Daugiabučiai išrikiuoti renovacijai

Nau­ja dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­nu­siais, kaip ji bus vyk­do­ma, su­si­rin­ko ke­li šim­tai uk­mer­giš­kių.

Gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo nau­jas mo­de­lis – „Dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma“.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo VšĮ „Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros“, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vai ir spe­cia­lis­tai. Su­si­rin­ku­sie­ji pa­tei­kė daug klau­si­mų. Jiems aiš­kin­ta, kad nau­jo­jo mo­de­lio es­mė – tai, kad būs­to sa­vi­nin­kams ne­rei­kia pri­si­im­ti jo­kių or­ga­ni­za­ci­nių ir kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų bei pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ri­zi­kos. Tai re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės rei­ka­las.

Re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams Vy­riau­sy­bė ža­da kom­pen­suo­ti 40 pro­cen­tų at­lik­tų dar­bų iš­lai­dų. Pro­gra­mą re­mia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Jos fi­nan­suo­to­ju mi­nis­te­ri­ja pa­si­rin­ko Šiau­lių ban­ką.

Šio pro­jek­to at­skai­tos taš­kas – dau­gia­bu­čio na­mo ener­gi­jos su­nau­do­ji­mas. Svar­biau­sia, kad jis bū­tų tik­rai la­bai ne­efek­ty­vus – šil­dy­mo kvad­ra­ti­niam met­rui per me­tus su­var­to­tų ne ma­žiau kaip150 kWh. Pa­sak spe­cia­lis­tų, tik to­kiu at­ve­ju re­no­va­ci­ja bū­tų efek­ty­vi. Pa­grin­di­nis sie­kis – su­ma­žin­ti su­var­to­tą ši­lu­mos kie­kį iki 90 kWh.

Ener­gi­jos są­nau­das su­ma­ži­nus 40 pro­cen­tų, iš su­tau­py­tų lė­šų bus den­gia­ma pa­sko­la re­no­va­ci­jai.

Ki­taip ta­riant, gy­ven­to­jai ir to­liau už šil­dy­mą mo­kės pa­na­šias su­mas kaip iki šiol, ta­čiau tvir­tai ži­nos – tai truks ne­am­ži­nai. Po ke­lio­li­kos me­tų in­ves­ti­ci­ja ga­liau­siai at­si­pirks.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Ša­lies sa­vi­val­dy­bės, tarp jų ir Uk­mer­gės, jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nų iš­eik­vo­jan­čių dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus.

Ne­pai­sant vi­sų at­ran­kos kri­te­ri­jų, sva­riau­sias – gy­ven­to­jų su­ti­ki­mas. Vyk­dant ban­kų rei­ka­la­vi­mus, re­no­va­ci­jai tu­rė­tų pri­tar­ti 60 pro­cen­tų gy­ven­to­jų. Ka­dan­gi be­veik vi­sus at­rink­tus na­mus ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis, jis ir vyk­dė ap­klau­są.

Re­no­vuo­ti būs­tą su­ti­ko 28 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Tai pa­ra­šais pa­tvir­ti­no Miš­kų 46, 48, 50, 56, 58, Jau­ni­mo 15, 52, 54, 56, 57, 58, J. Ba­sa­na­vi­čiaus 9, 12, Del­tu­vos 10, 10A, Li­nų 12, 14, Pi­vo­ni­jos 5B, Vil­niaus 98A, Mai­ro­nio 4, V. Ku­dir­kos 8, Baž­ny­čios 3, Aly­vų 3 gat­vių na­mų gy­ven­to­jai. Pa­raiš­kas pa­tei­kė ir Šven­tu­pės Švie­sos 1, 3, 5 bei Dar­bo 7 gat­vių bei Del­tu­vos A.Vie­nuo­lio 6 gy­ven­to­jai.

Pa­sak Uk­mer­gės bū­tų ūkio di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus, lai­ko ap­si­spręs­ti bu­vo duo­ta vos sa­vai­tė. Mat mi­nis­te­ri­jos sie­kiuo­se – kuo grei­čiau at­lik­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir jau šie­met pa­si­ra­šy­ti ran­gos su­tar­tis.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai nu­spren­dė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai teik­ti vi­sų 28 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pra­šy­mus. Ar pri­tars šių būs­tų re­no­va­ci­jai mi­nis­te­ri­ja, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti per ke­le­tą sa­vai­čių.

Ko­kie kiek­vie­no pa­sta­to re­no­va­ci­jos dar­bai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti, spręs pa­tys kon­kre­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Uk­mer­gė­je dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mu grei­čiau­siai už­si­ims ap­klau­są at­li­kęs Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Ta­čiau tai dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų