Naikinti utėles turi teisę tik tėvai

Vie­no­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je ne­se­niai pa­skli­do ne­ma­lo­ni nau­jie­na. Vai­kui per gal­vą ir pe­čius aki­plė­šiš­kai ro­pi­nė­ja pa­ra­zi­tai. Ta­čiau šios pro­ble­mos spren­di­mo bū­das ne vi­sai pa­pras­tas. Pa­si­ro­do, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čia tvar­ka, nai­kin­ti at­ža­los utė­les tu­ri tei­sę tik tė­vai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­ge­lis už­si­krė­tu­sių­jų utė­lė­mis jas nai­ki­na ne­si­kreip­da­mi į me­di­kus.

Pe­di­ku­lio­zė ar­ba utė­lė­tu­mas – už­kre­čia­ma odos li­ga, su­kel­ta krau­ją siur­bian­čių pa­ra­zi­tų. Anot me­di­kų, pa­ti­ki­miau­sia šios li­gos pro­fi­lak­ti­ka – nuo­la­ti­nė gal­vos ap­žiū­ra. De­ja, ne vi­si tė­vai su­tin­ka, kad mo­kyk­lo­se jų vai­kai bū­tų ap­žiū­ri­mi me­di­kų.

 

Par­si­ne­ša iš mo­kyk­lų

 

Ka­dan­gi utė­lė­mis už­si­kre­čia­ma, ne­re­tai šių „gy­vū­nė­lių“ gal­vo­se vai­kai par­si­ne­ša iš mo­kyk­lų ar dar­že­lių. Lai­ku ne­pa­ste­bė­jus, už­kre­čia­mi ki­ti kla­sės ar gru­pės vai­kai, šei­mų na­riai.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus gy­dy­to­ja Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad pe­di­ku­lio­zė – opi pro­ble­ma tiek vi­so­je ša­ly­je, tiek ir mū­sų ra­jo­ne.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, 2008 me­tais mū­sų ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 47 pe­di­ku­lio­zės at­ve­jai. 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 10,4 už­si­krė­tu­sių­jų šia li­ga. 2009 me­tais – 35 at­ve­jai (7,8), už­per­nai ir per­nai re­gist­ruo­ti 32 at­ve­jai (7,43).

Me­di­kai įsi­ti­ki­nę, kad ši sta­tis­ti­ka to­li gra­žu nė­ra tiks­li. Iš tik­rų­jų net ne­nu­tuo­kia­ma, kiek utė­lė­tų šei­mų, as­me­nų yra mū­sų ra­jo­ne.

 

Į me­di­kus ne­si­krei­pia

 

Dau­ge­lis už­si­krė­tu­sių­jų utė­lė­mis jas nai­ki­na ne­si­kreip­da­mi į me­di­kus, re­gist­ruo­jan­čius su­sir­gi­mus. Ta­čiau, anot spe­cia­lis­tės, di­džiau­sią pro­ble­mą su­da­ro tie, ku­rie ne­si­i­ma jo­kių prie­mo­nių šiems pa­ra­zi­tams nai­kin­ti.

Ši li­ga „ge­ro var­do“ ne­tu­ri – mū­sų vi­suo­me­nė­je ver­ti­na­ma kaip ne­šva­ros, ap­si­lei­di­mo iš­raiš­ka. Tik­rai ne­dau­ge­lis ap­lin­ki­niams pri­si­pa­žin­tų ser­gąs šia li­ga. „Toks po­žiū­ris nė­ra vi­siš­kai tei­sin­gas. Utė­lė – toks pats pa­ra­zi­tas, kaip ir ki­ti, ku­riais ga­li­me už­si­krės­ti vi­sai at­si­tik­ti­nai, iš ap­lin­kos. Aiš­ku, kaip ir ki­tų pa­ra­zi­tų, jų sten­gia­mės veng­ti“, – sa­ko V. Mo­tie­jū­nie­nė.

 

Tė­vai tu­ri duo­ti su­ti­ki­mą

 

Pa­grin­di­nė pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė – nuo­la­ti­nė gal­vos ap­žiū­ra. „Tė­vai sa­vo at­ža­lų gal­vas tu­rė­tų tik­rin­ti kas sa­vai­tę. Ap­ti­kus pa­ra­zi­tų, juos rei­kia nai­kin­ti spe­cia­lio­mis vais­ti­nė­je pirk­to­mis prie­mo­nė­mis“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

Efek­ty­viau­sias pe­di­ku­lio­zės gy­dy­mo me­to­das – ko­lek­ty­vi­nis gy­dy­mas. Prie­šin­gu at­ve­ju iš­gy­dy­tas as­muo, grį­žęs į sa­vo įpras­tą ap­lin­ką, ne­truks vėl už­si­krės­ti utė­lė­mis. Tė­vams da­vus su­ti­ki­mą, vai­kų šva­rą mo­kyk­lo­se tik­ri­na me­di­ci­nos, pa­gal­bą se­niū­ni­jo­se su­tei­kia so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.

Ta­čiau, pa­sak V. Mo­tie­jū­nie­nės, ne vi­sos mo­kyk­los su tė­vais su­da­ry­to­je su­tar­ty­je tu­ri įtrau­ku­sios punk­tą, su­tei­kian­tį tei­sę jo­se dir­ban­tiems me­di­kams pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­ti mo­ki­nių gal­vas. Tai vie­na iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jų, dir­ban­čių mo­kyk­lo­se, funk­ci­jų. Re­ko­men­duo­jam tik­rin­ti du kar­tus per me­tus, po il­ges­nių moks­lei­vių atos­to­gų.

„Čia ir su­si­du­ria­ma su pa­ra­dok­sa­lia si­tu­a­ci­ja. Svei­ki vai­kai tu­ri tei­sę bū­ti ne­ap­krės­ti, o tuo tar­pu ap­krės­tie­ji tu­ri tei­sę į ano­ni­miš­ku­mą. Tarp šių tei­sių iš­la­vi­ruo­ti la­bai ne­leng­va“, – V. Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad gy­dy­ti pe­di­ku­lio­zę, o tai reiš­kia – nai­kin­ti utė­les – tu­ri tei­sę tik tė­vai. Ir tai yra ne tik jų tei­sė, bet ir pa­rei­ga.

Į sie­ną at­si­tren­kia­ma ne tik tuo­met, kai tė­vai ne­su­tin­ka, kad vai­kas bū­tų pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­na­mas mo­kyk­lo­je, bet ir tuo­met, kai jie iš­vy­kę į už­sie­nį ir at­si­klaus­ti jų lei­di­mo ne­iš­ei­na.

 

Lė­šos –  iš pro­gra­mos

 

Pe­di­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­kai ra­jo­ne lė­šos ski­ria­mos iš Uk­mer­gės ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Jau ke­le­tas me­tų ko­vai su utė­lė­mis kas­met ski­ria­ma po 5 tūks­tan­čius li­tų.

Spe­cia­lio­mis me­di­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, skir­to­mis gy­dy­ti pe­di­ku­lio­zę, se­niū­ni­jas ap­rū­pi­na Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų