Ar­tė­ja nau­jo­jo dau­gia­bu­čio, esan­čio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, įkur­tu­vės. Į na­mo pu­sę vil­tin­gai žval­go­si apie tris šim­tus so­cia­liai rem­ti­nų uk­mer­giš­kių šei­mų, įtrauk­tų į są­ra­šą so­cia­li­nį būs­tą gau­ti. Na­me – ke­tu­rias­de­šimt bu­tų. Jų da­ly­bų klau­si­mą ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis spręs spe­cia­li sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ko­mi­si­ja spren­džia gal­vo­sū­kį – kaip ke­tu­rias­de­šimt pa­da­lin­ti iš tri­jų šim­tų. Dvi­de­šimt ke­tu­ri bu­tai – so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, de­šimt – as­me­nims, gy­ve­nan­tiems būs­tuo­se, tu­rin­čiuo­se šei­mi­nin­kus ir lau­kian­čius ei­lės at­si­im­ti jiems pri­klau­san­tį būs­tą. Še­šis bu­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė pa­lik­ti kol kas ne­ap­gy­ven­din­tus – kaip sa­vi­val­dy­bės re­zer­vi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų fon­dą. Būs­tai bū­tų skir­ti as­me­nims, ku­rie jo ne­te­ko dėl ne­lai­mių. Juos gau­ti ga­li ti­kė­tis ir pa­ti­rian­čios smur­tą šei­mos. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė iš­nuo­mo­ti būs­tą dirb­ti į mū­sų ra­jo­ną at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams. Taip į Uk­mer­gę ma­no­ma pri­si­vi­lio­ti kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tus.

 

 

So­cia­li­nį būs­tą ap­žiū­rė­jo ra­jo­no va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai.

 

Ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo UAB „Izo­ba­ra“ va­do­vas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius ta­ry­bos na­riams pa­sa­ko­jo apie būs­to pri­va­lu­mus.
Au­to­rės nuotr.

Pir­ma­sis ko­mi­si­jos, su­da­ry­tos iš pen­kio­li­kos ta­ry­bos bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų, po­sė­dis įvy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę. Šios ko­mi­si­jos na­rys, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, kad svars­ty­tas bu­tų da­ly­bų klau­si­mas kol kas be re­zul­ta­tų – ko­mi­si­ja sa­vo spren­di­mo ne­pa­tei­kė. Ki­tas ko­mi­si­jos po­sė­dis įvyks šį ket­vir­ta­die­nį.

„Ap­ta­rė­me kan­di­da­tus į nau­juo­sius bu­tus, su kai ku­riais iš jų su­si­ti­ko­me. Ta­čiau ki­lo įvai­rių ne­aiš­ku­mų, mat ne vi­si jie pa­tei­kė rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus“, - sa­ko K. Lu­ko­še­vi­čius. Skirs­ty­da­mi bu­tus ko­mi­si­jos na­riai pir­miau­sia ža­da žiū­rė­ti ei­liš­ku­mo, nes tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu. Anot spe­cia­lis­to, yra de­šimt ir dau­giau me­tų ei­lė­je sto­vin­čių. Ki­ti svar­būs kri­te­ri­jai – kan­di­da­to tur­tas ir pa­ja­mos.

„Lai­ky­si­mės so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo prin­ci­po – žiū­rė­si­me, kad būs­tu bū­tų ap­rū­pin­ti as­me­nys iš še­šių su­da­ry­tų gy­ven­to­jų gru­pių są­ra­šų – jau­nos šei­mos, naš­lai­čiai ar ne­te­kę tė­vų glo­bos, gau­sios šei­mos, ne­įga­lūs as­me­nys ir ki­ti“, - ti­ki­na K. Lu­ko­še­vi­čius.

Ši­lu­mos pa­vy­dės kai­my­nai

Dau­gia­bu­čio sta­ty­bos ran­go­vas – UAB „Izo­ba­ra“ na­mo sta­ty­bas ža­da už­baig­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis. Dar­bus dar ver­tins nuo­la­ti­nė sta­ty­bų ko­mi­si­ja. UAB „Izo­ba­ra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius sa­ko, kad ke­lios tech­ni­nės ko­mi­si­jos na­mą jau ap­žiū­rė­jo. Bu­vo at­lik­tas ener­ge­ti­nis na­mo au­di­tas, ku­rio iš­va­dos tu­rė­tų džiu­gin­ti bū­si­mus gy­ven­to­jus.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti apie tiks­lias šil­dy­mo kai­nas, bet pa­gal at­lik­tą ener­ge­ti­nį au­di­tą kai­na tu­ri bū­ti la­bai ma­ža“, - tei­gia jis. Ši­lu­ma, pa­sak J. Ar­ma­na­vi­čiaus, šio na­mo gy­ven­to­jams kai­nuos apie 20 pro­cen­tų ma­žiau nei ša­li­mais sto­vin­čių na­mų. Bu­tuo­se įreng­ti ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai, tai­gi gy­ven­to­jai ši­lu­mą ga­lės re­gu­liuo­ti in­di­vi­du­a­liai.

3485 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čia­me na­me – ke­tu­rias­de­šimt bu­tų. Nau­din­gas plo­tas už­ima 2538, gy­ve­na­ma­sis – 1588 kvad­ra­ti­nius met­rus. Di­džiau­si – tri­jų kam­ba­rių, 94 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­tai. Na­me įreng­ta dvi­de­šimt dvie­jų ir po de­šimt vie­no ir tri­jų kam­ba­rių bu­tų. Vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to sa­vi­kai­na šia­me būs­te įver­tin­ta 3426 li­tais. Į šią kai­ną įtrauk­tos ir lė­šos na­mo ap­lin­kai su­tvar­ky­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms, ša­li­gat­viams įreng­ti.

Pir­ma­ja­me na­mo aukš­te esan­tys bu­tai pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems – iš­pla­tin­tos lau­ko ir vi­daus du­rys, tu­a­le­tas pri­tai­ky­tas įva­žiuo­ti ne­įga­lio­jo ra­tu­kais.

Na­mą pa­sta­ty­ti kai­na­vo 8,7 mi­li­jo­no li­tų. Vi­sos iš­lai­dos pa­deng­tos vals­ty­bės pi­ni­gais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate mūsų Eurovizijos atstovo galimybes?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų