Rajono merui – dideli nemalonumai

Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą klam­pi­na di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Skan­da­lą dėl ne­tei­sė­tai iš „Sod­ros“ gau­tos ne­įga­lu­mo pen­si­jos pa­pil­dė ir vai­ra­vi­mas įkau­šus. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ke­ti­na teik­ti me­rui in­ter­pe­lia­ci­ją dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ra­jo­no me­rui Algirdui Ko­pūs­tui ke­ti­na­ma teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą me­ras bu­vo su­stab­dy­tas iš­gė­ręs prie nuo­sa­vo vi­su­rei­gio „To­y­o­ta Land Crui­ser” vai­ro.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­tik­ri­nus al­ko­tes­te­riu, jam nu­sta­ty­tas lengvas gir­tu­mo laips­nis. Vals­tie­čių liau­di­nin­kų par­ti­jai pri­klau­san­tis po­li­ti­kas į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį įpū­tė 0,8 pro­mi­lės al­ko­ho­lio.

Ra­jo­no va­do­vo au­to­mo­bi­lis bu­vo su­stab­dy­tas vil­nie­čių pa­rei­gū­nų vyk­dy­to rei­do me­tu. Pu­siau­ke­lė­je nuo Uk­mer­gės iki na­mų Pa­ši­lė­je su­stab­dy­tam me­rui bu­vo li­kę nu­va­žiuo­ti dau­giau nei ki­lo­met­ras.

Re­por­ta­žą apie šį įvy­kį šeš­ta­die­nį pa­ro­dė LNK ži­nios. Te­le­fo­nu pa­kal­bin­tas A. Ko­pūs­tas žur­na­lis­tams pri­si­pa­ži­no, jog į al­ko­tes­te­rį pri­pū­tė 0,8 pro­mi­lės.

Ta­čiau me­ras su al­ko­tes­te­rio pa­ro­dy­mais ne­su­ti­ko ir pats nu­vy­ko blai­vu­mo pa­si­tik­rin­ti į li­go­ni­nę.

Li­go­ni­nė­je me­ras pats pa­si­pra­šė at­lik­ti pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus. Jam su­si­mo­kė­jus 42 li­tus, bu­vo at­lik­tas ben­dras būk­lės įver­ti­ni­mas ir už­fik­suo­ti al­ko­tes­te­rio pa­ro­dy­mai.

Jie at­lik­ti pra­ėjus ma­žiau­siai va­lan­dai nuo pa­rei­gū­nų pa­tik­ri­ni­mo.

„Dar ne­su su­si­pa­ži­nęs su at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis“, – pir­ma­die­nio ry­tą kal­bė­jo Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka. Jis pa­aiš­ki­no, kad pra­ėjus tam tik­ram lai­kui, jie ga­li keis­tis.

Ne­pai­sant to, ko­kie be­bū­tų ant­ri­niai pa­ro­dy­mai, A. Ko­pūs­tui vis tiek teks sto­ti prieš teis­mą, ku­ris ir nu­spręs, ko­kią nuo­bau­dą skir­ti.

Nors ofi­cia­liais įro­dy­mais lai­ko­mi pa­tru­lių už­fik­suo­tie­ji, A. Ko­pūs­tas tu­ri tei­sę pa­pil­do­mus ty­ri­mus pa­teik­ti ver­tin­ti teis­mui.

Už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam jam gre­sia ne­tek­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo nuo vie­nų iki pus­an­trų me­tų ir pi­ni­gi­nė bau­da nuo 1000 iki 1500 li­tų.

 

Tūks­tan­čiai me­rui – ne­tei­sė­ti

 

Ki­tas taip pat pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­vie­šin­tas A. Ko­pūs­tą už­griu­vęs ne­ma­lo­nu­mas su­si­jęs su iš „Sod­ros“ gau­ta ne­įga­lu­mo pen­si­ja.

„Lie­tu­vos ry­tas” jau anks­čiau skel­bė, kad „Sod­ros” Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vai, va­do­vau­da­mie­si Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos iš­duo­ta dar­bin­gu­mo ly­gio pa­žy­ma, lei­do A. Ko­pūs­tui iš­mo­kė­ti ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ją nuo 2007 me­tų ge­gu­žės 1-osios. Pa­žy­mi­ma, jog A. Ko­pūs­tas yra ne­te­kęs 60 proc. dar­bin­gu­mo. Iš vi­so bu­vo iš­mo­kė­ti 46 tūks­tan­čiai li­tų.

Pa­gal įsta­ty­mus pen­si­jos ga­li bū­ti ski­ria­mos ir ne­pri­emo­kos skai­čiuo­ja­mos už vie­nus me­tus, o jei­gu krei­pia­ma­si po il­ges­nės per­trau­kos, pi­ni­gai iš­mo­ka­mi, jei ji nė­ra il­ges­nė nei tre­ji me­tai.

„Ty­ri­mą at­li­kę STT pa­rei­gū­nai raš­tu krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mi gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Nu­sta­ty­ta, kad ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ja – be­veik 46 tūks­tan­čiai li­tų – už dau­giau nei ket­ve­rius me­tus Uk­mer­gės me­rui A. Ko­pūs­tui iš­mo­kė­ta ne­tei­sė­tai. Šie pi­ni­gai tu­rė­tų bū­ti grą­žin­ti į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tą“, – ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“.

A. Ko­pūs­tas prieš po­rą sa­vai­čių sa­vo pa­skelb­ta­me pa­reiš­ki­me tei­gė, jog pen­si­ją mo­kan­tis „Sod­ros” sky­rius pri­va­lo iš anks­to in­for­muo­ti pen­si­nin­ką, kad bai­gė­si pen­si­jos sky­ri­mo ter­mi­nas.

„Pri­mi­ni­mo, ku­rio vi­suo­met su­lauk­da­vau, ne­ga­vau, to­dėl pa­mir­šau pa­teik­ti do­ku­men­tus. Ka­dan­gi pri­mi­ni­mas ne­bu­vo at­siųs­tas, del­si­mas mo­kė­ti pen­si­ją yra lai­ky­ti­nas „Sod­ros” klai­da”, – ti­ki­na Uk­mer­gės me­ras.

 

Opo­zi­ci­ja siū­lo at­si­sta­ty­din­ti

 

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas sa­ko, kad opo­zi­ci­ja ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­nan­ti su­reng­ti po­sė­dį, ku­ria­me bus svars­to­mas me­ro po­žiū­ris į ša­lies įsta­ty­mus. Po­sė­džiau­to­jai pa­teiks A. Ko­pūs­tui pa­siū­ly­mą ap­si­spręs­ti pa­čiam dėl ga­li­my­bės to­liau ei­ti me­ro pa­rei­gas.

„Tiek vie­nas, tiek ki­tas nu­si­žen­gi­mas įsta­ty­mui – pa­kan­ka­mai rim­ti. Tai tu­rė­tų rū­pė­ti ne tik opo­zi­ci­jai – ir ki­ti ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų apie tai pa­mąs­ty­ti. Vi­suo­me­nės nuo­mo­nė taip pat nė­ra vie­na­reikš­miš­ka“, – nuo­mo­nę iš­sa­kė vie­nas iš opo­zi­ci­jos ly­de­rių  K. Gry­baus­kas.

Ka­dan­gi me­ras iki šiol ne­si­tei­kė ta­ry­bos na­riams pa­si­aiš­kin­ti dėl vie­nas po ki­to nu­vil­ni­ju­sių skan­da­lų, bus pra­šo­ma tai pa­da­ry­ti per opo­zi­ci­jos na­rių nu­ma­ty­tą lai­ko­tar­pį.

Jei me­ras pats ne­at­si­sa­kys už­ima­mų pa­rei­gų ar jo pa­si­aiš­ki­ni­mas ne­įti­kins 11 opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių ta­ry­bos na­rių, jie nu­ma­to to­li­mes­nį žings­nį. To­kiu at­ve­ju A. Ko­pūs­to lau­kia in­ter­pe­lia­ci­ja dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.

Su pa­čiu me­ru pir­ma­die­nį iki pie­tų su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­ti­ki­no, kad A. Ko­pūs­tas dar­bi­niais rei­ka­lais iš­vy­kęs į Vil­nių.

Vis tik po pie­tų pa­skam­bi­nus mo­bi­liuo­ju me­ro dar­bo te­le­fo­nu, at­si­lie­pė jo duk­ra. Ji pa­aiš­ki­no, kad A. Ko­pūs­tas pats at­si­liep­ti ne­ga­li, nes yra už­si­ė­męs.

Pa­si­do­mė­jus, ko­dėl į dar­bi­nio te­le­fo­no skam­bu­čius at­sa­ko ne pats me­ras, o jo duk­ra, ji pra­ne­šė, jog A. Ko­pūs­tas ser­ga ir šiuo me­tu yra li­go­ni­nė­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų