Atliekų konteineriams maudynės nepadeda

Pur­vi­nas, ap­lū­žęs, iš mai­šų by­ran­čio­mis šiukš­lė­mis ap­krau­tas kon­tei­ne­ris, apie ku­rį su­kio­ja­si pul­kas var­nų... To­kį vaiz­dą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne vie­no­je kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­je. Ko­mu­na­li­nin­kai sa­ko, jog šias te­ri­to­ri­jas bent aki­mir­ką iš­lai­ky­ti tvar­kin­gas ne­įma­no­ma.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Apdergti konteineriai "dušo" nemato...

Šiukš­lių kon­tei­ne­rius mėgs­ta ne tik var­nos. Juo­se be­si­kni­san­tys ir „gė­ry­bių“ ieš­kan­tys as­me­nys – ir­gi įpras­tas re­gi­nys. Jiems nė mo­tais pa­ra­zi­tai ar smar­vė, ku­riai plis­ti va­sa­ros karš­čiai itin pa­lan­kūs.

To­ji smar­vė ir ne­tvar­ka – di­de­lis ne­ma­lo­nu­mas gy­ve­nan­tie­siems ša­lia šių aikš­te­lių. Žmo­nės ne tik dėl kva­po, bet ir dėl zu­jan­čių mu­sių ne­ga­li net lan­go at­si­da­ry­ti. „Prie mū­sų na­mo sto­vi trys kon­tei­ne­riai. Vie­nas ap­lau­žy­tas, vie­nas iš­vis ne­už­si­da­ro, o dar kai at­ei­na „bom­žai“ ir iš­kra­to, smar­vė ne­įma­no­ma“, – pa­sa­ko­jo vie­na Del­tu­vos gat­vės gy­ven­to­ja. La­biau­siai ji ste­bė­jo­si tuo, kad ap­šnerkš­tų, at­lie­ko­mis ap­li­pu­sių kon­tei­ne­rių nie­kas ne­plau­na. Tei­ra­vo­si, kas tu­rė­tų tai da­ry­ti.

Pa­sak Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos, eko­lo­gės Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, kon­tei­ne­rių prie­žiū­ros tvar­ka nu­ma­ty­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­se At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lė­se. Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius pri­va­lo­ma dez­in­fe­kuo­ti ir plau­ti, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra yra 10 laips­nių ši­lu­mos ir aukš­tes­nė, ne re­čiau kaip kar­tą per mė­ne­sį. Pa­va­duo­to­ja sa­ko, jog šių tai­syk­lių pri­va­lo lai­ky­tis at­lie­kų su­rin­ki­mo pa­slau­gą Uk­mer­gės ra­jo­ne tei­kian­tis ope­ra­to­rius, ku­ris taip pat pri­žiū­ri ir va­lo kon­tei­ne­rių aikš­te­lių te­ri­to­ri­ją.

Bui­ti­nes at­lie­kas mū­sų ra­jo­ne su­ren­ka UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Jos dar­buo­to­jai rū­pi­na­si ir kon­tei­ne­rių sa­ni­ta­ri­ne-hi­gie­ni­ne būk­le. Įmo­nės di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas pa­sa­ko­jo, jog mies­te ir ra­jo­ne yra apie 300 kon­tei­ne­rių. Jie plau­na­mi vie­to­je ar­ba kai ku­rie par­si­ve­ža­mi iš­šva­rin­ti į įmo­nės te­ri­to­ri­ją, dez­in­fe­kuo­ja­mi chlor­kal­kė­mis.

Pa­si­tei­ra­vus apie šių dar­bų pe­ri­odiš­ku­mą, di­rek­to­rius tars­te­lė­jo, jog šie­met kon­tei­ne­riai dar ne­bu­vo va­ly­ti. Ta­čiau sa­ko, kad tai tu­ri bū­ti at­lik­ta bū­tent šiuo me­tų lai­ku. Be to, anot pa­šne­ko­vo, iš­plau­ti ir iš­de­zin­fe­kuo­ti kon­tei­ne­riai il­gai kaip nau­ji ne­už­si­bū­na: pa­sta­čius šva­rų, jau ki­tą die­ną jis į to­kį ga­li bū­ti ne­be­pa­na­šus. Ne vi­si „pa­ste­bi“, kad me­ta­mos šiukš­lės iš­si­taš­kė, kai ku­rie mai­šus pa­lie­ka tie­siog aikš­te­lė­je. O „lo­bių“ to­se dė­žė­se ieš­kan­čių ir vis­ką iš­drabs­tan­čių be­na­mių juk taip pat ne­iš­vai­ky­si...

Už­tat kiek pa­ma­žė­jo as­me­nų, ne­leis­ti­nai be­si­nau­do­ju­sių ne sa­vo kon­tei­ne­riais. Su­tar­ties su at­lie­kų ve­žė­ju ne­su­da­rę gy­ven­to­jai, at­si­kra­tan­tys jų ben­druo­se dau­gia­bu­čių kon­tei­ne­riuo­se, ne­se­niai raš­te­liais bu­vo in­for­muo­ti apie ga­li­mą at­sa­ko­my­bę ir bau­dą. Juo­se taip pat per­spė­ta apie ne­leis­ti­ną sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kų iš­me­ti­mą. V. No­vo­sio­lo­vo tei­gi­mu, po­ky­čių su­lauk­ta: į „Uk­mer­gės ver­smę“ krei­pė­si ke­le­tas nau­jų klien­tų – in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kų, pa­gei­dau­jan­čių su­da­ry­ti su­tar­tį dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo. Jiems pa­rū­pin­ta šiukš­lių kon­tei­ne­rių.

„Iš­si­gan­do, kad ga­li bū­ti nu­baus­ti, – sa­ko di­rek­to­rius, – nors dau­gu­ma vis tiek me­ta šiukš­les į jiems ne­pri­klau­san­čius kon­tei­ne­rius.“ Apie pas­ta­ruo­sius, at­ve­žu­sius ir iš­me­tu­sius mai­šus, kar­tais pra­ne­ša pa­tys gy­ven­to­jai, įsi­dė­mė­ję au­to­mo­bi­lio nu­me­rius. Anot pa­šne­ko­vo, bū­tent pa­gal juos ne­sun­ku su­ras­ti pa­žei­dė­ją.

Kas to­liau teiks at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gą, plaus kon­tei­ne­rius ir pri­žiū­rės jų aikš­te­les, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti po ku­rio lai­ko. Jau pa­skelb­tas kon­kur­sas iš­si­aiš­kin­ti at­lie­kų su­rin­kė­ją Uk­mer­gės ra­jo­ne. Pa­sak V. Gra­baus­kie­nės, kon­kur­so vo­kai bus at­plėš­ti lie­pos 16 die­ną.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų