Daugiausiai balsų atidavė Kaziui Grybauskui ir Janinai Galiauskienei

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai dos­niau­siai sa­vo bal­sus da­li­no tra­di­ci­nių – kai­rio­sios ir de­ši­nio­sios – par­ti­jų at­sto­vams.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Antrame rinkimų ture susikaus Kazys Grybauskas ir Janina Galiauskienė.

Dau­giau­siai – 20,56 proc. bal­sų su­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ka­zys Gry­baus­kas.

17,36 proc. pa­lai­ky­mo su­lau­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se per pir­mą­jį tu­rą as­muo yra iš­rink­tas į Sei­mą, jei už jį bal­suo­ja dau­giau nei 50 proc. rin­kė­jų. Ka­dan­gi to­kio kan­di­da­to ne­at­si­ra­do, prie bal­sa­dė­žių uk­mer­giš­kiai tu­rės ženg­ti dar kar­tą – ko­vo 17 die­ną.

Per pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą iš­rink­tu lai­ko­mas kan­di­da­tas, ga­vęs dau­giau bal­sų, neat­si­žvel­giant į da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų skai­čių.

 

Svo­rio ka­te­go­ri­jos – apy­ly­gės

 

Dėl Sei­mo na­rio kė­dės po dvie­jų sa­vai­čių su­si­kau­sian­tys kan­di­da­tai, ga­li­ma sa­ky­ti, –  apy­ly­gės svo­rio ka­te­go­ri­jos var­žo­vai. Abu jie ne tik gi­mę tais pa­čiais me­tais, bet ir yra sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai, už­au­gę ir mo­kyk­las bai­gę mū­sų ra­jo­ne, ge­rai pa­žįs­tan­tys jo žmo­nes. Pa­na­ši ir jų po­li­ti­nė pa­tir­tis. Tik – skir­tin­go­se po­li­ti­nė­se ba­ri­ka­do­se: vie­no – kai­rė­je, ki­to – de­ši­nė­je.

Dau­giau­siai bal­sų su­rin­kęs 59-erių K. Gry­baus­kas kaip tik šį ant­ra­die­nį, ko­vo 5 die­ną, šven­čia sa­vo gim­ta­die­nį.

K. Gry­baus­kas gi­mė Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos Mart­no­nių kai­me. Yra bai­gęs Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­ją, tu­ri miš­kų ūkio in­ži­nie­riaus di­plo­mą. Uk­mer­gės miš­kų ūky­je ei­na me­die­nos ruo­šos in­ži­nie­riaus pa­rei­gas. Su žmo­na Zi­ta yra už­au­gi­nę tris vai­kus.

Par­ti­jos veik­lo­je da­ly­vau­ja try­li­ka me­tų. Tre­čią ka­den­ci­ją iš­ren­ka­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu.

So­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rio var­žo­vė kon­ser­va­to­rė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė – taip pat „gry­nak­rau­jė“ uk­mer­giš­kė. Gi­mu­si Pi­jo­ruo­se, bai­gu­si Vi­diš­kių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Prieš dau­giau nei 30 me­tų pra­dė­jo dirb­ti Uk­mer­gės li­go­ni­nės gy­dy­to­ja, o nuo 1997 m. va­do­vau­ja Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui.

Su ben­dra­par­tie­čiu ir ben­dra­dar­biu su­tuok­ti­niu Juo­zu Ga­liaus­ku po­ra yra už­au­gi­nu­si duk­rą.

Po­li­ti­nė­je veik­lo­je me­di­kė da­ly­vau­ja nuo pat Są­jū­džio lai­kų. Nuo 2004 m. – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų sky­riaus pir­mi­nin­kė.

Kan­di­da­tė pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį ne­sėk­min­gai da­ly­vau­ja kiek­vie­nuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Per kiek­vie­nus sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš­ren­ka­ma į ra­jo­no ta­ry­bą, ta­čiau dėl ne­su­de­ri­ni­mo su už­ima­mo­mis pa­rei­go­mis ta­ry­bos na­rio kė­dę kas­kart per­lei­džia ko­le­goms.

 

Tre­čio­je vie­to­je – R. Ja­nic­kas

 

Dėl vie­no Sei­mo man­da­to Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš vi­so var­žė­si net 14 po­li­ti­kų.

Tre­čią vie­tą pa­gal su­rink­tų bal­sų skai­čių už­ėmė vos daugiau nei šimtu bal­sų nuo J. Ga­liaus­kie­nės at­si­li­kęs Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas. Di­džiu­lis pa­lai­ky­mas gim­tuo­siuo­se Tau­jė­nu­ose jo, de­ja, ne­iš­gel­bė­jo ir dar vie­no rin­ki­mi­nio šan­so ant­ra­me tu­re ne­su­tei­kė.

Per Sei­mo rin­ki­mus spa­lį ne­blo­gai de­biu­ta­vęs Min­dau­gas Kluo­nis šiuo­se rin­ki­muo­se pa­gal po­pu­lia­ru­mą li­ko ket­vir­tas

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, ban­dęs uk­mer­giš­kiams at­sto­ti mi­ru­sį ben­dra­par­tie­tį Ju­lių Ve­sel­ką, Uk­mer­gės rin­kė­jų ne­įti­ki­no. Jis pa­gal po­pu­lia­ru­mą li­ko penk­tas.

Ne­la­bai daug nuo mi­nist­ro at­si­li­ko Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė.

Vi­si ki­ti kan­di­da­tai su­rin­ko po ma­žiau nei 5 pro­cen­tus bal­sų.

 

Bal­sa­vo kas tre­čias

 

Per sek­ma­die­nį vy­ku­sius rin­ki­mus bal­suo­ti tei­sę tu­rė­jo 34 417 rin­kė­jų. Ta­čiau šią prie­vo­lę at­li­ko vos kas tre­čias uk­mer­giš­kis – rin­ki­muo­se da­ly­va­vo tik 11 tūks­tan­čių žmo­nių – 32,20 proc. to­kią tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Tai – žen­kliai ma­žes­nis žmo­nių ak­ty­vu­mas, ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį vy­ku­siais rin­ki­mais.

Iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me pra­ėju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo 7,45 proc. vi­sų Uk­mer­gės rin­kė­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sa­vo bal­są ati­da­vė 280, spe­cia­liuo­se paš­tuo­se –183 uk­mer­giš­kiai. Dar  2 102 žmo­nės bal­sa­vo na­muo­se.

 

Rin­ki­mai pra­ėjo itin ra­miai

 

Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys pa­ti­ki­no, kad rin­ki­mai Uk­mer­gė­je pra­ėjo la­bai sklan­džiai. Jo­kių bal­sų pir­ki­mo fak­tų ne­bu­vo fik­suo­ta. Rin­ki­mus ste­bė­jo ir vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ at­sto­vai.

Rin­ki­mai iš­si­sky­rė la­bai men­ku ak­ty­vu­mu – to­kio men­ko H. Ži­žys per ga­na il­gą sa­vo dar­bo pa­tir­tį ne­at­me­na.

Bal­sų skai­čiuo­to­jams jie bu­vo vie­ni leng­viau­sių. Pir­mi duo­me­nys iš apy­lin­kių  bu­vo pa­skelb­ti apie 22 va­lan­dą, o vi­si bal­sai su­skai­čiuo­ti iki vi­dur­nak­čio. Tuo tar­pu per anks­tes­nius rin­ki­mus dar­bas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jo­je ne­re­tai truk­da­vo iki pa­ry­čių.

 

An­ke­tos ne­do­mi­no

 

Vi­si rin­kė­jai sek­ma­die­nį tu­rė­jo pro­gą ne tik ati­duo­ti bal­są už pa­ti­ku­sį kan­di­da­tą, bet ir už­pil­dy­ti an­ke­tą bei at­sa­ky­ti į klau­si­mus, su­siju­sius su bal­sa­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mu. An­ke­to­je klaus­ta apie rin­ki­mų pa­tal­pos tin­ka­mu­mą, ga­li­mą bal­sų pa­pir­ki­nė­ji­mą ir ki­tų klau­si­mų.

Pa­sak H. Ži­žio, an­ke­tos bu­vo ano­ni­mi­nės. Ka­dan­gi jos bu­vo ne­pri­va­lo­mos, ma­žai ką su­do­mi­no. Vi­sos an­ke­tos bus su­skai­čiuo­tos ir duo­me­nys api­ben­drin­ti iki ko­vo 20 die­nos.

 

Da­bar Sei­me – du uk­mer­giš­kiai

 

Pra­ėju­sių me­tų spa­lį, kuo­met val­džią rin­ko­me drau­ge su vi­sa Lie­tu­va,  dau­giau­siai bal­sų ati­da­vė­me Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su­rin­ko 22,78 proc. rin­kė­jų bal­sų, o J. Ve­sel­ka – 19,81proc. Šie du kan­di­da­tai vien­man­da­ti­nin­kai su­si­run­gė ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, kur lai­mė­jo vos ke­lis mė­ne­sius Sei­me te­pa­dir­bęs a.a. Ju­lius Ve­sel­ka. L. Grau­ži­nie­nė į Sei­mą pa­te­ko pa­gal są­ra­šą. To­kiu pat bū­du man­da­tą iš­si­ko­vo­jo ir so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas.

Ko­vo 17 die­ną Uk­mer­gės vien­man­da­tėje apy­gar­do­je iš­rink­tas par­la­men­to at­sto­vas taps tre­čiu Sei­me dir­ban­čiu uk­mer­giš­kiu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų