Dalyvavo Prezidento gimtadienyje + video

Sek­ma­die­nį Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ti­nė­je bu­vo iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos pir­mo­jo ša­lies pre­zi­den­to 138-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Ši šven­tė – pa­kan­ka­mai nau­jas, ta­čiau vis ryš­kes­nių spal­vų kas­met įgy­jan­tis mū­sų ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Svarbiausi svečiai – Antanas Smetona su žmona.

 

 

Prezidento gim­ta­die­nio mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo A. Sme­to­nos tė­viš­kė­je, Užu­lė­ny­je, vie­to­je, kur sto­vė­jo jo gim­ta­sis na­mas. Čia svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la, ra­jo­no va­do­vas Al­gir­das Ko­pūs­tas, iš­kil­min­gai pa­kel­ta vė­lia­va. Ren­gi­ny­je pa­svei­kin­ti ir tra­di­ci­nio dvi­ra­čių žy­gio da­ly­viai, tą­dien at­my­nę į pre­zi­den­to tė­viš­kę net iš Uk­mer­gės.

Po to šven­tė per­si­kė­lė į Užu­gi­rio kraš­to mu­zie­jaus, ku­ria­me vei­kia ir pra­di­nė mo­kyk­la, kie­mą. To me­to spau­do­je skelb­ta, kad 1935 me­tais čia pa­sta­ty­ta pra­di­nė mo­kyk­la bu­vo pa­ti mo­der­niau­sia ir gra­žiau­sia Lie­tu­vo­je. Jau tuo­met jo­je bu­vo įreng­tas cen­tri­nis šil­dy­mas, tu­a­le­tai ir net du­šai. Sa­ko­ma, kad mo­kyk­los sta­ty­ba rū­pi­no­si pats A. Sme­to­na.

 

08-14-1_straipsnio_2_nuotr

Pir­mąja po­nia tituluota Vi­li­ja Šabunkaitė-Poš­kie­nė.


 

Mo­kyk­los pa­sta­to, ku­ris da­bar pri­klau­so Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui, kie­me su­reng­ta te­at­ra­li­zuo­ta A. Sme­to­nos gim­ta­die­nio puo­ta. Jos cen­tre pa­grin­di­niai per­so­na­žai – An­ta­nas Sme­to­na ir pre­zi­den­tie­nė So­fi­ja Sme­to­nie­nė.

Ju­bi­lia­tą pa­svei­ki­no gau­sus bū­rys žo­dį tar­ti pa­no­ru­sių sve­čių – įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, bū­re­lių na­rių. Kal­bė­jo Lie­tu­vos ka­ta­li­kių mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jos, tau­ti­nin­kų, vie­tos ben­druo­me­nės at­sto­vai, kle­bo­nas ir net vieš­nia iš Bos­to­no lie­tu­vių ben­druo­me­nės.

 

08-14-1_straipsnio_3_nuotr

Šventės vedėjai Vaidutė Sakolnikienė ir Vidmantas Krikštaponis.

 


 

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ir pats gim­ta­die­nio kal­ti­nin­kas.

Ki­tas per­so­na­žas – re­dak­to­rius – su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė spe­cia­liai ta pro­ga iš­leis­tą laik­raš­tį „Sme­to­niš­kos ži­nios“. Kiek­vie­nas, ne­pa­gai­lė­jęs dvie­jų li­tų, jį ga­lė­jo įsi­gy­ti. Šia­me laik­raš­ty­je, anot lei­dė­jų, vi­sa me­džia­ga au­ten­tiš­ka – pa­im­ta iš tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos laik­raš­čių ir žur­na­lų.

Sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi pa­tie­ka­lais, ku­riuos la­biau­siai mė­go A. Sme­to­na, – šal­ti­barš­čiais, sil­ke, gar­džiu varš­kės pa­gar­du, taip pat jau šių die­nų Tau­jė­nų kraš­to tra­di­ci­niu pa­tie­ka­lu – žir­nių ko­še.

 

08-14-1_straipsnio_4_nuotr

Viešnios pasipuošė neįprastai.


 

La­bai sma­gus šven­tės mo­men­tas, į ku­rį ga­lė­jo pa­si­ner­ti kiek­vie­nas, – prieš­ka­rio dra­bu­žiai. Ra­gin­ta pa­si­puoš­ti pa­gal to me­to ma­das. Daug uk­mer­giš­kių ir vieš­nių iš ki­tų mies­tų taip ir pa­da­rė. Tai bu­vo pui­ki pro­ga pa­si­do­mė­ti prieš­ka­rio lai­kų dra­bu­žių kir­pi­mais, ma­din­go­mis de­ta­lė­mis.

Ka­dan­gi prieš­ka­riu bu­vo la­bai po­pu­lia­rūs įvai­rūs gro­žio kon­kur­sai, neap­si­ei­ta be jų ir šį­kart – iš­rink­ta ir ap­do­va­no­ta gra­žiau­sia Užu­gi­rio kie­mo po­nia.

 

08-14-1_straipsnio_5_nuotr


 

No­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­si­žval­gy­ti ir po Užu­gi­rio kraš­to mu­zie­jų. Čia eks­po­nuo­tos ke­lios pa­ro­dos. Vie­no­je – nuo­trau­kos, ku­rio­se įam­žin­tas pir­ma­sis ša­lies pre­zi­den­tas, ki­to­je – Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos na­rių su­rink­ti me­džiok­lės tro­fė­jai. Di­džio­ji da­lis nuo­la­ti­nių mu­zie­jaus eks­po­na­tų – šio kraš­to gy­ven­to­jų bui­ty­je nau­do­ti daik­tai.

Vie­ni iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – M. K. Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­das – pa­do­va­no­jo jau­ni­mo te­at­ro ak­to­rių an­sam­blio „Be gri­mo“ kon­cer­tą.

 

08-14-1_straipsnio_6_nuotr


 

Or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad ki­tą­met A. Sme­to­nos gim­ta­die­nis bus dar iš­ki­les­nis, nes vyks šiuo me­tu res­tau­ruo­ja­ma­me, už ke­lių ki­lo­met­rų nuo jo gim­ti­nės esan­čia­me An­ta­no Sme­to­nos dva­re.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų