Piliakalnio pa­pė­dė­je ty­ri­nė­ji­mai tę­sia­mi

Šią va­sa­rą Uk­mer­gė­je tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­tas Pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pro­jek­tas. Ti­kė­ta­si pir­mą jo eta­pą baig­ti iki spa­lio pa­bai­gos, ta­čiau ar­che­o­lo­gi­niai ra­di­niai pla­nus ko­re­guo­ja. Šią sa­vai­tę pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je ty­ri­nė­ji­mai bus tę­sia­mi.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vaizdas piliakalnio papėdėje greitai pasikeis.

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie lie­pos pra­džio­je ša­lia pi­lia­kal­nio ar­che­o­lo­gų ap­tik­tus sta­ti­nio pa­ma­tus.

Prieš mė­ne­sį ap­tik­to ra­di­nio ver­tę bu­vo at­vy­kęs įver­tin­ti ar­chi­tek­tas Ro­ber­tas Zi­lins­kas. Tuo­met jis pa­sa­ko­jo, kad į 18 am­žiaus sluoks­nį įkas­tas pa­ma­tas – ke­lių sta­ty­bos eta­pų mū­ras. Jis pa­sta­ty­tas iš ply­tų, be­to­no, yra dirb­ti­nio smil­tai­nio ga­ba­lų.

R. Zi­lins­ko nuo­mo­ne, at­ras­tos ne­ži­nia ko­kios pa­skir­ties sta­ti­nio lie­ka­nos ga­lin­čios siek­ti 18 ar­ba 19 am­žių. Ra­di­nys jam pri­me­na sos­ti­nės se­na­mies­ty­je at­kas­tas Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos, ku­ri bu­vo svar­biau­siu Lie­tu­vos žy­dų dva­si­niu ir kul­tū­ri­niu cen­tru, lie­ka­nas. Ma­no­ma, jog sta­ti­nys ga­lė­jo bū­ti su­si­jęs su ki­tu pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je eg­zis­ta­vu­siu 19 am­žiaus pa­sta­tu, ku­rio da­bar be­li­kę tik griu­vė­siai. Jį uk­mer­giš­kiai ži­no kaip bu­vu­sią žy­dų pir­tį. Ta­čiau ar­che­o­lo­gams Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ty­ri­mų cen­tre pa­vy­kę su­ži­no­ti, jog tai bu­vo mal­dos na­mai.

 

Nu­ta­rė ty­ri­nė­ji­mus tęs­ti

 

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Piot­ro Gri­gor­je­vo, svar­biau­sias klau­si­mas, į ku­rį bū­ti­na kuo grei­čiau at­sa­ky­ti, – ar pa­ma­tus ga­li­ma ar­dy­ti, ar bū­ti­na sau­go­ti. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju tek­tų ko­re­guo­ti pro­jek­ti­nius gy­lius ir ki­tus pa­na­šius da­ly­kus.

To­je vie­to­je, kur ras­ti pa­ma­tai, pa­gal pro­jek­tą nu­ma­ty­ta lau­ko žiū­ro­vų sa­lės – am­fi­te­at­ro vie­ta.

Mįs­les apie pi­lia­kal­nio pra­ei­tį pa­dės įmin­ti ir ne­se­niai su­da­ry­ta Uk­mer­gės ra­jo­no ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba. Ji pra­ėju­sią sa­vai­tę rin­ko­si į pir­mą po­sė­dį ir spren­dė bū­tent su mi­nė­tu pro­jek­tu su­si­ju­sį klau­si­mą.

Ta­ry­ba re­ko­men­da­vo pi­lia­kal­nio pa­pė­dės ty­ri­nė­ji­mus tęs­ti. Jie bus tę­sia­mi ly­giag­re­čiai su čia vyk­do­mu pro­jek­tu. Vir­šu­ti­nis 80 cen­ti­met­rų sluoks­nis bus nuim­tas me­cha­ni­zuo­tai dar­bus ste­bint ar­che­o­lo­gams. At­ka­sus 40 met­rų il­gio ir maž­daug 8 met­rų plo­čio aikš­te­lę, to­liau ar­che­o­lo­gai dar­buo­sis ran­ki­niu bū­du. Jie at­kas, iš­va­lys ir ver­tins ra­di­nį.

To­les­nė pro­jek­to ei­ga pri­klau­sys nuo jų iš­va­dų.

 

Pi­lia­kal­nio vaiz­das pa­si­keis

 

Pi­lia­kal­nio tvar­ky­mo pro­jek­to pir­mo eta­po dar­bų, fi­nan­suo­ja­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šo­mis, ver­tė – dau­giau kaip 1 mln. 100 000 li­tų.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą ke­ti­na­ma pi­lia­kal­nio pa­pė­dę pa­vers­ti vie­šą­ja erd­ve, ku­rio­je vyk­tų ren­gi­niai, su­tvar­kius ap­lin­ką, čia nu­ma­ty­ta įreng­ti am­fi­te­at­rą ir pa­la­pi­nę ren­gi­niams, nu­ties­ti ak­me­ni­mis grįs­tus ta­kus, til­tu­ką per Vil­kmer­gė­lę, su­mon­tuo­ti ap­švie­ti­mo įran­gą. Ant­ra­sis eta­pas ap­im­tų dar­bus pa­ties pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jo­je.

 

Ty­ri­nės ir pi­lia­kal­nį

 

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas vil­nie­tis hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­che­o­lo­gi­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas Ro­mas Ja­roc­kis pa­ste­bi, kad iki šiol Uk­mer­gės pi­lia­kal­ny­je bei jo pa­pė­dė­je di­des­ni ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai ne­bu­vo at­lik­ti.

Da­bar tai tik­riau­siai bus pa­da­ry­ta – to­les­niuo­se pro­jek­to eta­puo­se ar­che­o­lo­gai grei­čiau­siai tirs ir pa­tį pi­lia­kal­nį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų