Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai pa­si­rai­to­jo ran­ko­ves ko­vo­je su pik­tnau­džiau­jan­čiais pa­ra­mos pra­šy­to­jais.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

So­cia­li­nė pa­ra­ma vie­niems – iš­gy­ve­ni­mas, ki­tiems – pa­pil­do­mos pa­ja­mos.

Ša­lies Vy­riau­sy­bė yra iš­lei­du­si nu­ta­ri­mą, ku­riuo re­mian­tis sa­vi­val­dy­bė su­tei­kia fi­nan­si­nę pa­ra­mą už­sie­ny­je mi­ru­sių pi­lie­čių pa­lai­kams par­vež­ti.

Lė­šos mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­siems lai­ki­nai yra iš­mo­ka­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kus duo­me­nis apie iš­mo­kas, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja grąži­na šias lė­šas. Kom­pen­suo­ja­ma pa­pras­tai yra kar­tą per ket­vir­tį.

Pa­gal sa­vi­val­dos įsta­ty­mą apie šių lė­šų pa­nau­do­ji­mą spren­džia ir jas pa­skirs­to ra­jo­no ta­ry­ba.

Žodžiu paramą nepriklausomai spaudai ir laisvam žodžiui deklaruojantys Seimo nariai, prireikus tą įrodyti darbais – neria į krūmus. Šį mėnesį turėta svarstyti Pridėtinės vertės įstatymo (PVM) pataisa, kuria ketinta sugrąžinti spaudai lengvatinį šio mokesčio tarifą, įstrigo parlamentarų stalčiuose.

 

Gintaras TOMKUS

„Vakarų ekspreso“ vyr. redaktorius

 

Lat­vi­jo­je, Daug­pi­ly­je, sa­vait­ga­lį vy­kęs tarp­tau­ti­nis ma­dos ir ta­len­tų fes­ti­va­lis sėk­mę at­ne­šė Uk­mer­gės mo­de­liams. Ma­dos stu­di­jos vai­kai ir jau­nuo­liai pel­nė ne vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ga­bi­ja, Lau­ra, Ema ir ma­žo­ji Va­ne­sa iš kon­kur­so Lat­vi­jo­je grį­žo pa­si­puo­šu­sios prin­ce­sių ka­rū­no­mis.

Ver­slas, su­si­jęs su ant­ka­pi­niais pa­min­klais, ga­li pa­si­ro­dy­ti tvir­tas kaip ir pats ak­muo. Ne­pa­ju­di­na­mas jo­kių kri­zių. Juk sun­kme­tis ar ne, žmo­nės – mir­tin­gi. O gy­vie­ji sa­vo pa­rei­ga lai­ko ka­pus pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau pa­min­klų ga­min­to­jai sa­ko, kad į kai­nas pas­ta­ruo­ju me­tu pir­kė­jai pra­dė­jo dai­ry­tis ati­džiau.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­vy­das Pu­čins­kas sa­ko, kad iš be­veik šim­to pa­min­klų pa­vyz­džių klien­tas ga­li iš­si­rink­ti pre­kę pa­gal sa­vo ki­še­nę.

Tra­giš­ki 1991 me­tų sau­sio 13-osios įvy­kiai Lie­tu­vo­je kas­met mi­ni­mi kaip Lais­vės gy­nė­jų die­na. Tuo­met prie te­le­vi­zi­jos bokš­to Vil­niu­je nuo so­vie­ti­nės ka­riuo­me­nės pa­jė­gų žu­vo 14, per 600 tai­kių žmo­nių bu­vo su­žeis­ta.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo – gėlių ir žvakelių jūra.

 

Šie­met su­kan­ka 70 me­tų nuo ta­da, kai pir­mie­ji trem­ti­nių eše­lo­nai iš Lie­tu­vos pa­su­ko link Šiau­rės – į So­vie­tų Są­jun­gos gi­lu­mą. 1941-ųjų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo ma­si­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mai – to­ta­lus mū­sų tau­tos nai­ki­ni­mas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to cen­tre eis­mas bu­vo už­da­ry­tas – prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko  pir­mų­jų trė­mi­mų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti skir­tas ren­gi­nys.

 

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai – Va­sa­rio 16-ajai – uk­mer­giš­kiai sky­rė vie­ną tra­di­ci­nį, o vie­ną – vi­siš­kai nau­ją ren­gi­nį.

Tra­di­ciš­kai jau ke­lio­li­ka me­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės die­ną ren­gia­mas res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas Pa­bais­kas – Uk­mer­gė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo gėlių padėjo ir policijos pareigūnai.

 

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre vy­ko Že­mės die­nos šven­tė.

 

Smagiai paminėta Žemės diena.

Ge­gu­žės 9-ąją mi­nė­tos Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos 66-osios me­ti­nės. Ta pro­ga drau­gėn kas­met su­si­bu­ria ka­ro ve­te­ra­nai. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rius ne­gai­les­tin­gai re­ti­na lai­kas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­pi­nė­se žu­vu­siuo­sius pa­ger­bė ka­ro ve­te­ra­nai ir sve­čiai.

Puslapis 850 iš 961

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų