Priklauso nebe nuo įstatymo, o nuo fantazijos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Populiariausia mūsų rajone tuoktis Taujėnų bažnyčioje. Gedimino Nemunaičio nuotr. Populiariausia mūsų rajone tuoktis Taujėnų bažnyčioje.

Ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si tvar­ka jau­na­ve­džiams su­tei­kė dar dau­giau lais­vės. Jei anks­čiau tuok­tis ga­li­ma bu­vo tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je gy­ve­na bent vie­nas iš po­ros, da­bar jau­na­ve­džiai ga­li lais­vai pa­si­rink­ti jiems pa­tin­kan­čią vie­tą bet ku­ria­me ša­lies kam­pe­ly­je.

 

Sei­mui pri­ėmus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, nuo lie­pos 10 die­nos san­tuo­ką su­da­ry­ti ga­li­ma bet ku­rio­je Lie­tu­vos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­go­je. Iki šios da­tos tai bu­vo ga­li­ma da­ry­ti tik sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je de­kla­ruo­ta jau­na­ve­džių ar jų tė­vų gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog po­rų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, no­rin­čių su­si­tuok­ti mū­sų ra­jo­ne, bū­da­vo ir anks­čiau. Į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių do­ku­men­tų pa­duo­ti at­vyk­da­vo jau­na­ve­džiai, no­rin­tys su­si­tuok­ti ko­kia­me nors dva­re, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je ar ki­to­je vie­to­je.

  1. Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog ne­re­tai tek­da­vo pa­aiš­kin­ti, kad tuok­tis sa­vi­val­dy­bė­je ga­li tik čia de­kla­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

 

Tek­da­vo pa­gud­rau­ti

 

Pa­va­duo­to­ja ma­no, kad to­kia pa­si­rin­ki­mo lais­vė yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Juk gy­ve­na­me vie­no­je ša­ly­je ir kliū­čių tuok­tis ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ne­tu­rė­tų bū­ti.

Mat anks­čiau ko­kio­je nors nu­si­žiū­rė­to­je vie­to­je su­si­tuok­ti no­rin­tys jau­na­ve­džiai vis tiek su­gal­vo­da­vo, kaip apei­ti šias Ci­vi­li­nio ko­dek­so su­da­ry­tas kliū­tis. Pa­vyz­džiui, ieš­ko­da­vo pa­žįs­ta­mų, tar­da­vo­si, kad šie leis­tų de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sei­mui pa­tvir­ti­nus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, lei­džian­čias tuok­tis bet ku­rio­je ša­lies vie­to­je, to­kių pa­gei­da­vi­mų jau su­lauk­ta ir Uk­mer­gė­je. Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, jog ne­se­niai į sky­rių krei­pė­si po­ra iš Vil­niaus ir iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą tuok­tis vie­no­je iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų.

 

Kvie­čia į ves­tu­ves

 

Pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kuo­met uk­mer­giš­kiai, no­rė­da­mi žie­dus su­mai­ny­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, pra­šo, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai vyk­tų kar­tu su jais ir juos su­tuok­tų. Bū­ta pra­šy­mų su­tuok­ti Mo­lė­tuo­se, Ni­do­je.

„Tie­siog kvie­čia į ves­tu­ves – ža­da, kad bū­si­me ir ap­gy­ven­din­ti, ir pa­mai­tin­ti. Ta­čiau ten­ka jiems pa­aiš­kin­ti, kad mes to da­ry­ti ne­tu­ri­me tei­sės – juos su­tuoks tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je jie duos ves­tu­vi­nę prie­sai­ką, spe­cia­lis­tai“, – pa­sa­ko­jo R. Jac­kū­nie­nė.

Ve­dė­ja sa­ko, kad kai ku­rio­se vie­to­se tuok­tis pla­nuo­jan­čių jau­na­ve­džių jie pra­šo pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad tam ne­pri­eš­ta­rau­ja tos vie­tos val­dy­to­jai, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Kar­tais jas rei­kia gau­ti iš se­niū­ni­jų, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų ar net miš­kų urė­di­jos miš­ki­nin­kų. R. Jac­kū­nie­nė aiš­ki­na, kad tai pri­klau­so nuo kon­kre­čios vie­tos.

 

Pa­tin­ka dva­rai ir so­dy­bos

 

Su­si­tuok­ti sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus sa­lė­je jau­na­ve­džiams kai­nuo­ja 20 eu­rų, o iš­vy­ko­je į bet ku­rią ki­tą ra­jo­no vie­tą nu­sta­ty­tas 60 eu­rų rin­klia­vos mo­kes­tis. 

Pa­klaus­ta, ar ne­si­bai­mi­na­ma, kad uk­mer­giš­kiai tuok­tis ga­li iš­si­laks­ty­ti į ki­tus ra­jo­nus ir kar­tu „iš­si­neš­ti“ šias pa­ja­mas, R. Jac­kū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad ne­ri­mo ne­jau­čia.

„Juk yra ir pas mus tam tin­ka­mų vie­tų. Pas mus at­va­žiuos iš ki­tur“, – svars­to ji. Iš 173 per­nai sky­riu­je su­si­tuo­ku­sių po­rų 21 tuok­tis ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sa­lė­je ne­pa­no­ro. Jie pa­si­rin­ko Tau­jė­nų bei Sie­si­kų dva­rus, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas.

 

At­spin­di sta­tis­ti­ka

 

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pra­ėju­siais me­tais įre­gist­ruo­tos 247 san­tuo­kos. Už­sie­ny­je re­gist­ruo­tų san­tuo­kų bu­vo 12. Mū­sų kraš­tie­čiai tuo­kė­si Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Če­ki­jo­je, An­ti­gvo­je ir Bar­bu­do­je, Ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Olan­di­jo­je, JAV ir Egip­te.

Baž­ny­čio­je su­si­tuo­kė 62 po­ros. Po­pu­lia­riau­sia mū­sų ra­jo­ne tuok­tis Tau­jė­nų baž­ny­čio­je. Čia vy­ko 13 ves­tu­vių. Ne ką ma­žiau Pa­bais­ko ir Pa­ši­lės baž­ny­čio­se – po 11. Tuo tar­pu mies­te esan­čios baž­ny­čios ves­tu­vi­nin­kus vi­lio­ja ma­žiau.

Uk­mer­gės šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią pa­si­rin­ko 5 po­ros, Uk­mer­gės švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je re­gist­ruo­ta dar ma­žiau san­tuo­kų.

San­tuo­kos bu­vo re­gist­ruo­ja­mos ne tik sa­vait­ga­liais. Šeš­ta­die­nį ves­tu­vėms rin­ko­si 72, penk­ta­die­nį – 61, ket­vir­ta­die­nį – 14, tre­čia­die­nį – 17, ant­ra­die­nį – 8 po­ros.

Pa­trauk­liau­si mė­ne­siai san­tuo­koms re­gist­ruo­ti bu­vo lie­pa (53), rug­pjū­tis (46), bir­že­lis (30), rug­sė­jis (19 po­rų).

Jau­niau­sias jau­ni­kis – 17 me­tų, vy­riau­sias – 68, jau­niau­sia nuo­ta­ka – 14, vy­riau­sia – 72.

Šei­mi­nės pa­dė­ties ne­nu­ro­dan­čią pa­var­dės for­mą pa­si­rin­ko 10 nuo­ta­kų, dvi­gu­bas pa­var­des – prie sa­vo pa­var­dės su­tuok­ti­nio pa­var­dę pri­jun­gė 8 mo­te­rys, mer­gau­ti­nes bei iki­san­tuo­ki­nes pa­var­des pa­si­li­ko 18 mo­te­rų, ki­tų tau­ty­bių vy­ro pa­var­des ėmė 15. Tra­di­ci­nes pa­var­des su lie­tu­viš­ka ga­lū­ne – 178 mo­te­rys. Vie­nas vy­ras pa­si­rin­ko žmo­nos pa­var­dę.

Mū­sų pi­lie­tės tuo­kė­si su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (3), Ita­li­jos (3), Ru­si­jos, Nor­ve­gi­jos, Len­ki­jos, Ny­der­lan­dų, Če­ki­jos ir Egip­to pi­lie­čiais. Vy­rai re­gist­ra­vo san­tuo­kas su Lat­vi­jos (2), Bel­gi­jos, Uk­rai­nos pi­lie­tė­mis. Su­si­tuo­kė vie­nas as­muo be pi­lie­ty­bės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

0 # Xiomara 2023-01-03 08:53
Ihan kuin olisit lukenut ajatukseni! Näytät tietävän tästä paljon, aivan kuin olisit kirjoittanut siihen kirjan tai jotain. Luulen, että voit tehdä muutaman kuvan ajaaksesi viestin hieman kotiin, mutta muuten tämä on upea blogi. Loistavaa luettavaa. Tulen varmasti takaisin.

My web page - Stephanie: https://www.askmeclassifieds.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=131783
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Margarito 2023-01-05 02:36
As the admin of this web site is working, no doubt very shortly it will be renowned, due
to its quality contents.

Also visit my page ... https://myeclass.academy: https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=559862
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Eloise 2023-01-05 09:01
Það er ekki í fyrsta skipti sem ég heimsæki þessa síðu í skyndi, ég heimsæki þessa vefsíðu daglega og fæ góðar upplýsingar héðan daglega.

Here is my web-site; https://yoaneye.com: https://yoaneye.com/index.php?action=profile;u=107
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Olen 2023-01-11 23:08
Þegar einhver skrifar ritgerð heldur hann/hún þeirri mynd af notanda í huga sínum að hvernig notandi geti verið meðvitaður um það. Þess vegna er þessi færsla framúrskarandi. Takk!

My blog :: steinefni litargardíNur: https://rijsat.com/forums/profile/rebbecamalm3446/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Bettie 2023-01-15 01:52
What's up, yeah this piece of writing is truly fastidious and I have learned lot of
things from it about blogging. thanks.

Also visit my page; โค้ดเครดิตฟรีกดรับเอง: https://proslot98.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-100/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mitchel 2023-01-16 17:39
Joku välttämättä auttoi tekemään kriittisiä viestejä, voin todeta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kävin verkkosivustollasi ja toistaiseksi? Yllätyin analyysistäsi, jonka teit luodaksesi tämän uskomattoman julkaisun. Upeaa työtä!

My web site :: https://moodlearabia.org/blog/index.php?entryid=6077: https://moodlearabia.org/blog/index.php?entryid=6077
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Scot 2023-01-22 04:20
I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.


My webpage ... acem.co: https://acem.co/blog/index.php?entryid=31216
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lela 2023-01-22 05:12
An outstanding share! I've just forwarded this ohto a co-worker who has been doing a little research on this.
And he in fact bought me breakfast brcause I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
Buut yeah, thanks for sspending the time to talk about this issue here on your web page.


Also visit my page - เครดิตฟรี 300 ยืนยัน บัตรประชาชน: https://freecredit1688.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-300/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kassie 2023-01-22 08:05
I do not even understand how I stopped up right here, however I thought this put up was once good.

I don't realize who you're however definitely you are going to a
well-known blogger if you aren't already. Cheers!


Check out myy webste โค้ดเครดิตฟรีกดรับเอง: https://freecredit1688.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Josie 2023-01-25 17:44
Please let me know if you're looing for a author for your weblog.
You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
If yoou ever want to take some of thhe load off, I'd
love to write some articles for your blog in exchange for a lknk back to mine.
Please shoot me an email if interested. Cheers!


Feel frre to surf tto my web page ... โปรสล็อตทุนน้อยฝาก10รับ100ล่าสุด: https://proslot98.com/%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81-10-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-100/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Demetrius 2023-01-27 20:02
Hey there, You have done a great job. I'll definitely digg
it and personally suggest to my friends. I'msure they'll be benefited from
this site.

Also visit my site: โปรสล็อต ฝาก
1 รับ 50: https://phoenix98.com/pro-slot-deposit-1-get-50/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Deangelo 2023-01-30 19:02
Halló þar. Ég fann bloggið þitt með msn. Þetta er mjög vel skrifuð grein. Ég mun tryggja að bókamerkja það og fara aftur til að lesa meira af gagnlegum upplýsingum þínum. Takk fyrir færsluna. Ég mun örugglega snúa aftur.

My blog - www.mazafakas.com: https://www.mazafakas.com/user/profile/1666152
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Rhonda 2023-01-30 20:37
Yes! Finally someone writes about Sisustussuunnittelu.

my webpage ... nova.Openglobalweb.org: https://nova.openglobalweb.org/blog/index.php?entryid=88
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Brigette 2023-01-31 05:39
I like it when individuals come together and share ideas.

Great site, continue the good work!

Also visit my blog :: Carin: https://xn--h1aaidx.xn--p1ai/user/BiancaKaawirn95/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų