kus vi­lio­ja ma­žiau.

Uk­mer­gės šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią pa­si­rin­ko 5 po­ros, Uk­mer­gės švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je re­gist­ruo­ta dar ma­žiau san­tuo­kų.

San­tuo­kos bu­vo re­gist­ruo­ja­mos ne tik sa­vait­ga­liais. Šeš­ta­die­nį ves­tu­vėms rin­ko­si 72, penk­ta­die­nį – 61, ket­vir­ta­die­nį – 14, tre­čia­die­nį – 17, ant­ra­die­nį – 8 po­ros.

Pa­trauk­liau­si mė­ne­siai san­tuo­koms re­gist­ruo­ti bu­vo lie­pa (53), rug­pjū­tis (46), bir­že­lis (30), rug­sė­jis (19 po­rų).

Jau­niau­sias jau­ni­kis – 17 me­tų, vy­riau­sias – 68, jau­niau­sia nuo­ta­ka – 14, vy­riau­sia – 72.

Šei­mi­nės pa­dė­ties ne­nu­ro­dan­čią pa­var­dės for­mą pa­si­rin­ko 10 nuo­ta­kų, dvi­gu­bas pa­var­des – prie sa­vo pa­var­dės su­tuok­ti­nio pa­var­dę pri­jun­gė 8 mo­te­rys, mer­gau­ti­nes bei iki­san­tuo­ki­nes pa­var­des pa­si­li­ko 18 mo­te­rų, ki­tų tau­ty­bių vy­ro pa­var­des ėmė 15. Tra­di­ci­nes pa­var­des su lie­tu­viš­ka ga­lū­ne – 178 mo­te­rys. Vie­nas vy­ras pa­si­rin­ko žmo­nos pa­var­dę.

Mū­sų pi­lie­tės tuo­kė­si su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (3), Ita­li­jos (3), Ru­si­jos, Nor­ve­gi­jos, Len­ki­jos, Ny­der­lan­dų, Če­ki­jos ir Egip­to pi­lie­čiais. Vy­rai re­gist­ra­vo san­tuo­kas su Lat­vi­jos (2), Bel­gi­jos, Uk­rai­nos pi­lie­tė­mis. Su­si­tuo­kė vie­nas as­muo be pi­lie­ty­bės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų