Opozicija sutarė su pozicija dėl atliekų tvarkymo

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­spręs­tas nuo va­sa­ros vil­kin­tas klau­si­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mo per­spek­ty­vas mū­sų ra­jo­ne. Kaip ne­daž­nai pa­si­tai­ko, opo­zi­ci­ja su val­dan­čiai­siais ra­do kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Per pertrauką tarybos nariai tęsė diskusijas apie atliekų tvarkymo rajone galimybes.

Ga­li­my­be iš­sa­ky­ti pro­ble­mas pi­lie­čių tri­bū­no­je pa­si­nau­do­jo VO „SOS Vep­riuo­se“ va­do­vas Ro­mas Pet­ras Šau­lys. Jis pra­šo fi­nan­si­nės pa­gal­bos įgy­ven­di­nant tri­jų var­pų iš­kė­li­mą Vep­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­žan­čiaus Ka­ra­lie­nės baž­ny­čios var­pi­nė­je.

Su­rink­ti lė­šų ka­ro me­tu su­nai­kin­tų baž­ny­čios var­pų pa­ga­mi­ni­mui pa­vy­ko iš lab­da­rą au­ko­ju­sių as­me­nų, or­ga­ni­za­ci­jų. Ta­čiau jų dar trūks­ta. Var­pų iš­kė­li­mo pro­jek­to ver­tė – 100 tūks­tan­čių li­tų. Kal­bė­ta ir apie baž­ny­čios bokš­to at­sta­ty­mą. Tai pa­rei­ka­lau­tų 1 mi­li­jo­no li­tų.

 

Dvi­ra­čių ta­kų ne­žy­mės

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti J. Ba­sa­na­vi­čia­us ir Baž­ny­čios gat­ves. Ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas pro­jek­tas. Svars­tant šį klau­si­mą, tei­rau­ta­si apie tai, ar bus pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai.

Pa­si­ro­do, kad, nors pro­jek­tas va­di­na­si „Uk­mer­gės m. gat­vių, pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kų (Baž­ny­čios g. ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus g.) re­konst­ruk­ci­ja“, dvi­ra­čių ta­kai ne­bus žy­mi­mi. Tai ne­įei­na į pro­jek­tą.

Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­kė, kad ES lė­šo­mis ren­gia­ma­si reng­ti ben­drą dvi­ra­čio ta­kų Uk­mer­gė­je pla­ną, „kad bū­tų vien­ti­sas jun­gi­nys“.

 

Tiks­li­no biu­dže­tą

 

Ra­jo­no biu­dže­to tiks­li­ni­mo klau­si­mą svars­tant ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, šiam spren­di­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Ta­čiau po­sė­dy­je kai kam vis tiek iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų.

Sa­vi­val­dy­bė ne­su­ge­bė­jo įsi­sa­vin­ti dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jai skir­tų pi­ni­gų – 30 tūkst. li­tų pa­gal dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų rė­mi­mo pro­gra­mą. So­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką do­mi­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų prog­no­zės ki­tiems me­tams.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ti­ki­si, kad re­no­vuo­ja­mas na­mas Ute­nos gat­vė­je bus ge­ras pa­vyz­dys gy­ven­to­jams, dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mas vyks ak­ty­viau ir ki­tą­met pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas pa­siū­lė per­skirs­ty­ti lė­šas – ne­pa­nau­do­tas skir­ti sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­goms.

Įvy­ko bal­sa­vi­mas, bet ta­ry­ba siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Šie pi­ni­gai skir­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų Ute­nos g. 4 re­no­va­ci­jos iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pri­trūks lė­šų iš­mo­kė­ti sa­vo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Jiems at­sa­ky­ta mig­lo­tai – ti­ki­ma­si ras­ti.

 

Leng­va­tos ga­li ne­lik­ti

 

Dis­ku­si­jų iš­ki­lo svars­tant klau­si­mą apie mo­kes­tį už ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je. Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tuo­se siū­ly­ta iš­brauk­ti punk­tą, ku­ria­me sa­ko­ma, kad jei šio­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si ke­li vie­nos šei­mos vai­kai, tai vie­nam mo­ki­niui rei­kia mo­kė­ti vi­są su­mą, o ki­tiems – po 50 proc. mo­kes­čio.

Leng­va­ta šiuo me­tu tai­ko­ma 45 mo­ki­niams. Per me­tus į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą dėl to ne­gau­na­ma be­veik 8,5 tūks­tan­čio li­tų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė siū­lo šią leng­va­tą tai­ky­ti, at­si­žvel­giant į šei­mų pa­ja­mas, ir ati­dė­ti, kad įstai­ga ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie šei­mų pa­ja­mas. Ta­ry­ba tam pri­ta­rė.

Kon­ser­va­to­rė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė ma­no, kad ne­tei­sin­ga leng­va­tas tai­ky­ti tik me­no mo­kyk­los mo­ki­niams, o pa­mirš­ti spor­ti­nin­kus. Jos iš­sa­ky­tos min­tys pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė.

 

Nuo mo­kes­čio ne­at­lei­do

 

Klau­si­mą „Dėl prie­mo­nių ši­lu­mos kai­noms ma­žin­ti“ ta­ry­bos na­riai spren­dė emo­cin­gai.

Bu­vo siū­lo­ma UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ at­leis­ti nuo ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio. Jis su­da­ro apie 140 tūks­tan­čių li­tų. Ma­no­ma, kad nuo to su­ma­žė­tų ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jams.

Pa­sak K. Gry­baus­ko, pa­čio­je „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ yra prie­mo­nių dau­giau tau­py­ti. „Gė­da bu­vo žiū­rė­ti TV lai­das“, – re­pli­ka­vo ta­ry­bos na­rys, pri­min­da­mas ne­se­niai per te­le­vi­zi­ją pa­vie­šin­tas įmo­nės iš­lai­das, žen­kliai per di­de­les tu­a­le­ti­niam po­pie­riui, bal­dams, in­ter­ne­ti­nei sve­tai­nei.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad at­leis­ti nuo ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio ne­tiks­lin­ga. Kai svars­to­mas biu­dže­tas, ir 1000 li­tų yra di­de­lė su­ma.

Po dis­ku­si­jų ta­ry­ba nu­ta­rė nuo mo­kes­čio įmo­nės ne­at­leis­ti.

 

Re­mon­tuos ke­lius

 

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no są­ra­šą sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų, pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ja­mų iš ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bei skir­ta 338,8 tūkst. li­tų.

Mies­to se­niū­ni­jai skir­ta 40 tūkst. li­tų. Bus re­mon­tuo­ja­mos mies­to gat­vės su as­falt­be­to­nio dan­ga ir ap­link­ke­lis. Svars­to­ma, kad ap­link­ke­lį per­duo­ti Vil­niaus re­gio­no ke­liams.

Gruo­džio 17-osios gat­vės re­mon­tui skir­ta 14 tūkst., Žel­vos se­niū­ni­jai – 13,6 tūkst., S. Dau­kan­to gat­vės ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 271 tūkst. li­tų.

Iš­kel­tas klau­si­mas apie pės­čių­jų til­tą Žie­do ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­žo­je. Vi­si su­tin­ka, kad jį rei­kia griau­ti, ta­čiau nė­ra lė­šų. Pri­reik­tų dau­giau nei 60 tūkst. li­tų. Šie veiks­mai, kaip ir ke­lio žie­do šio­je vie­to­je įren­gi­mas, lie­ka pri­ori­te­ti­nių dar­bų są­ra­še.

 

Siū­lė steig­ti įmo­nę

 

A. Du­dė­nas jau bir­že­lio mė­ne­sį pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lė sa­vi­val­dy­bei steig­ti UAB „Uk­mer­gės at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“.

Pa­sak jo, sa­vi­val­dy­bė įve­dė vi­suo­ti­nę rin­klia­vą, to­dėl pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad gy­ven­to­jų at­lie­kos bū­tų tvar­ko­mos kuo ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė ga­lė­tų už­tik­rin­ti sėk­min­gą ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą, spręs­tų ža­lių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ble­mas, jai ga­lė­tų bū­ti pa­ti­kė­tas ir sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas.

Ta­ry­bos na­rys svars­to, kad var­tų mo­kes­tis re­gio­ni­nia­me są­var­ty­ne nuo­lat ky­la ir ver­čia gal­vo­ti apie pir­mi­nio at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją Uk­mer­gė­je.

 

Pri­sta­tė rū­šia­vi­mo li­ni­ją

 

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kri­ti­ka­vo pa­siū­ly­mą dėl eko­no­mi­nės da­lies, stra­te­gi­jos ne­bu­vi­mo. Pa­va­di­no tai po­li­ti­niu spren­di­mu be pa­grin­di­mo skai­čiais.

At­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mus nuo va­sa­ros spren­džia dar­bo gru­pė, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Jis sa­kė, kad, įgy­ven­din­da­ma A. Du­dė­no pro­jek­tą, sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų skir­ti apie 5 mln. li­tų. Net per­kant įran­gą li­zin­go bū­du, pra­džiai tek­tų su­mo­kė­ti apie 1 mln. To­kių pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri.

Dar­bo gru­pė siū­lo su­da­ry­ti su­tar­tį su pri­va­čiu ope­ra­to­riu­mi kon­ce­si­jos pa­grin­dais.

Kon­ce­si­ja – su­tar­tis dėl vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gam­tos tur­tų, įmo­nių ar ki­tų ūki­nių ob­jek­tų ati­da­vi­mo pri­va­tiems as­me­nims ar jų ben­dro­vėms eks­plo­a­tuo­ti tam tik­ro­mis są­ly­go­mis.

Su įmo­ne, lai­mė­ju­sia sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, bū­tų su­da­ry­ta kon­ce­si­jos pa­grin­dais pa­grįs­ta su­tar­tis. Sa­vi­val­dy­bės pa­rink­to­je vie­to­je ji sa­vo lė­šo­mis įreng­tų ant­ri­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją. Tai leis­tų ma­žiau at­lie­kų vež­ti į są­var­ty­ną ir ma­žin­ti pa­slau­gos kai­ną. Iš­rū­šia­vus at­lie­kas, ža­lia­vos bū­tų tin­ka­mos ant­ri­niam per­dir­bi­mui. Tai ir­gi pri­si­dė­tų prie kai­nos už at­lie­kų tvar­ky­mą gy­ven­to­jams ma­ži­ni­mo.

Su­tar­tis su įmo­ne tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta 5 me­tų lai­ko­tar­piui, ku­riam pa­si­bai­gus, įran­ga per­ei­tų sa­vi­val­dy­bės ži­nion. Sa­vi­val­dy­bė pa­ti ap­si­spręs­tų, ar jai nau­din­ga per­im­ti li­ni­ją.

Nors dau­ge­lis tuo su­abe­jo­jo, vi­ce­me­ras pa­ti­ki­no, kad įmo­nės veik­lą kon­tro­liuo­ti pa­si­ren­gu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Bal­suo­jant dėl ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo li­ni­jos įren­gi­mo, su­da­rant kon­ce­si­jos pa­grin­dais su­tar­tį su vie­šo­jo kon­kur­so bū­du iš­rink­ta įmo­ne, dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių tam pri­ta­rė.

 

Glo­bo­ti­nius nuo sve­čių at­skirs

 

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų nak­vy­nės pa­slau­gų tei­ki­mo įkai­nis – 25 li­tų už pa­rą vie­nam as­me­niui.

Įstai­gos di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis in­for­ma­vo, kad ket­vir­tas pa­sta­to aukš­tas yra tuš­čias, ja­me 10 kam­ba­rių. Vai­kų glo­bos na­mams bū­tų pra­var­tu už­si­dirb­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, ar tu­ri­mi rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai teik­ti to­kias pa­slau­gas. At­sa­ky­ta, jog pa­tal­po­se gy­ve­na vai­kai ir pa­tal­pos hi­gie­nos nor­mas ati­tin­ka. Pa­slau­gos bus tei­kia­mos Uk­mer­gė­je pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čių as­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mui.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas  na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas su­abe­jo­jo, ar dar­buo­to­jai at­skirs glo­bos na­mų vai­kus nuo „nak­vi­ny­kų“. Di­rek­to­riui to­kios abe­jo­nės ne­ki­lo – sa­vo glo­bo­ti­nius jie pa­žįs­tą.

 

Se­niū­nui ne­pra­ne­ša

 

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas at­si­lie­pė į anks­tes­nia­me po­sė­dy­je iš­sa­ky­tus Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ste­bė­ji­mus dėl aikš­tės prie Vil­kmer­gės skulp­tū­ros. Re­li­gi­nio ren­gi­nio me­tu prie skulp­tū­ros „pui­ka­vo­si“ bio­tu­a­le­tai. Čia nė­ra au­to­mo­bi­liams drau­džian­čio va­žiuo­ti žen­klo.

Se­niū­nas pa­ti­ki­no ne­gau­nąs iš sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mų apie iš­duo­da­mus lei­di­mus ren­gi­niams, be to, tuo me­tu jis atos­to­ga­vo.

Ke­lio žen­klą sta­ty­ti tar­sis sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu.

 

Vy­ko į už­sie­nį

 

Ta­ry­bos na­riai bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai po­sė­džio pa­bai­go­je džiau­gė­si sa­vo ke­lio­nė­mis po už­sie­nius. Pa­sa­ko­jo apie vi­zi­tus jau ne kar­tą min­tais ta­kais – į Bal­ta­ru­si­ją, Uk­rai­ną, An­gli­ją, Ita­li­ją.

Nors ne­re­tai po­sė­džiuo­se, svars­tant skur­džiai gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų pa­teik­tus pra­šy­mus at­leis­ti nuo mo­kes­čio ar su­teik­ti pa­šal­pą, ta­ry­bos na­riai ra­jo­no pi­ni­gi­nės ne­pra­ve­ria, ke­lio­nėms, ofi­cia­liai va­di­na­moms vi­zi­tais, pi­ni­gų ne­gai­li.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų