Sprogstanti petarda sužalojo ranką

Nors iki Ka­lė­dų dar li­ko sa­vai­tė, o iki Nau­jų­jų – vi­sos dvi, po­li­ci­jo­je jau gau­tas pra­ne­ši­mas apie nuo pe­tar­dos nu­ken­tė­ju­sį vai­ką. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad iš vi­so pas­ta­rą­ją sa­vai­tę Uk­mer­gė­je už­fik­suo­ti du įvy­kiai, su­si­ję su pi­ro­tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

 

Gruo­džio 10 die­ną iš li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus gau­tas pra­ne­ši­mas, kad pri­sta­ty­tas moks­lei­vis, su­si­ža­lo­jęs plaš­ta­ką. Į li­go­ni­nę jis at­vy­ko kar­tu su ma­ma.

Pa­aiš­kė­jo, kad ran­ką su­si­ža­lo­jo po pa­mo­kų prie vie­nos mies­to mo­kyk­los sprog­din­da­mas pe­tar­das. Moks­lei­vis aiš­ki­no ne­va jas ra­do prie mo­kyk­los.

Tuo tar­pu Kau­no gat­vė­je sprogs­tant į šiukš­lių dė­žę įmes­tai „bom­beš­kei“, šiukš­lių dė­žė pa­ži­ro į ga­ba­lė­lius. To­kį spro­gi­mo „ban­dy­mą“ su­ma­nė pa­da­ry­ti ke­li Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­viai.

Šį veiks­mą ste­bė­jo ka­vi­nė­je „Op­ti­ma“ pie­ta­vę žmo­nės. Vie­nas iš jų su­re­a­ga­vo. Pa­li­kęs pie­tus 43-ejų me­tų vy­ras iš­bė­go į lau­ką ir pa­si­vi­jęs vie­ną iš sprog­din­to­jų su­lai­kė jį bei iš­kvie­tė po­li­ci­ją.

Po­li­ci­ja nu­sta­tė ki­tus jau­nuo­lius, iš­si­aiš­ki­no kal­ti­nin­kus ir pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­se­ną. Ka­dan­gi pa­žei­dė­jas pen­kio­lik­me­tis, už šį jo po­el­gį at­sa­ky­ti bei at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą 200 li­tų ža­lą te­ko tė­vams.

Apie ne­le­ga­lių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mo ke­lia­mą pa­vo­jų tė­vai ra­gi­na­mi pa­si­kal­bė­ti su vai­kais, pa­aiš­kin­ti jiems, ko­kios ga­li bū­ti pa­sek­mės, ko­kia gre­sia at­sa­ko­my­bė.

Po­li­ci­ja pra­šo gy­ven­to­jus, tu­rin­čius ži­nių apie pre­ky­bą ne­le­ga­lio­mis pi­ro­tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, pra­neš­ti tel. (8 340) 63422 ar­ba el. paš­tu to­mas.zim­blys@po­li­ci­ja.lt.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu nuo gruo­džio 15 d. iki sau­sio 4 d. or­ga­ni­zuo­ja ben­drą pre­ven­ci­nę prie­mo­nę. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mui ir pre­ky­bai.

Tar­ny­bų pa­rei­gū­nai tik­rins pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos vie­tas bei ga­li­mas ne­tei­sė­tos pre­ky­bos ir nau­do­ji­mo vie­tas (tur­ga­vie­tes, kios­kus, pa­aug­lių su­si­bū­ri­mo vie­tas), pri­žiū­rės, kaip lai­ko­ma­si pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mo tvar­kos vie­šo­se vie­to­se.

Pri­me­na­ma, kad fe­jer­ver­kus rei­kia įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ar­ba lai­ki­no­sio­se pre­ky­bos vie­to­se, tu­rin­čio­se sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tus lei­di­mus. Ra­gi­na­ma ne­su­si­gun­dy­ti tur­gaus pre­kei­vių siū­lo­mais pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­niais. Ši pro­duk­ci­ja Lie­tu­vo­je ne­ser­ti­fi­kuo­ta, ją nau­do­ti ne­tei­sė­ta ir la­bai pa­vo­jin­ga.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas per­spė­ja ne­nau­do­ti sa­va­dar­bių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių, taip pat fe­jer­ver­kų, ku­rie yra me­cha­niš­kai ar ki­taip pa­žeis­ti, de­for­muo­ti, ant ku­rių yra ko­ro­zi­jos ar skys­čių dė­mių pėd­sa­kų, ne­su­vei­kus pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nei, ne­ban­dy­ti jos už­deg­ti pa­kar­to­ti­nai.

Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, skir­tas nau­do­ti lau­ke, griež­tai drau­džia­ma nau­do­ti pa­tal­po­se. Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos ar lai­ky­mo  (san­dė­lia­vi­mo) vie­to­se  drau­džia­ma rū­ky­ti, nau­do­tis ug­ni­mi, už­deg­ti ir iš­ban­dy­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų