Bulviakasis prognozuoja žemas kainas

Pra­si­dė­jęs bul­via­ka­sis ža­da ge­rų re­zul­ta­tų ir ūki­nin­kams, ir pir­kė­jams. Pil­ni aruo­dai – džiaugs­mas žem­dir­biams. Per­pil­dy­ta rin­ka mū­sų ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se reiš­kia že­mas bul­vių kai­nas. O tai – ge­ra ži­nia pir­kė­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Bulviakasis jau prasidėjo.

Bul­via­ka­sis spar­čiai įsi­bė­gė­ja Del­tu­vos se­niū­ni­jos ūki­nin­ko Vac­lo­vo Ra­ku­čio lau­kuo­se. Bul­ves jis au­gi­na be­ne ket­vir­tį am­žiaus. Ne­ma­žai veis­lių iš­ban­dęs, nau­jo­vių sa­vo ūky­je įdie­gęs ūki­nin­kas įsi­ti­ki­nęs – kad ir ko­kių prie­mo­nių  im­tu­mei­si, vis tiek vi­suo­met pir­mu smui­ku gro­ja gam­ta.

40 hek­ta­rų bul­vė­mis kas­met ap­so­di­nan­tis ūki­nin­kas da­lį plo­to ski­ria anks­ty­vo­sioms veis­lėms.

Šią sa­vai­tę bul­via­ka­sį pra­dė­jęs V. Ra­ku­tis pri­ėjo prie iš­va­dos, kad va­sa­ra bu­vo pa­lan­ki – iš hek­ta­ro bul­via­ka­sė pri­rau­sia dau­giau kaip 30 to­nų.

Dėl ši­lu­mos ir drėg­mės da­lis jų, ver­ti­nant pa­gal stan­dar­tus, net per­au­go. Po 700 gra­mų sve­rian­čios bul­vės la­bai ne­džiu­gi­na, kai gal­vo­ji apie jų re­a­li­za­ci­ją.

V. Ra­ku­čio prog­no­zės: bul­vių kai­na šie­met svy­ruos apie 40 cen­tų už ki­log­ra­mą. Pa­na­šiom kai­nom par­da­vė pir­mą­jį der­lių į ūkį at­va­žia­vu­siems su­pir­kė­jams. Jis ma­no, kad pir­mo­je ru­dens pu­sė­je, kai jas kuo grei­čiau steng­sis par­duo­ti ne­tu­rin­tie­ji tin­ka­mų san­dė­lių, ki­log­ra­mo kai­na ga­li „iš­tirp­ti“ net iki 20 cen­tų.

 

Tur­gu­je – bran­giau

 

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne esan­čia­me tur­ge­ly­je pre­kiau­jan­tis vy­riš­kis par­duo­da­mas bul­ves iš­rū­šia­vo į tris dė­žes. Di­džiau­sios – „ce­pe­li­ni­nės“ – po 1 li­tą, vi­du­ti­nės – 80, o ma­žiau­sių ki­log­ra­mas – 60 cen­tų. Per­kant di­de­lių bul­vių di­des­nį kie­kį, kai­ną ža­dė­jo skai­čiuo­ti po 80 cen­tų. „Pi­giau ne­iš­ei­na – už­au­gint kai­nuo­ja, ku­ras į tur­gų at­vežt kai­nuo­ja“, – ne­nu­si­lei­do be­si­de­ran­tiems pir­kė­jams.

To­kia pa­ti kai­na kol kas lai­ko­si ir cen­tri­nė­je tur­ga­vie­tė­je. Bul­ves par­duo­dan­tis ūki­nin­kas iš At­ko­čių tei­gia pa­va­sa­rį pa­so­di­nęs tik hek­ta­rą, tai­gi ir la­bai nu­si­pi­gin­ti ne­lin­kęs. Pi­giau par­duo­da tik per­kant mai­šais ar­ba ne­stan­dar­ti­nes bul­ves. Tu­rin­tis ne­di­de­lį kie­kį pro­duk­ci­jos ūki­nin­kas ti­ki­si grei­tai par­duo­ti.

Ne­ma­žai ūki­nin­kų klien­tų ieš­ko re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ pus­la­piuo­se. Dau­gu­ma jų už di­de­lių bul­vių ki­log­ra­mą pra­šo po 60 cen­tų. Vie­nas Tau­jė­nų ūki­nin­kas siū­lo už 50 cen­tų. „Bul­vės di­de­lės, gra­žios. Ko­kius še­šis mai­šus at­vež­čiau ir į na­mus. Jei pirk­si­te ma­žiau, teks pa­lauk­ti – kai su­si­da­rys pa­na­šus kie­kis, pri­sta­ty­siu“, – sa­ko par­da­vė­jas.

 

Bul­vė ga­li pa­bran­gti

 

Lie­tu­vos dar­žo­vių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios apie 70 ša­lies ūki­nin­kų, di­rek­to­rė Zo­fi­ja Ci­ron­kie­nė sa­ko, kad bul­vių der­lių šie­met ga­li­ma ver­tin­ti kaip ge­rą kie­ky­bi­niu at­žvil­giu.

Bul­vių pa­siū­la ša­ly­je iš­au­go ne tik dėl pa­lan­kių kli­ma­ti­nių są­ly­gų. Anot Z. Ci­ron­kie­nės, ke­le­tą me­tų iš ei­lės pa­si­lai­kius aukš­toms bul­vių su­pir­ki­mo ir par­da­vi­mo kai­noms, dau­ge­lis au­gin­to­jų sku­bė­jo di­din­ti plo­tus.

Ta­čiau bul­vių kai­na pri­klau­so ir nuo pa­siū­los bei po­rei­kio san­ty­kio kai­my­ni­nė­se ša­ly­se.

Nors šiuo me­tu jau­čia­mas su­ma­žė­jęs lie­tu­viš­kų bul­vių eks­por­to į Ru­si­ją po­rei­kis, prog­no­zuo­ti, kad šie­met jas pirk­si­me la­bai pi­giai, ne­ver­tė­tų. Pa­čių Ru­si­jos ūki­nin­kų iš­au­gin­tos bul­vės ga­li ne­ten­kin­ti tos ša­lies var­to­to­jų ko­ky­bi­niu po­žiū­riu. „Ten dar trūks­ta ko­ky­bės, ku­rios no­ri var­to­to­jas. Bul­vė tu­ri bū­ti gra­ži, be aku­čių. O to­kias ga­li­ma iš­au­gin­ti tik iš ge­ros sėk­los, ku­rios kai­my­nai dar sto­ko­ja“, – sa­ko aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė. Čia spra­gą rin­ko­je ga­lė­tų už­pil­dy­ti lie­tu­viš­kos bul­vės.

Ji ne­lin­ku­si di­de­liais kon­ku­ren­tais lai­ky­ti ir Len­ki­jos bul­vių au­gin­to­jų. Ko­ky­biš­ka pro­duk­ci­ja, ten­ki­nan­ti Va­ka­rų Eu­ro­pos per­dir­bė­jus ir pre­ky­bos tin­klus, šie­met Len­ki­jo­je te­su­da­ro 20 pro­cen­tų vi­sų ten iš­au­gin­tų.

 

Per ke­le­tą me­tų – pi­giau­sios

 

„Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis sa­ko, kad jų par­duo­tu­vė­se švie­žio­mis lie­tu­viš­ko­mis bul­vė­mis pre­kiau­ja­ma nuo lie­pos vi­du­rio.

At­si­vež­ti­nių bul­vių pir­kė­jams ne­siū­lo. Kai rin­ka už­pil­dy­ta ša­ly­je, nė­ra pra­smės ieš­ko­ti ki­tur. Be to, pir­kė­jai la­biau mėgs­ta lie­tu­viš­kas pre­kes.

Ir su­pir­ki­mo, ir par­da­vi­mo kai­nos, pa­sak D. Ry­liš­kio, ge­ro­kai ma­žes­nės nei per­nai. „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se bul­vių ki­log­ra­mas šiuo me­tu kai­nuo­ja nuo 85 iki 95 cen­tų. Per­nai jos bu­vo du­kart bran­ges­nės.

Ne­prog­no­zuo­ja pre­ky­bi­nin­kai ir jų bran­gi­mo.

„Va­sa­rą bul­vės bu­vo lin­ku­sios pū­ti, ta­čiau da­bar to ne­pa­ste­bi­me“, – sa­ko jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų