Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Daž­nai gir­di­me nuo­la­ti­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir niurz­gė­ji­mą. Jį tran­sliuo­ja te­le­vi­zi­ja, es­ka­luo­ja ra­di­jas, laik­raš­čiai. Sa­ko­ma, jog blo­gos emo­ci­jos plin­ta kaip vi­ru­sas. Jo­mis la­bai grei­tai „už­si­kre­čia“ vi­si, bū­nan­tys nei­gia­mų ži­nių, emo­ci­jų sū­ku­ry­je.

Re­dak­ci­jos dar­buo­to­jai taip pat su­lau­kia ne itin ma­lo­nių skai­ty­to­jų skam­bu­čių, ku­rie į šuns die­nas iš­de­da val­džią, po­li­ci­ją, gy­dy­to­jus, kai­my­nus, vai­kus, šu­nis ir vis­ką, kas tik pa­puo­la į jų aki­ra­tį.

Štai po­nui An­driui ne­pa­tin­ka te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se de­monst­ruo­ja­mi ap­si­nuo­gi­nę žmo­nės. „Ne­švan­kūs da­ly­kai ro­do­mi. Jau­ni­mas pri­si­žiū­ri ir pra­de­da di­din­tis kai ku­riuos sa­vo kū­no or­ga­nus. Ar mes iki to prigy­ve­nom? Ar jau ne­ran­dam įdo­mes­nių te­mų? Man jau blo­ga da­ro­si“, – dės­tė vy­ras. Pa­šne­ko­vui pa­ta­rus šių lai­dų tie­siog ne­žiū­rė­ti, jis dar la­biau įsi­žei­dė ir at­kir­to, kad nie­kur nie­ko ge­ro ne­ga­li­ma pa­ma­ty­ti.

Vie­na­me mik­ro­ra­jo­no dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris ne­lau­kia, kad kas nors jai pra­skaid­rin­tų die­ną. Džiu­gias ir sma­gias aki­mir­kas ji pa­ti­ria puo­se­lė­da­ma gra­žų gė­ly­ną, ku­ris ža­vi ne tik jos, bet ir pra­ei­vių akis.

Džiaugs­min­gų aki­mir­kų pa­ty­rė ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­riai, pa­kvies­ti į tra­di­ci­nį pa­dė­kos kon­cer­tą „Mo­kyk­la di­džiuo­ja­si jū­sų vai­kais“. Su­si­rin­ku­sius šil­dė dai­ni­nin­kai, šo­kė­jai, skai­to­vai. Ren­gi­nio me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti ne tik la­bai ge­rai be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai, bet įvai­rių kon­kur­sų, olim­pia­dų bei spor­ti­nių aukš­tu­mų pa­sie­kę ug­dy­ti­niai.

Pra­ūžus pa­va­sa­ri­nio šva­ri­ni­mo­si tal­koms, Uk­mer­gės mu­zi­kan­tai šeš­ta­die­nį pa­si­ruo­šę ra­jo­no gy­ven­to­jus ir sve­čius pa­ma­lo­nin­ti šven­ti­ne nuo­tai­ka. Į Gat­vės mu­zi­kos die­ną, ku­rią ket­vir­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja mu­zi­kan­tas ir ak­to­rius An­drius Ma­mon­to­vas, šiais me­tais įsi­lies dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt mies­tų. Ant­rus me­tus šven­tė vyks ir mū­sų gim­ta­ja­me mies­te.

Gat­vės mu­zi­kos die­nos Uk­mer­gė­je ko­or­di­na­to­rius, jau­ni­mo mu­zi­kos klu­bo “Roc­kmer­gė” pre­zi­den­tas Kas­pa­ras Ra­mo­nas sa­kė, kad pir­mą­ją ge­gu­žės die­ną į gat­ves su­plūs vi­si, ne­abe­jin­gi gy­vai mu­zi­kai. Prie kul­tū­ros cen­tro bus pa­ruoš­ta sce­na bei apa­ra­tū­ra. Kiek­vie­nas no­rin­ty­sis ga­lės pa­si­ro­dy­ti nuo 13 iki 23 va­lan­dos. Šven­tė­je ke­ti­na da­ly­vau­ti ne tik uk­mer­giš­kiai, bet ir mies­to sve­čiai.

Sek­ma­die­nį pa­mi­nė­si­me vie­ną gra­žiau­sių pa­va­sa­rio šven­čių – Mo­ti­nos die­ną. Su gra­žiau­sio­mis gė­lė­mis ir šil­čiau­siais žo­džiais pri­glu­si­me prie nuo­lat mūs lau­kian­čių ma­mų, nu­lenk­si­me gal­vas iš­ėju­sioms į Am­ži­ny­bę.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų